Skoči na vsebino

NOVICA

Novinarska konferenca z namenom javnosti predstaviti delo Tržnega inšpektorata RS v preteklem letu

Danes, dne 9. 2. 2017, je na Tržnem inšpektoratu RS potekala novinarska konferenca z namenom javnosti predstaviti delo Tržnega inšpektorata RS v preteklem letu in izzive za leto 2017. V nadaljevanju si lahko preberete več o tem.

 

POSLANSTVO

 

Poslanstvo Tržnega inšpektorata RS je izvajanje učinkovitega inšpekcijskega nadzora in zagotavljanje preventivnega delovanja z namenom zagotoviti urejenost trga in zadovoljstva uporabnikov, zaposlenih in širše družbene skupnosti.

 

VIZIJA

 

Želimo, da bo Tržni inšpektorat RS postal vzor učinkovitega in kakovostnega inšpekcijskega organa z visoko stopnjo zaupanja javnosti v delo tržnih inšpektorjev. Doseči želimo, da nam bo javnost pritrdila, da svoje delo opravljamo odgovorno, strokovno in profesionalno, da ji pomagamo in ji koristimo.

 

 

Teritorialna organiziranost

 

Tržni inšpektorat RS deluje na 13 lokacijah. Delo poteka na sedežu ter na 8 notranjih organizacijskih enotah – območnih enotah, ki se nahajajo v Celju, Mariboru, Kranju, Ljubljani, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Postojni. Zaradi večje učinkovitosti in zagotavljanja večje prisotnosti tržnih inšpektorjev na terenu, deluje v okviru območnih enot tudi 4 inšpekcijske pisarne in sicer v Brežicah, Dravogradu, Kočevju in Kopru.

 

Zaposleni

 

Na dan 31. 12. 2016 je bilo na Tržnem inšpektoratu RS zaposlenih 124 delavcev. Neposredno inšpekcijsko nadzorstvo je opravljalo 100 tržnih inšpektorjev. Druge upravne in administrativne naloge izvaja 5 uradnikov v okviru Službe za kadre in informatiko in Službe za finančne zadeve in organizacijo in 19 administrativo tehničnih sodelavcev, ki opravljajo delo na sedežu inšpektorata in območnih enotah.

 

 

Pregled ukrepov

 

Leta 2016 je bilo opravljenih 17764 pregledov, v upravnem postopku je bilo izrečenih 5214 upravnih ukrepov (4380 opozoril po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in 834 upravnih odločb), v prekrškovnem postopku pa 7296 prekrškovnih ukrepov (5044 opozoril po Zakonu o prekrških, 1247 opominov, 411 glob s plačilnim nalogom, 593 glob z odločbo o prekršku ter 1 obdolžilni predlog).

 

V primerjavi z letom 2015 so tržni inšpektorji v letu 2016 kljub kompleksnosti pregledov povečali absolutno število opravljenih pregledov za 4,6 %. Odkritih je bilo tudi več kršitev, zaradi česar je bilo izrečeno za 1,4 % več upravnih in za 5,0 % več prekrškovnih ukrepov. Res pa je, da je bila večina prekrškov takšne narave, da so se tržni inšpektorji lahko odločili za milejši ukrep. Če namreč obstajajo zakonski pogoji, tržni inšpektorji pri ugotovljenih nepravilnostih najprej uporabijo milejši ukrep kot sta opozorilo ali opomin, šele nato izdajo odločbo ali globo. Razlogi za to so najmanj trije. Prvič, ker to narekuje že zakonodaja sama, drugič, ker inšpektor z izrekom milejšega ukrepa večinoma lažje in hitreje doseže cilj pri kršitelju in tretjič, ker delujejo tudi preventivno in so zato tudi posledice kršitve manjše. Takšno postopanje je tudi v skladu z našo strategijo, kjer je primarni cilj urejenost trga in ne izrekanje glob.

 

Tržni inšpektorji stremijo k izvajanju kompleksnejših pregledov, t. j. da se na enem pregledu opravi nadzor spoštovanja določil po več zakonih oziroma po različnih določilih (členih) znotraj enega ali več zakonov. V povprečju so bili tako na vsakem pregledu pregledani skoraj 3 zakoni oziroma 9,5 določil teh zakonov.

 

 

Področja dela

 

Področje dela Tržnega inšpektorata RS obsega pristojnost za nadzor nad izvrševanjem preko 160 zakonskih in podzakonskih predpisov in več evropskih Uredb. ( »160 zakonskih in podzakonskih predpisov in več evropskih Uredb« - povezava na http://www.ti.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/seznam_predpisov/) V nadaljevanju izpostavljamo dva obsežnejša zaokrožena področja dela, to sta varstvo potrošnikov ter skladnost in varnost proizvodov. Več o tem si lahko preberete na sledeči povezavi.

