Skip to main content

LIST OF LEGISLATION ACTS

List of laws and implementing regulations, which surveillance belongs, in whole or in part, within the jurisdiction of the Market Inspectorate

Energetski zakon (EZ-1 - Energy Act with implementing regulations)

Obrtni zakon (ObrZ - Small Business Act with implementing regulations)

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP - Copyright and Related Rights Act with implementing regulations)

Zakon o blagovnih rezervah (ZBR - Commodity Reserves Act)

Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR - Act on fiscal verification of invoices)

Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD - Act Regulating the Working Time and Compulsory Rest Periods of Mobile Workers and on Recording Equipment in Road Transport)

Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDimS - Act on chimney sweeping services)

Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE - Act on double princing in tolars and euros with implementing regulations)

Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT - Electronic Commerce Market Act)

Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI - Explosive Substances and Pyrotechnic Products Act with implementing regulations)

Zakon o enotni ceni knjige (ZECK - Single Price for Books Act)
 
Zakon o gorskih vodnikih (ZGV - Mountain Guides Act)
 
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1 - Companies Act)
 
Zakon o gostinstvu (ZGos - Hospitality Industry Act with implementing regulations)

Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1 - Construction Products Act with implementing regulations)


Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (ZGZH - Act Regulating the Coat-of-Arms, Flag and Anthem of the Republic of Slovenia and the Flag of the Slovene Nation)

 
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI - Equalisation of Opportunities for Persons with Disabilities Act)

Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS - The Law on Out-of-Court Consumer Dispute Resolution)
 
Zakon o javni rabi slovenščine (ZJRS - Public Use of the Slovene Language Act)

Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP - Collective Management of Copyright and Related Rights Act)
 
Zakon o kontroli cen (ZKC - Price Control Act with implementing regulations)

Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri - Act on medical devices)
 
Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr - Real Estate Agencies Act)
 
Zakon o odvetništvu (ZOdv - Attorneys Act)
 
Zakon o omejevanju porabe alkohola (ZOPA - Act Restricting the Use of Alcohol)

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI - Restriction on the Use of Tobacco and Related Products Act)

 
Zakon o pogojih za opravljanje reproduktivne video in avdio dejavnosti (ZPORVAD - Conditions for Reproductive Video and Audio Activities Act)
 
Zakon o pogojnem dostopu do zaščitenih elektronskih storitev (ZPDZES - Act on Conditional Access to Protected Electronic Services)

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej - Funeral and Cemetery Services Act)
 
Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2 - Postal Services Act)
 
Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2 - Act Amending the Consumer Credit Act with implementing regulations)

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1 - Prevention of Undeclared Work and Employment Act)


Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT - Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Act with implementing regulations)

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1 - Act on prevention of late payments with implementing regulations)


Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2 - Road Transport Act)

 
Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1 - Radiotelevizija Slovenija Act)
 
Zakon o Rdečem križu Slovenije (ZRKS - Act on Slovenian Red Cross)
 
Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP - Social Entrepreneurship Act with implementing regulations)

Zakon o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1 - General Product Safety Act with implementing regulations)

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT - Promotion of Tourism Development Act)
 
Zakon o storitvah na notranjem trgu (ZSNT - Act on services in the internal market with implementing regulations)

Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1 - Act on technical requirements for products and conformity assessment with implementing regulations)

Zakon o trgovini (ZT-1 - Trade Act with implementing regulations)

Zakon o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1 - Triglav National Park Act)
 
Zakon o trošarinah (ZTro - Excise Duty Act)
 
Zakon o uvedbi eura (ZUE - Euro Introduction Act)
 
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1 - Environmental Protection Act with implementing regulations)

Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot - Consumer Protection Act with implementing regulations with implementing regulations)

Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP - Consumer Protection against Unfair Commercial Practices Act)

Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD - Protection against discrimination Act)
 
Zakon o zadrugah (ZZad - Cooperatives Act)
 
Zakon o zdravilstvu (ZZdrav - Complementary and Alternative Medicine Act)
 
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS - Act Regulating the Sanitary Suitability of Foodstuff, Products and Materials Coming into Contact with Foodstuffs)
 
 

The implementing regulations that are adopted pursuant to other laws but surveillance belongs within the jurisdiction of the Market Inspectorate


List of EU regulations that are directly applicable in Slovenia and which surveillance belongs within the jurisdiction of the Market Inspectorate

  • Uredba (ES) št. 764/2008 (Regulation (EC) No 764/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 laying down procedures relating to the application of certain national technical rules to products lawfully marketed in another Member State and repealing Decision No 3052/95/EC (Text with EEA relevance)
  • Uredba (ES) št. 765/2008 (Regulation (EC) No 765/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93)
  • Uredba (EU) št. 1177/2010 (Regulation (EU) No 1177/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway and amending Regulation (EC) No 2006/2004)
  • Uredba (EU) št. 305/2011 (Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC)
  •