Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Prijavite delo na črno - prijava je lahko tudi anonimna

 

Po 13. členu Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC) so pristojni za neposredni nadzor dela na črno Tržni inšpektorat RS, Inšpektorat RS za delo, Prometni inšpektorat RS in Davčna uprava RS.

 

Tržni inšpektorat RS, Prometni inšpektorat RS in Davčna uprava RS nadzirajo delo na črno, za kar se šteje, če posameznik, pravna oseba ali samostojni podjetnik opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen, kot to določa ta ali drugi zakoni. Nadzirajo tudi soudeležence dela na črno, kar pomeni, da stori prekršek tudi tisti, ki drugemu omogoči, da dela na črno in ve, da opravlja delo na črno.

 

Glede na gospodarsko situacijo v državi (veliko število brezposelnih, medijsko zanimanje za preprečevanje dela in zaposlovanja dela na črno) obiskovalce naše spletne strani prosimo, da v primeru, če poznajo in vedo, da nekdo opravlja delo na črno, da podajo prijavo.

 

Če oseba razpolaga s podatkom o delu na črno, lahko poda prijavo po elektronski pošti na naslov gp.tirs(at)gov.si ali neposredno na sedež Tržnega inšpektorata RS, Parmova 33, Ljubljana. Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) določa, da je inšpektor dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor. Tako se podatki o prijavitelju inšpekcijskemu zavezancu ne smejo posredovati. Lahko pa je prijava tudi anonimna.

 

Za učinkovito in uspešno izvedbo postopka potrebujemo čimveč podatkov o takem posamezniku in sicer: podatke o kršitelju (osebno ime, stalno oziroma začasno prebivališče), opis prekrška, navedbo dejstev oziroma dokazov, ki kažejo na sum storitve prekrška (čas in kraj dela, za koga je delal, morebitni podatek o plačilu in vse ostale podatke, ki bi bili koristni za uspešno izvedbo postopka).

 

Tržni inšpektorat RS ni pristojen za ukrepanje, kadar se prijava nanaša na zaposlovanje na črno, ali da je delodajalec s posameznikom sklenil delovno razmerje brez da bi z njim sklenil pogodbo o zaposlitvi. V konkretnih primerih je za obravnavo kršitev pristojen Inšpektorat RS za delo, zato smo jim vse prejete tovrstne prijave odstopili v pristojno reševanje.

 

Inšpektorat RS za delo opravlja tudi nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost delavcev pri delu, če s predpisi ni drugače določeno.

 

5. člen ZPDZC določa, da je prepovedano zaposlovanje na črno, za kar se šteje, če pravna oseba ali podjetnik, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti:

  • z delavcem ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe civilnega prava, na podlagi katere se lahko opravlja delo, in delavca ni prijavil v zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • zaposli tujca ali osebo brez državljanstva v nasprotju s predpisi o zaposlovanju tujcev,
  • omogoči delo dijaka ali študenta brez ustrezne napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje dela, ali če omogoči, da to napotnico uporabi za delo druga oseba.

Za zaposlovanje na črno se šteje tudi, kadar posameznik v svojem imenu in za svoj račun zaposli delavca, ki zanj opravlja delo na črno.

 

V primeru, da prijavitelj ve, da je nekdo zaposlil osebo na črno, ali je bil sam zaposlen na črno, naj se obrne na Inšpektorat RS za delo, ki je pristojen za nadzor nad izvajanjem ZPDZC glede zaposlovanja na črno. Prijavo lahko poda tudi po elektronski pošti na naslov gp.irsd(at)gov.si.