 

 

Področje dela - varstvo potrošnikov

 

Področje varstva potrošnikov je eno izmed najpomembnejših področij, na katerih Tržni inšpektorat RS opravlja inšpekcijske nadzore. Temu področju je Tržni inšpektorat RS tudi v letu 2016 namenil posebno pozornost, saj je ravno visoka raven varstva potrošnikov in visoka stopnja spoštovanja pravic potrošnikov eden od temeljev pravne države in namena potrošniške zakonodaje. Leta 1998 sprejeti in kasneje nekajkrat spremenjeni Zakon o varstvu potrošnikov ostaja temeljni pravni akt, ki ureja pravice potrošnikov v razmerju do podjetij. Seveda pa to ni edini zakon na področju varstva potrošnikov: s sprejetjem Zakona o potrošniških kreditih leta 2002 je bilo Tržnemu inšpektoratu RS dodeljeno povsem novo področje nadzora, in sicer zaščita potrošnikovih pravic v razmerju do kreditodajalcev, kadar le-ti niso bančni subjekti (banke ali hranilnice), s sprejetjem Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami leta 2007 pa je zakonodajalec podrobneje uredil področje poštenega poslovanja podjetij v razmerju do potrošnikov, s tem, ko je navedel vrsto poslovnih praks, ki že po samem zakonu štejejo za nepoštene in kot take prepovedane.

 

V okviru področja varstva potrošnikov se opravlja nadzor nad poslovanjem podjetij in podjetnikov, v konkretnih primerih pa rešuje tudi reklamacije potrošnikov zoper takšna podjetja. V vse več primerih se t. i. potrošniški spori rešijo s posredovanjem tržnega inšpektorja, saj je v korist in zadovoljstvo vseh, da se vsaka reklamacija reši brez izdaje odločbe ali drugega ukrepa, tržni inšpektor pa v takšnih primerih predstavlja bolj obliko mediatorja kot pa represivni in nadzorni organ. Ker se je veliko primerov rešilo na takšen način, prisilno ukrepanje sploh ni bilo potrebno. Žal sprejetje Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, za sprejetje katerega si je Tržni inšpektorat RS več let zelo prizadeval, (zaenkrat) ni prineslo želenih učinkov, tako da se večino teh sporov še vedno rešuje preko Tržnega inšpektorata RS. Samo upamo lahko, da bo omenjeni zakon dosegel svoj namen, s čimer se bo zagotovila tudi višja raven varstva potrošnikov ter posledično tudi razbremenitev rednih sodišč in Tržnega inšpektorata RS, ki bo lahko s tem več pozornosti namenil drugim, bolj problematičnim področjem nadzora.

 

V normativnem planu je predvideno sprejetje novega Zakona o varstvu potrošnikov, v pripravo katerega je Tržni inšpektorat RS vložil veliko svojega časa, znanja in izkušenj. Tržni inšpektorat RS si namreč že vrsto let prizadeva, da bi se pravice potrošnikov iz 37. člena Zakona o varstvu potrošnikov uskladile z evropsko zakonodajo in bi se vzpostavila hierarhija zahtevkov iz naslova stvarne napake, da bi se začela uveljavljati prostovoljna garancija namesto obvezne.

 

 

Področje dela - skladnost in varnost proizvodov

 

Na področju nadzora nad izvajanjem tehničnih predpisov je bilo v okviru načrtovanih nadzorov v t. i. administrativnih nadzorih skupno pregledanih 2881 različnih tipov proizvodov (1053 s področja splošne varnosti proizvodov, 592 elektrotehničnih proizvodov, 219 strojev, 838 s področja osebne varovalne opreme, 26 plinskih naprav, 26 gradbenih proizvodov, 72 radijskih naprav in 55 s področja energijskega označevanja). Največji delež proizvodov z ugotovljenimi nepravilnostmi predstavljajo otroška igrala v uporabi, katerih ustreznost so inšpektorji preverjali z uporabo standardiziranih kalibrov (69 % od vseh pregledanih tipov opreme). Najmanjši delež neskladnosti je bil ugotovljen na področju vrvic in vezalk na otroških oblačilih (9 % od vseh pregledanih tipov).

