Skoči na vsebino

NOVICA

Hallo Kupon

Ker se v zvezi s prejetimi SMS sporočili glede ponudbe letne vinjete za leto 2018 s 50% popustom preko spletne strani http://www.hallokupon.si na Tržni inšpektorat RS še vedno obrača veliko potrošnikov, objavljamo določene dodatne informacije v zvezi s tem. Klic na plačljivo telefonsko številko, navedeno v SMS sporočilu na spletni strani, smo sicer že odsvetovali, saj ni jasno kdo je ponudnik, prav tako pa se po navedbah potrošnikov, ki so na to telefonsko številko klicali, na tej telefonski številki nihče ne odziva, tako da klic potrošnikom povzroči le visoke stroške.

 

V zvezi s pošiljanjem komercialnih SMS sporočil brez soglasja je Tržni inšpektorat RS že obvestil Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS, ki z vidika Zakona o elektronskih komunikacijah nadzoruje to področje, prav tako zadevo z vidika varstva osebnih podatkov obravnava Informacijski pooblaščenec, Tržni inšpektorat RS pa zadevo preverja predvsem z vidika določil Zakona o varstvu potrošnikov in Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami.

 

Na splošno lahko zapišemo, da v primerih zavajanja potrošnikov s strani podjetij Tržni inšpektorat RS izvaja nadzor z vidika Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (v nadaljevanju ZVPNPP), ki prepoveduje nepoštene poslovne prakse podjetij v razmerju do potrošnikov, in sicer pred, med in po sklenitvi posla, ki je povezan z nakupom izdelka ali storitve. Poslovna praksa je nepoštena, če nasprotuje zahtevam poklicne skrbnosti in v zvezi z izdelkom/storitvijo bistveno izkrivlja ali bi lahko izkrivljala ekonomsko obnašanje povprečnega potrošnika, ki ga doseže ali mu je namenjena, ali povprečnega člana posebne ciljne skupine potrošnikov, če je namenjena posebni ciljni skupini potrošnikov.

 

V okviru svojih pristojnosti lahko Tržni inšpektorat RS, če ugotovi kršitev ZVPNPP, sporno ravnanje podjetja prepove ter zoper podjetje prekrškovno ukrepa. Zakon za prekršek, ki ga stori pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, predpisuje globo od 3.000 do 40.000 eur, za prekršek, ki ga stori odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, globo od 300 do 2.000 eur, ter za prekršek, ki ga stori posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, globo od 1.200 do 15.000 eur. V skladu z Zakonom o prekrških Tržni inšpektorat RS kot prekrškovni organ za kršitev ZVPNPP lahko izreče le najnižjo predpisano mero globe.

 

Tržni inšpektorat RS lahko, če ugotovi kršitve iz njegove pristojnosti, ukrepa zoper podjetje, ne more pa odločati o stroških, ki so potrošnikom nastali v zvezi z morebitnimi klici na plačljivo telefonsko številko 0038690142820. Potrošnikom, ki so bili oškodovani, svetujemo, da podajo prijavo na policijo zaradi suma kaznivega dejanja goljufije.