Skoči na vsebino

NOVICA

Mali vodnik potrošnikovih pravic – Zbiranje in prevzem odpadne električne in elektronske opreme

Ste bili kdaj v dilemi komu oddati stari pralni stroj, hladilnik, štedilnik, električno ročno orodje, svetilke, … in ali je treba za to kaj plačati?

 

Najprej je nujno izpostaviti nekaj pravil o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO), kot izhajajo iz 10. člena Uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št. 55/2015 in 47/2016), in sicer:

 

(1) Končni uporabnik, ki je posameznik, prepušča OEEO iz gospodinjstev:

1. izvajalcu javne službe:

a)  v zbirnem centru,

b)  v premični zbiralnici nevarnih frakcij, če gre za zelo majhno OEEO iz gospodinjstev, ali

2. zbiralcu v zbiralnici.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko končni uporabnik, ki je posameznik, vrne OEEO iz gospodinjstev distributerju na njegovem prodajnem ali prevzemnem mestu.

(3) Končni uporabnik, ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, oddaja OEEO iz gospodinjstev zbiralcu.

(4) Končni uporabnik odda OEEO, ki ni OEEO iz gospodinjstev, zbiralcu.

(5) Končni uporabnik mora OEEO, preden jo prepusti ali odda, hraniti ločeno, tako da se ne meša z drugimi odpadki, ne poškoduje ali onesnaži z nevarnimi ali drugimi snovmi in njena ponovna uporaba ali predelava ni onemogočena ali izvedljiva le ob nesorazmerno visokih stroških.

(6) Če OEEO vsebuje snovi ali materiale, ki jih je treba, preden se razstavi, odstraniti iz nje v skladu s predpisi, ki urejajo odstranjevanje teh snovi ali materialov, mora končni uporabnik zagotoviti, da je OEEO ob prepustitvi ali oddaji v takem stanju, da je odstranitev teh snovi ali materialov mogoče izvesti na predpisan način.

(7) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena končni uporabnik prepusti OEEO iz gospodinjstev, ki je tako poškodovana, da zaradi nevarnih snovi v njej ogroža okolje in zdravje ljudi, je brez pomembnih sestavnih delov ali onesnažena z drugimi odpadki, samo izvajalcu javne službe v zbirnem centru.

 

Skladno z določili 11. člena iste Uredbe mora distributer prevzeti OEEO iz gospodinjstev od končnega uporabnika, kateremu dobavi EEO iz gospodinjstev, če jo ta želi oddati in gre za OEEO, ki je po namenu uporabe in razvrstitvi v razred EEO enaka dobavljeni EEO, število kosov OEEO pa je enako številu kosov dobavljene EEO. Distributer mora prevzeti OEEO iz prejšnjega stavka brezplačno, prevzem pa lahko zavrne samo, če je OEEO razstavljena ali tako poškodovana, da je ni mogoče prenašati ali prevažati enako kakor novo EEO ali ogroža zdravje zaposlene osebe pri distributerju.

 

Iz navedenega izhaja, da se »brezplačen prevzem« po tej Uredbi nanaša le na prevzemanje OEEO v zbiralnicah, zbirnih centrih in na prodajnem oz. prevzemnem mestu pri distributerjih ob dobavi nove električne in elektronske opreme iste vrste.

 

Uredba pa nikjer ne navaja, da je tudi odvoz OEEO od potrošnika do zbirnega centra brezplačen!

 

Seznam OEEO lahko najdete na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/Seznam_EEO_KN_2012-_julij.pdf