2012-05-09 NADZOR STAVBNEGA POHIŠTVA

Nadzor stavbnega pohištva in obračunavanja obresti na pogojevana predplačila

 

Tržni inšpektorji Tržnega inšpektorata RS so v mesecu marcu 2012 opravili administrativne nadzore nad izpolnjevanjem zahtev, ki veljajo za okna in vhodna vrata po Zakonu o gradbenih proizvodih (ZGPro) in harmoniziranem standardu SIST EN 14351-1: 2006+ A1:2010 ter glede spoštovanja določil 41. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) - obračunavanje obresti na pogojevana predplačila.

 

S tokratnim nadzorom so tržni inšpektorji ponovili nadzor stavbnega pohištva, ki je bil izveden marca in aprila 2011, pri čemer je bil pri proizvajalcih oziroma ponudnikih dobave in montaže oken in vrat izveden tudi nadzor glede obračunavanje obresti, kot je to predpisano v 41. členu Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot).

 

Predmet izvedenega nadzora po Zakonu o gradbenih proizvodih (ZGPro) je bilo označevanje stavbnega pohištva s predpisanimi podatki oziroma CE informacijo na proizvodu, navodil za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje, izdane ES izjave o skladnosti, pri slovenskih proizvajalcih pa tudi pridobljeno poročilo priglašenega laboratorija o izvedenem tipskem preskusu in pregled izvajanja in dokumentiranja notranje kontrole proizvodnje.

 

Skupno je bilo opravljenih 61 inšpekcijskih pregledov in sicer pri dobaviteljih, ki potrošnikom izvajajo tudi storitev dobave in montaže naročenih oken in vrat: 56 pri proizvajalcih, 2 pri prvih distributerjih, 1 pri trgovcu na drobno, pri 2 zavezancih pa je bilo ugotovljeno, da ne proizvajata več nadziranega stavbnega pohištva.

 

Pri 59 zavezancih je bilo pregledanih 119 tipov proizvodov in izvedle so se tudi kontrole izvršitev naloženih ukrepov iz leta 2011, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so zavezanci odpravili v letu 2011 ugotovljene nepravilnosti.

 

Pri 6 zavezancih so bile ugotovljene naslednje nepravilnosti po zahtevah določil ZGPro: 2 zavezanca nista zagotavljala navodil v slovenskem jeziku, 1 zavezanec je zagotavljal pomanjkljiva navodila, 1 zavezanec v ES Izjavi o skladnosti proizvoda ni navedel sklicevanja na priglašen organ, ki je izvedel začetni tipski preskus, 1 zavezanec ne zagotavlja prevedene ES izjave o skladnosti in popolne CE informacijo in 1 zavezanec ne zagotavlja popolne ES Izjave o skladnosti in CE oznake za vhodna vrata.

 

Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti sta 2 zavezanca s prostovoljnimi dejanji pomanjkljivosti takoj odpravila, tržni inšpektorji pa so izdali 3 opozorila po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) in 2 upravni odločbi (odprava ugotovljenih nepravilnosti).

 

S tokratnim nadzorom oken in vhodnih vrat se ugotavlja, da so zavezanci pristopili k predpisanim postopkom ugotavljanja in potrjevanja skladnosti svojih gradbenih proizvodov in je situacija tovrstnih proizvodov na trgu  bistveno boljša, kot je bila pred letom dni, ko so se izvedli prvi koordinirani nadzori.

 

V zvezi z nadzorom spoštovanja določbe 41. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot)  je bilo ugotovljeno, da proizvajalci oziroma ponudniki dobave in montaže oken ter vrat v večini primerov nakup blaga oziroma opravo storitev izrecno pogojujejo s plačilom avansa oziroma predplačila in da samo približno 26% proizvajalcev oziroma ponudnikov dobave blaga oziroma oprave storitve ne pogojuje z izročitvijo določenega predplačila s strani potrošnika. Vsi tisti proizvajalci oziroma ponudniki, ki zahtevajo izročitev predplačila v roku več kot tri delovne dni pred dnem, ko se opravi dobava ali začne z opravljanjem storitve, morajo potrošnikom ob dobavi blaga ali izvedbi storitve obračunati in plačati obresti po obrestni meri, po kakršni se obrestujejo hranilne vloge, vezane nad tri mesece.

 

Tržni inšpektorji so pri tistih proizvajalcih oziroma ponudnikih, ki zahtevajo predplačila, ugotovili, da le-ti v kar 87% ne spoštujejo določbe 41. člena ZVPot, in da torej od prejetih predplačil potrošnikom ne obračunajo obresti. Izdanih je bilo 18 upravnih odločb, s katerimi je bilo zavezancem naloženo, da potrošnikom izplačajo obresti na predplačila, v 19 primerih pa je bilo izrečeno opozorilo ZIN, saj so zavezanci takoj pristopili k odpravljanju kršitev. Zoper zavezance je bilo ukrepano tudi prekrškovno, in sicer je bilo izdanih 14 opominov, v primerih, ko so zavezanci takoj pristopili k odpravljanju kršitev, pa so inšpektorji izrekali opozorila po Zakonu o prekrških (ZP-1) (13).

 

Glede na to, da se določba 41. člena ZVPot ne uporablja v primerih, ko ponudniki zahtevajo izročitev are, so bili tržni inšpektorji posebej pozorni tudi na ponudnike, ki bi s tem, ko bi od potrošnikov zahtevali izročitev are, želeli zaobiti določbo 41. člena ZVPot. Pri tem so bili posebej pozorni ali zahteva za plačilo are ne predstavlja nepoštenega pogodbenega pogoja, ki je pri poslovanju s potrošniki prepovedan. V dveh primerih je bilo ugotovljeno, da ara predstavlja nepošten pogodbeni pogoj, ker prekomerno obremenjuje potrošnika, in sicer s tem, ko je ponudnik zahteval praktično celoten znesek kupnine še pred samo dobavo izdelka, zato je bila v enem primeru izdana upravna odločba v enem pa opozorilo Zakonu o prekrških (ZP-1) in opozorilo po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (ZIN).

 

V konkretnem nadzoru se je pokazalo, da podjetja v večini primerov določbe 41. člena ZVPot ne spoštujejo oziroma menijo, da s tem, ko potrošnikom na pogojevano predplačilo priznajo določen odstotek popusta, izpolnijo svoje obveznosti do potrošnika, ki jim jih nalaga 41. člen ZVPot. Pri tem je potrebno opozoriti, da morajo podjetja, ki izrecno ali molče pogojujejo dobavo blaga ali opravijo storitev šele po prejemu predplačila, potrošniku obračunati obresti na predplačilo, kot to določa 41. člen ZVPot, tudi, če potrošniku ponudijo popust na predplačilo. S tem, ko se od potrošnika namreč zahteva plačilo predplačila, se mu odvzame možnost izbire, da bi za izdelek oziroma storitev plačal po dobavi oziroma opravi storitve, zaradi česar je potrošnik upravičen do obresti.

 

Tržni inšpektorat RS bo tudi v prihodnje aktivno nadzoroval spoštovanje tega področja ter v primeru kršitev sprejemal ustrezne ukrepe.