Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VEČ O GRADBENIH PROIZVODIH

 

Predpisi

 

Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1) med drugim: 

 • razveljavlja Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro, Uradni list RS št. 52/2000 in 110/2002);
 • ureja dajanje na trg tistih proizvodov oziroma sklopov proizvodov, ki so namenjeni za trajno vgradnjo v gradbene objekte in katerih lastnosti vplivajo na lastnosti gradbenih objektov;
 • ureja določitev zahtev za gradbene proizvode, za katere ni harmoniziranih evropskih tehničnih specifikacij;
 • ureja objavljanje seznama slovenskih standardov, ki privzemajo harmonizirane standarde (objavljen na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo);
 • poenostavlja postopek izdaje listin o skladnosti - proizvajalec ima manj omejitev pri izbiri tehničnih specifikacij, ki predstavljajo stanje tehnike, pod določenimi pogoji ima proizvajalec možnost neizdaje Izjave o lastnostih (proizvod proizveden na gradbišču, individualno ali neserijsko izdelan proizvod, obnova objektov spomeniškega varstva...);
 • določa, da morajo biti Izjava o lastnostih ter navodila in varnostne informacije v slovenskem jeziku;
 • ureja postopek določitve organov, ki so vključeni v postopke ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, določitev organa za slovenska tehnična soglasja in postopek podelitve slovenskih tehničnih soglasij;
 • ureja medsebojno priznavanje neharmoniziranih proizvodov;
 • ureja uporabo sistema za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda iz priloge V Uredbe (EU) 305/2011 in seznama sklepov Evropske komisije o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov;
 • določa, da ima pristojnost za nadzor gradbenih proizvodov na trgu Tržni inšpektorat RS in za področje nevarnih snovi Urad RS za kemikalije;
 • določa upravne in kazenske sankcije.

 

 

Za katere proizvode velja zakonodaja za gradbene proizvode?

 

ZGPro-1 in Uredba (EU) 305/2011 urejata dajanje v promet tistih gradbenih proizvodov, ki so izdelani za trajno vgradnjo v stavbe ali gradbene inženirske objekte in katerih lastnosti so povezane z izpolnjevanjem bistvenih zahtev za gradbene objekte: 

 • mehanska odpornost in stabilnost,
 • varnost pred požarom,
 • higienska in zdravstvena zaščita in varovanje okolja,
 • varnost pri uporabi,
 • zaščita pred hrupom,
 • varčevanje z energijo in ohranjanje toplote in
 • trajnostna raba naravnih virov.

Bistvene zahteve za gradbene objekte morajo biti izpolnjene ves čas njihove ekonomsko sprejemljive življenjske dobe.

 

 

 

Kateri organi so vključeni v postopke ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti?

 

Slovenski priglašeni organi (opcija "Regulation (EU) No 305/2011 - Construction Products" v polju "Legislation"), ki so imenovani z odločbo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in so za posamezna področja priglašeni pri Komisiji EU ter objavljeni v bazi NANDO-CPD.

 

Evropski priglašeni organi (klik na tehnično specifikacijo) so objavljeni v bazi NANDO-CPD.

 

 

 

Kateri so slovenski organi za slovenska tehnična soglasja?

 

V Sloveniji imata dovoljenje za podeljevanje slovenskih tehničnih soglasij: 

 1. Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana in
 2. IGMAT d.d., Polje 351c, 1260 Ljubljana-Polje.

 

 

Kako je z medsebojnim priznavanjem?

 

Upoštevajoč določbe Uredbo (ES) št. 764/2008 in dejstvo, da v Sloveniji (še) ne obstajajo posebna tehnična pravila za dajanje na trg nekaterih gradbenih proizvodov, se gradbeni proizvod, za katerega (še) ni objavljene harmonizirane tehnične specifikacije, lahko trži na območju Slovenije, če se že zakonito trži v drugi državi članici in so zanj predložene ustrezne informacije o značilnostih proizvoda. Ti proizvodi morajo biti označeni in imeti priložene vse listine, kot so potrebne za zakonito dajanje na trg v državi članici, v kateri se že trži. V kolikor gre za proizvod, za katerega pravilno uporabo je potrebno poznavanje lastnosti proizvoda in namena uporabe in se prodaja potrošnikom, mu morajo biti priložena ustrezna navodila za uporabo in/ali vgradnjo v celoti v slovenskem jeziku (2. in 33. člen Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot)).

 

Več o medsebojnem priznavanju si lahko preberete v tem odgovoru.

 

 

 

Kdo izvaja nadzor nad gradbenimi proizvodi?

 

Nadzor gradbenih proizvodov:

 

 

Kje lahko najdem več?