2012-03-07 POTROŠNIŠKI KREDITI

Nadzor dejavnosti potrošniškega kreditiranja

 

Tržni inšpektorat RS nadaljuje poostreni nadzor na področju potrošniškega kreditiranja tudi v letu 2012. V zadnjih dveh mesecih so tržni inšpektorji izvajali nadzor pri dajalcih kreditov in kreditnih posrednikih, pri katerih so bile pred tem ugotovljene nepravilnosti.

 

Potrošniško kreditiranje ureja Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1), katerega izvajanje nadzira Tržni inšpektorat RS in Banka Slovenije. Nadzor nad dajalci kreditov, ki poslujejo na podlagi dovoljenja, ki ga izda Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, in nad njihovimi kreditnimi posredniki, izvaja Tržni inšpektorat RS. Nadzor nad dajalci kreditov, ki poslujejo na podlagi dovoljenja po zakonu, ki ureja bančništvo, in nad njihovimi kreditnimi posredniki, pa opravlja Banka Slovenije.

 

Zaradi zaostrenih gospodarskih razmer v Sloveniji na Tržnem inšpektoratu RS ugotavljamo, da se je v zadnjem času povečalo število ponudnikov, ki ponujajo najem ugodnega kredita prek spleta. Na spletnih mestih, ki ponujajo pomoč v stiski, ali pa samo male oglase za različne storitve, lahko potrošniki v zadnjem času najdejo različne ponudbe kreditov. Interesenti morajo posredovati svoje osebne podatke, kot npr. potreben znesek posojila, ročnost posojila, podatke o mesečnih dohodkih, številko mobilnega telefona, v nekaterih primerih pa tudi davčno številko in celo številko transakcijskega računa. Nekatere ponudbe smo preverili in ugotovili, da kljub temu, da je ponudba namenjena slovenskim potrošnikom, ponudniki storitev neposredno na območju Slovenije ne poslujejo. Ponudnik, ki se na spletu predstavlja kot "Marko Matic", posluje celo prek treh spletnih poštnih naslovov, o čemer smo potrošnike seznanili na naših spletnih straneh. Opozorili smo jih tudi, da naj morebitno goljufijo in oškodovanja prijavijo Policiji. Za tehnično pomoč pri izsleditvi pošiljatelja elektronske pošte ter lokacije spletnega mesta se lahko potrošniki povežejo z info(at)varninainternetu.si.

 

Zaradi kršitev potrošniške zakonodaje smo družbi Kartagina s.r.o., Češka Republika, izdali odločbo, s katero smo ji do odprave nepravilnosti prepovedali sklepati kreditne pogodbe v poslovnih enotah kreditnega posrednika družbe SS. d.o.o. Ljubljana na naslednjih naslovih: Kotnikova ulica 5 v Ljubljani, Cafova ulica 4 v Mariboru in Trstenjakova ulica 5 na Ptuju. S prepovedjo smo seznanili potrošnike in jih pozvali, da na naslov Tržnega inšpektorata RS posredujejo kopije sklenjenih kreditnih pogodb. Prav tako smo preko CPCS sistema podali zahtevo za ukrepanje pristojnega češkega organa zoper družbo Kartagina s.r.o., Češka republika. Dne 2. 3. 2012 smo prejeli odgovor, da je češki registrski organ v Brnu na podlagi pobude Tržnega inšpektorata RS preveril delovanje omenjene družbe in ugotovil, da družba od 29. 6. 2011 do 21. 12. 2011 zagotavlja potrošniške kredite v Češki Republiki brez obveznega dovoljenja. Zaradi ugotovljene kršitve je bila družbi izrečena globa. Odločitev čeških nadzornih organov še ni pravnomočna. Dne 28. 12. 2011 je omenjena družba pridobila dovoljenje za dajanje in posredovanje pri potrošniških kreditih, kar je razvidno tudi iz izpisa njihovega trgovinskega registra.

 

Tržni inšpektorji so v mesecu januarju in februarju 2012 opravili skupaj 22 inšpekcijskih pregledov pri dajalcih kreditov in njihovih kreditnih posrednikih. V sklopu nadzora so pregledali večje število oglasov različnih ponudnikov kreditov. Zavezancem, ki opravljajo dejavnost potrošniškega kreditiranja ali posredovanja pri pridobitvi kredita, je bilo izdanih 7 upravnih odločb, od tega 5 odločb o prepovedi sklepanja kreditnih pogodb do odprave ugotovljenih nepravilnosti na podlagi 34. člena ZPotK-1 ter 2 odločbi o prepovedi uporabe nepoštene poslovne prakse zaradi kršitve Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP).

 

V vseh primerih ugotovljenih kršitev so tržni inšpektorji zoper kršitelje uvedli postopek o prekršku na podlagi Zakona o prekrških (ZP-1). Ob upoštevanju narave in teže storjenega prekrška in ob upoštevanju dejstva, ali je kršitelj nepravilnost takoj odpravil, sta bili izrečeni 2 opozorili na podlagi ZP-1.

 

V 1 primeru je bilo ugotovljeno, da je družba kreditni posrednik za banke (tuje in domače), zato so bile ugotovitve posredovane Banki Slovenije, poleg tega pa še Davčni upravi RS in Inšpektoratu RS za delo.

 

Ker se delež kršitev glede na preteklo leto ni zmanjšal, bo Tržni inšpektorat RS nadzor nad dajalci kreditov in kreditnimi posredniki izvajal tudi v naslednjih mesecih, o svojih ugotovitvah pa obveščal tudi javnost.