Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SODELOVANJE S CARINO

Tržni inšpektorat RS sodeluje s Carinsko upravo RS

 

Tržni inšpektorat RS sodeluje s Carinsko upravo RS pri nadzoru skladnosti oziroma varnosti neživilskih proizvodov, ki se uvažajo iz tretjih držav oziroma so priglašeni za sprostitev v prosti promet. Tako v skladu s pooblastili iz 3. odstavka 27. člena Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93, organi, pristojni za nadzor zunanjih meja, zadržijo sprostitev proizvoda v prosti promet na trgu Skupnosti, če med izvajanjem kontrol iz 1. odstavka ugotovijo kar koli od naslednjega:
- proizvod ima značilnosti, ki vzbujajo verjetnost, da proizvod, kadar je pravilno vgrajen, vzdrževan in uporabljen, resno ogroža zdravje, varnost, varovanje okolja ali kateri koli drugi javni interes iz 1. člena,
- proizvodu ni priložena pisna ali elektronska dokumentacija, obvezna po ustrezni usklajevalni zakonodaji Skupnosti, ali pa ni označen v skladu s to zakonodajo,
- na proizvod je bila nameščena napačna ali zavajajoča oznaka CE,
in o vsakem takem zadržanju takoj uradno obvestijo organe za nadzor trga.

 

Členi 27, 28 in 29 Uredbe (ES) št. 765/2008 se uporabljajo za vse proizvode, ki jih zajema zakonodaja Skupnosti, ko druga zakonodaja Skupnosti ne vsebuje posebnih določb v zvezi z organizacijo mejne kontrole, kar pomeni, da sodi pod kontrolo tudi neživilsko blago, ki je v pristojnosti nadzora Tržnega inšpektorata RS.

 

Glede na določbo 2. odstavka 29. člena Uredbe (ES) št. 765/2008 imajo organi za nadzor trga, kadar ugotovijo, da proizvod ne upošteva usklajevalne zakonodaje Skupnosti in na podlagi tega sprejmejo ukrep prepovedi dajanja proizvoda na trg pooblastilo, da od organov, pristojnih za nadzor zunanjih meja zahtevajo, da proizvoda ne sprostijo v prosti promet in da na trgovinski račun, ki spremlja proizvod, ali na kateri koli drugi ustrezen spremni dokument ali v sistem obdelave podatkov, če se izvaja obdelava podatkov elektronsko, vnese naslednji zaznamek: „Proizvod ni skladen – sprostitev v prosti promet ni dovoljena – Uredba (ES) št 765/2008“.

 

Z namenom učinkovitejšega izvajanja nadzora nad varnostjo proizvodov in v podporo tesnejšemu sodelovanju med carinskimi organi in pristojnimi inšpekcijami za nadzor trga, je Evropska komisija pripravila Smernice za uvozni nadzor na področju varnosti in skladnosti proizvodov. Smernice služijo nadzornim organom držav članic Evropske unije kot instrument za enotno izvajanje zakonodaje s področja varnosti proizvodov.

 

Dodatna pojasnila glede uvoza nekaterih vrst proizvodov so v rubriki Pogosta vprašanja, uvoz blaga iz tretjih držav oziroma na spletni strani carine.