Skoči na vsebino

2018-06-07 NADZOR RADIJSKE OPREME

Poročilo o nadzoru radijske opreme

 

Tržni inšpektorat RS je v aprilu in maju 2018 izvedel redni administrativni nadzor radijske opreme. Opravljen je bil nadzor izpolnjevanja bistvenih zahtev za radijsko opremo, ustreznosti označevanja proizvodov in ustreznost priloženih listin. Predmet nadzora je bila radijska oprema za široko potrošnjo, ki je dosegljiva potrošnikom v splošnih in specializiranih prodajalnah. Prednostno so se nadzirale naslednje skupine proizvodov:

  • pametne ure (zlasti tiste, namenjene otrokom)
  • oprema, ki deluje na frekvenčnem območju 5,0 do 5,8 GHz (WIFI usmerjevalniki, WIFI ojačevalniki signala, krmilniki letalnih naprav, brezžične kamere za uporabo na letalnih napravah, brezžični prenos podatkov).

Nadzor je bil opravljen na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1), Pravilnika o radijski opremi, Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi, Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Pravilnika o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje.

 

Administrativni nadzor je zajemal oznake na proizvodih, embalaži in v priloženi dokumentaciji, EU izjavo o skladnosti, navodila za uporabo, garancijski list in seznam servisov.

 

Opravljenih je bilo 54 inšpekcijskih nadzorov, v sklopu katerih je bilo pregledanih 84 proizvodov. 78 proizvodov je bilo nadziranih pri distributerju, 6 pri uvozniku.

 

30 nadzorovanih proizvodov je izkazovalo skladnost po stari direktivi 1999/5, po novi direktivi 2014/53 EU pa 44.

 

Pomanjkljivo označenih je bilo 6 proizvodov. Neustrezne oznake na embalaži so bile ugotovljene pri 4 proizvodih, nepravilnosti v zvezi z izjavo o skladnosti pa pri 26 proizvodih. Navodila za uporabo so bila neustrezna v 9 primerih, štirje proizvodi pa so imeli neustrezno garancijsko izjavo.

 

Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti je bil v prekrškovnih postopkih izdan 1 opomin ter 19 opozoril. V upravnih postopkih pa je bilo izrečenih 30 opozoril.

 

Namen administrativnega nadzora je bil preveriti, ali je na slovenskem trgu prisotna neskladna radijska oprema in preveriti odziv proizvajalcev na zahteve nove direktive o radijski opremi 2014/53/EU. Iz razmer na trgu je mogoče sklepati, da se število proizvodov, ki izkazujejo skladnost po stari direktivi počasi zmanjšuje. Najpogostejša pomanjkljivost je neprilaganje izjave o skladnosti v slovenskem jeziku. Ugotovljene pomanjkljivosti so zavezanci odpravili v določenem roku.