Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREDLAGANI UKREPI

 

Ukrepi za zmanjševanje sive ekonomije predstavljajo eno od prioritet države. Ukrepi morajo istočasno zajemati tako okrepitev nadzora kot tudi zmanjševanje administrativnih ovir, davčno razbremenitev davčnih zavezancev in, kar je najbolj pomembno, spremembo miselnosti vseh državljanov in stalno prisotne dvojne morale.

 

Predlog ukrepov, kot jih vidi Tržni inšpektorat RS:

 

1. Spremeniti miselnost javnosti (podjetij, potrošnikov in tudi medijev), da je delo na črno, zaposlovanje na črno, neizdaja računov in prikrivanje dejanskega prometa podjetij nekaj, kar je družbeno sprejemljivo. Na deklaratorni ravni se namreč vsi tega zavedajo in to obsojajo, ko pa so sami udeleženi, si postavijo drugačna merila. Potrebno je zavedanje vseh, da z delom na črno, zaposlovanjem na črno in neizdajo računov morda v prvem trenutku posameznik nekaj pridobi, na daljši rok pa izgubimo vsi, saj to zmanjšuje prilive v državni proračun. To pa pomeni, da ni denarja za pokojnine, za šolstvo, vrtce, čakalne vrste v zdravstvu bodo še daljše, ceste bodo slab(š)e in vedno večja bo razlika med siromašnimi in bogatimi, saj tisti, ki služijo na tak način, ta denar pospravijo v svoj žep.

 

2. Za izvajanje učinkovitega nadzora potrebujemo inšpekcije podporo javnosti in zavedanje vseh deležnikov, da mora vsakdo spoštovati predpise. Osnovni namen inšpekcij nikakor ni kaznovanje in izrekanje glob, temveč urejenost področij, ki sodijo v pristojnost posamezne inšpekcije (urejenost trga, socialnih in delovnih pravic zaposlenih, varstva okolja, varnost in zdravje, učinkovito pobiranje davkov, itd) in s tem zagotavljanje enakih pogojev poslovanja, bivanja, udejstvovanja in izražanja za vse, kar je pogoj za obstoj pravne države. Veliko vlogo pri tem imajo tudi mediji, ki so do sedaj pretežno izpostavljali inšpekcije v luči represije in ne nadzornih organov, ki izvajajo nadzor na podlagi zakonov.

 

3. Za izvajanje učinkovitega nadzora je potrebna kadrovska okrepitev inšpekcijskih služb. Tržni inšpektorat RS je pristojen za več kot 150 različnih predpisov, od katerih je Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC) le eden od njih.

 

4. Potrebna je sprememba zakonodaje, ki bo omogočala učinkovit nadzor in odvračalne sankcije:

  • Spremembe na področju ZPDZC: dvig glob za "šušmarje" (sedaj je globa predpisana samo v višini dobrih 208 EUR); razširiti pristojnost nadzora dela na črno na vse inšpekcije glede na njihovo stvarno pristojnost; uvesti možnosti izreka glob v razponu; vključitev Carinske uprave RS kot enega od nadzornih organov.
  • Pristopiti k spremembi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) na način, da bi se onemogočilo neomejeno ustanavljanje podjetij. Podjetja se po trenutni ureditvi ustanavljajo na zalogo in gredo v likvidacijo in stečaj takoj, ko zaidejo v težave, za njimi pa ostanejo dolgovi, obenem pa isti lastniki in direktorji z enako dejavnostjo poslujejo naprej v novem podjetju.
  • Morda uvedba davčnih blagajn po vzoru Hrvaške.

5. Tesnejše sodelovanje ministrstev z inšpekcijskimi organi pri pripravi predpisov, saj so inšpektorji tisti, ki so na terenu in so dnevno v stiku s kršitvami, zato tudi lahko predlagajo ustrezne in pravočasne rešitve.

 

6. Pripravljavci zakonov bi morali ob sprejetju novih predpisov vsem državljanom na razumljiv in jasen način predstaviti spremembe in koristi, ki jih prinaša nov predpis. Verjamemo, da bodo državljani, če bodo razumeli namen zakonodajalca, tak predpis tudi spoštovali in ne bodo iskali načinov, kako se mu izogniti ali celo razpisovali referendum. Odličen primer je medijska kampanja, ki ob uvedbi davčnih blagajn poteka na Hrvaškem.

 

 

Za zajezitev sive ekonomije ni dovolj le represija, temveč je potrebno vzpostaviti tudi prijazno okolje, ki bo posameznikom in gospodarstvu omogočalo boljšo klimo za delovanje in zdravo konkurenco. Tukaj predlagamo:

 

7. Vzpostavitev bolj fleksibilnega načina vstopa v gospodarstvo, kot ga imamo sedaj, pri čemer je potrebno določiti cenzus, koliko se lahko na tak način zasluži in zagotoviti sistem obdavčitve iz tega naslova.

 

8. Ob spremembi ZPDZC predlagamo razširitev seznama dejavnosti, ki jih je možno opravljati kot osebno dopolnilno delo. Kot primer: seznam osebnega dopolnilnega dela bi bilo potrebno razširiti z delom prevajanja in inštrukcij, saj je na teh področjih veliko kršitev, kar je že dolgo eden od predlogov Tržnega inšpektorata RS.

 

9. Uvedbo pavšalne obdavčitve in morebitni dvig cenzusa, kar bi omogočilo, da bi čim večje število podjetij prešlo na tak sistem obdavčitve.