Skoči na vsebino

NOVICA

Kurilna naprava v bivalnem prostoru in opozorilo pred ogljikovim oksidom CO

V kolikor imate v bivalnem prostoru nameščeno kurilno napravo (na trdo, tekoče ali plinasto gorivo), ki je odvisna od zraka v prostoru, je potrebno najpozneje do 1.1.2017 v tak prostor namestiti CO detektor! Detektor CO je najboljši pripomoček v gospodinjstvu za opozorilo pred povečano koncentracijo nevarnega in nevidnega ogljikovega oksida. Ob prekoračitvi alarmnega nivoja CO, nas detektor z zvočnim signalom (nekateri tudi z rdečo lučko) pravočasno opozori na pretečo nevarnost. Detektor CO je od 1.1.2017 potrebno imeti nameščen v bivalni prostor, kjer je ogrevanje s pečjo, kaminom ali plinsko pečjo, ki so odvisni od zraka v prostoru.

 

Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 100/2013), izdan na podlagi 10. člena Zakona o graditvi objektov s strani resornega ministrstva- Ministrstvo za okolje in prostor med drugim določa, da je v bivalne prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru, potrebno najkasneje do 1.1.2017 namestiti CO detektorje, ki morajo izpolnjevati zahteve standarda SIST EN 50291-1. Za več o zahtevah Pravilnika se lahko obrnete na pripravljavca predpisa www.mop.gov.si.

 

Več o CO detektorju in kako izbrati ustrezen detektor si lahko preberete v prispevku Tržnega inšpektorata RS, ki ima pristojnost nadzora CO detektorjev na trgu.

 

Prispevek:

 

KAKO DELUJE DETEKTOR?
Detektor nas z glasnim alarmom obvesti o potencialni nevarnosti v dovolj zgodnji fazi, ko situacija še ni življenjsko nevarna. Nadaljnje ukrepanje pa je tisto, ki narekuje potek dogodkov, ki si sledijo (ali pride do zastrupitve, hujših posledic uporabnikov, lahko celo smrti ali ne).


Prednost detektorja je ZGODNJE OBVEŠČANJE, ko življenja še niso ogrožena, cenovna dostopnost in enostavna montaža in vzdrževanje, ki pa mora biti izvedena po navodilih proizvajalca.

 

KAKO IZBRATI USTREZEN DETEKTOR?
Potrošnikom priporočamo in predlagamo, da si izberejo detektor CO, ki:
• je opremljen s podatki o proizvajalcu,
• ima CE oznako (glede na lastnosti, ki lahko izkazuje skladnost npr. glede zahtev za elektromagnetno zdržljivost),
•  ima priložena slovenska navodila za namestitev in uporabo detektorja ter menjavo baterij,
• je opremljen z ustreznimi opozorili,
• ima označen standard EN 50291 (ki velja za električne naprave za odkrivanje ogljikovega monoksida).

 

KATERI SO POTENCIALNI VIRI ZASTRUPITVE S CO?
• CO se v prostoru pojavlja povsod tam, kjer se uporablja peč ali in bojler na trdo gorivo, kurilno olje, bencin ali zemeljski plin (metan), med delovanjem motorjev z notranjim izgorevanjem (npr. avto v garaži).

 

 

ZAKAJ DETEKTOR CO?
Z detektorjem povečamo varnost prostorov in uporabnikov, saj:
• Zaradi nenamerne zastrupitve s CO v Sloveniji umre okoli 5 ljudi na leto. Že majhna količina vdihanega ogljikovega monoksida je smrtonosna. Največja možnost zastrupitve s CO je ponoči med spanjem.
• CO (ogljikov oksid) je plin, ki je brez barve, vonja in okusa in je gorljiv in strupen!
• Med obratovanjem peči, boljerjev in vozil lahko vrednosti CO presegajo tiste, ki  so določene s standardi za varnost uporabnikov. Če je človek nekaj ur izpostavljen ogljikovemu oksidu koncentracije 50-150 ppm, le-ta povzroča glavobol, če pa presega 400 ppm, je za odraslega človeka smrten.
• Detektor CO: ščiti pred zastrupitvijo, saj z glasnim alarmom zanesljivo opozori na prisotnost tega izjemno nevarnega plina in je nepogrešljiv, če uporabljate plinski štedilnik, kamin ali lončeno peč oz. ogrevate s plinom, oljem ali drvmi.