 

Na tehnične analize v usposobljenih laboratorijih je bilo predanih 14 elektrotehničnih proizvodov, 11 strojev, 14 proizvodov osebne varovalne opreme, 4 plinske naprave, 5 radijskih naprav, 2 aparata, pri katerih se je preizkušalo izpolnjevanje zahtev glede elektromagnetne združljivosti in 3 gradbene proizvode. Skupaj je Tržni inšpektorat RS predal na analize 53 proizvodov, pri katerih so bile neskladnosti z zahtevami ugotovljene v 33 primerih (62,2 % od vseh odvzetih vzorcev). Za primerjavo, v letu 2015 so bile neskladnosti pri analiziranih proizvodih ugotovljene v 68,3 % pri skupno 79 odvzetih vzorcih. Visok delež ugotovljenih neskladnosti ni posledica slabega stanja na trgu, ampak kaže na uspešnost dela inšpektorjev pri jemanju vzorcev, ki usmerjajo pozornost na proizvode, za katere obstoja sum, da so neskladni z zahtevami.

 

Poleg navedenega je Tržni inšpektorat RS opravljal kontrolo prisotnosti proizvodov na trgu na podlagi prejetih obvestil o nevarnih proizvodih iz sistema RAPEX. (»RAPEX« - povezava na  http://www.ti.gov.si/fileadmin/ti.gov.si/pageuploads/nevarni_proizvodi/index.html)

 

 

Pameten inšpektor

 

Delo inšpektorja je večinoma povezano z delom na terenu, na katerem ugotavlja dejansko stanje, zbira dokaze in izjave zavezancev ter pridobiva informacije in dokumente, ki mu pomagajo pri reševanju zadeve. Vse to mora na kraju izvedbe pregleda zapisati v zapisnik o inšpekcijskem pregledu.

 

Na Tržnem inšpektoratu RS se trudimo, da v okviru svojih zmožnosti delamo v koraku s časom. Zato tržni inšpektorji že nekaj let na terenu uporabljajo prenosni računalnik, a žal še vedno le kot pisalni stroj. S programom Inšpektor v oblaku, ali kot bi ga lahko poimenovali tudi drugače, s Pametnim inšpektorjem bi začeli uporabljati najnovejše storitve, ki predstavljajo le korak do popolne digitalizacije inšpekcijskega dela. Hkrati bi pridobili tudi gospodarski subjekti, ker bi dobili orodje, s katerim bi lahko sami preverili skladnost svojega poslovanja z veljavno zakonodajo.

 

Pameten inšpektor je program v obliki obrazca, v katerega inšpektor vnaša zahtevane podatke. Po končanem postopku program sam sestavi, oblikuje in natisne zapisnik o inšpekcijskem pregledu, v primeru ugotovljenih nepravilnosti pa le-te sam zazna in inšpektorju na licu mesta omogoči, da v zvezi z njimi tudi upravno in/ali prekrškovno ukrepa (sestavi in natisne ustrezne ukrepe). Če pa bo Pametnega inšpektorja uporabljal zavezanec (gospodarski subjekt), bo program po končanem postopku sestavil seznam neskladnosti poslovanja in predlagal korektivne ukrepe za odpravo neskladnosti.

 

 

Tržni inšpektorat RS daje posebno težo seznanjanju javnosti z opravljenim delom, predvsem preko svoje spletne strani, kjer so rubrike:

     - Novice - objavljajo se najnovejše in najaktualnejše informacije glede delovanja Tržnega inšpektorata RS;

     - Rotator aktualnih novic - v njem so objavljene novice Tržnega inšpektorata RS, ki so za javnost še posebej zanimive;

     - Storitve - s čim se Tržni inšpektorat RS ukvarja, kjer se sproti objavljajo poročila o rezultatih zaključenih akcij nadzora;

     - Vprašanja in odgovori - za potrošnike in podjetja so objavljene najzanimivejše razlage določil zakonov, za katere nadzor je zadolžen Tržni inšpektorat RS;

     - Nevarni proizvodi - objavljeni so vsi nevarni proizvodi, ki jih je Tržni inšpektorat RS našel na slovenskem trgu;

     - Zakonodaja in dokumenti - objavljen je seznam vseh zakonskih in podzakonskih predpisov, za katere nadzor je zadolžen Tržni inšpektorat RS;

     - O inšpektoratu - nahajajo se vse informacije o Tržnem inšpektoratu RS: poslanstvo in vizija, naslovi, kontaktne informacije ter uradne in poslovne ure lokacij, kjer inšpektorat posluje.

 

 

Podrobnejši pregled je na voljo v Poslovnem poročilu Tržnega inšpektorata Republike Slovenije za leto 2016, ki je dostopen na spletni strani

http://www.ti.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/dokumenti/