 

STALEN NADZOR NA TRGU
Tržni inšpektorat RS preverja administrativno skladnost s pregledom listin in oznak proizvoda (ES Izjava o skladnosti, označevanje ali navodila, opozorila) ali na podlagi ugotovitev preskušanj v laboratoriju tudi tehnično skladnost, na podlagi česar lahko izda ustrezen ukrep zoper prodajalca oziroma dobavitelja neskladnega proizvoda.
Tržni inšpektorji redno izvajajo nadzore prisotnosti proizvodov, ki sodijo v pristojnost Tržnega inšpektorata RS in sicer tako v primeru priglašenih nevarnih proizvodov v sistem RAPEX, kot tudi v primeru ugotovitve, da gre za nevaren proizvod, uvede postopke in ukrepa na način, da se nevarni proizvodi umaknejo s trga in le-te ob izpolnjevanju pogojev tudi priglasi v sistem RAPEX.  (http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm)
Podatki o nevarnih proizvodih, ki jih je Tržni inšpektorat RS odkril na trgu Republike Slovenije, so objavljeni tukaj, med njimi tudi trije detektorji (2 CO, 1 dimni). http://www.ti.gov.si/fileadmin/ti.gov.si/pageuploads/nevarni_proizvodi/index.html)


ZAHTEVE ZA DETEKTOR CO (ogljikov oksid; ogljikov monoksid)
Bistvene zahteve glede označevanja in dokumentacije za CO detektor, s pomočjo katerih lahko sami preverite, ali je proizvajalec spoštoval zahteve, ki veljajo zanj:
1. Označevanje na proizvodu:
•  oznaka predpisane oblike
• Ime proizvajalca ali dobavitelja ali blagovna znamka
• Naziv, model proizvoda, tip plina, ki ga zazna
• Tip (A ali B), serija, serijska številka ali drugi podatki za identifikacijo proizvoda
• Standard, če se sklicuje nanj (Priporočamo detektor, ki ima oznako standarda EN 50291-1)
• Detektor na el. napajanje: Napetost, frekvenca, nazivna velikost varovalke in način priključitve na omrežje
• Detektor na baterijsko napajanje: Tip in velikost zamenljivih baterij
• Navedba življenjske dobe proizvoda
• Opozorila na proizvodu oz. embalaži: »Pred uporabo skrbno preberite navodila! Proizvod naj vgradi pristojna oseba! Informacije o skladiščenju in transportu. Naprava je namenjena za zaščito posameznikov pred akutnimi učinki izpostavljenosti ogljikovega monoksida. Naprava ne ščiti posameznikov s posebnimi zdravstvenimi težavami v celoti. V primeru dvoma se posvetujte z zdravnikom.«

2. Detektorju priložena navodila:
• Ali so proizvodu priložena navodila za montažo, vzdrževanje in uporabo?
• Ali so navodila v celoti v slovenskem jeziku?
Navodila morajo vsebovati vsaj:
• Detektor na baterijsko napajanje:Tip in velikost zamenljivih baterij in napotek za zamenjavo baterije; Detektor na el. napajanje: Napetost, frekvenca, nazivna velikost varovalke in način priključitve na omrežje
• Pričakovana življenjska doba detektorja
• Navodilo, da naj detektor v prostor namesti in vgradi zato pristojna oseba
• Napotek, kako postopati v primeru sproženega alarma
• Opis (vizualnih in zvočnih) opozoril detektorja
• Seznam materialov, ki bi lahko vplivali na zanesljivost detektorja (barve, čistila, plini,…)
• Opozorilo o možnih nevarnostih električnega udara
• Napotek za kontrolo delovanja alarma detektorja
• Delovna temperatura in vlažnost prostora
• Pogoji za delovanje alarma
• Opis vpliva koncentracije CO na telo in izjava, da javljalnik ne ščiti pred kroničnimi posledicami izpostavljenosti CO in da javljalnik ne ščiti posebej ogroženih posameznikov
• Opozorilo, da namestitev javljalnika ne pomeni nadomestila za pravilno vgradnjo, uporabo in vzdrževanje ogreval, vključno z ustreznim prezračevanjem in izpušnim sistemom