Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DRUGI PROIZVODI

Število najdenih vprašanj:  

Prikaži vse
Skrij vse
 • 00341 Ali je v Sloveniji res dovoljeno prodajati pirotehnične izdelkov vse leto in ne le v času novoletnih praznikov?

  V skladu z Zakonom o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih sta tako prodaja kot uporaba pirotehničnih izdelkov dovoljena vse leto, razen pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok. Ti so podvrženi strožjemu režimu in sicer je prodaja le-teh dovoljena v času od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa v času od 26. decembra do 2 . januarja.

  Poudarjamo pa, da sta prodaja in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (takšne so npr. petarde), v Republiki Sloveniji prepovedana. Prav tako je prepovedana posest takšnih izdelkov, nadzor te problematike pa je v pristojnosti Inšpektorata RS za notranje zadeve in Policije.

   

  Ključne besede: pirotehnični izdelki, prodaja pirotehničnih izdelkov

 • 00082 Na internetnih straneh bi rad izdelal forum na temo klepeta o pirotehniki. V sklopu foruma bi bili tudi mali oglasi, preko katerih bi uporabniki kupovali in prodajali pirotehnične izdelke. Ali je tak način prodaje pirotehničnih izdelkov dovoljen

  Področje prometa s pirotehničnimi izdelki je v letu 2008 na novo uredil Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI), ki določa, da se s proizvodnjo ali prometom z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki lahko ukvarja le pravna oseba oziroma podjetnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za poslovanje in posebne pogoje po tem zakonu. Pravna oseba ali podjetnik lahko začne s proizvodnjo ali prometom z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki šele, ko dobi dovoljenje Ministrstva za notranje zadeve ali dovoljenje pristojnega organa. Poleg tega se lahko prodaja pirotehničnih izdelkov vrši le v objektih, ki morajo biti zgrajeni in opremljeni tako, da so zagotovljeni varstvo pred požarom, varovanje življenja in zdravja ljudi, premoženja ter varstvo okolja.

   

  Na podlagi omenjenega zakona je prepovedana prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije F2 in F3 katerih glavni učinek je pok. V kategorijo F2 se uvrščajo ognjemetni izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa ter so namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem, v kategorijo F3 pa ognjemetni izdelki, ki predstavljajo srednje veliko nevarnost in so namenjeni uporabi na prostem, na velikih odprtih območjih in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi. Fizičnim osebam je izrecno prepovedana tudi preprodaja pirotehničnih izdelkov.

   

  Ključne besede: pirotehnični izdelki, prodaja pirotehničnih izdelkov

 • 00142 Kako je z varnostjo igral v Sloveniji?

  Tržni inšpektorat RS je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Zdravstvenim inšpektoratom RS v letih 2007 in 2008 sodeloval v mednarodnem projektu »Varna igra na otroških igriščih«, v katerem je sodelovalo 8 držav iz EU.

   

  V okviru projekta je Tržni inšpektorat RS opravil nadzor igral na trgu - tako pri proizvajalcih, uvoznikih in dobaviteljih, kot tudi pri zavezancih, ki v okviru svoje poslovne dejavnosti dajejo otrokom na voljo in v uporabo otroška igrala (trgovski centri, gostinski obrati ipd.). Inšpekcijski nadzori so bili usmerjeni tako v pregled dokumentacije za igrala, kot tudi v preskušanja varnosti otroških igral, kar je opravljeno s pogodbenim laboratorijem, ki je o preskušanju izdal Poročilo.

   

  K varnosti nas zavezuje tudi Direktiva o splošni varnosti proizvodov 2001/95/ES, ki je v slovenski pravni prostor prenesena z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1). V skladu z zahtevo ZSVP-1 je obveznost proizvajalcev in distributerjev, da dajo na trg le varne proizvode. Varni morajo biti tudi proizvodi, ki so ponujeni v okviru opravljanja storitev. To so lahko otroška igrala v trgovskih centrih, na turističnih kmetijah, v gostinskih obratih, kampih in podobno.

   

  Varna otroška igrala so tista, ki so nameščena na ustrezni podlagi in ustrezajo varnostnim zahtevam po preskusnih metodah standarda za igrala SIST EN 1176 in standarda za podloge otroških igrišč SIST EN 1177. Zakon daje pooblastilo pristojnemu inšpektorju, da v primeru nevarnega igrala odredi umik tega igrala s trga.

   

  V okviru projekta, so bile pripravljene tudi naslednje publikacije:

  Kam se lahko poda prijava neustreznih/nevarnih/poškodovanih igral v uporabi, je odvisno od lokacije nameščenega igrala:

  • če je takšno igralo na površinah v lasti lokalne skupnosti (občin), se obvesti nosilca EU projekta v Sloveniji za varnost igral, t.j. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana, e-pošta: igrala.mg(at)gov.si;
  • če je takšno igralo na otroških igriščih vrtcev, se obvesti Zdravstveni inšpektorat RS, tel.: 01/ 280-3802, faks: 01/ 280-3806 (www.zi.gov.si);
  • če se takšno igralo ponuja v okviru opravljanja poslovne dejavnosti, se obvesti Tržni inšpektorat RS, Dunajska cesta 160, Ljubljana, tel.: 01/ 280-8700, faks: 01/ 280-8740 (www.ti.gov.si).

  Zaključen projekt »Varna igra na otroškem igrišču« ne pomeni zaključka aktivnosti na tem področju. Nasprotno, izvedeni projekt je pokazal, da bo potrebno še marsikaj postoriti za izboljšanje varnosti otroških igrišč, tako v Sloveniji, kot na nivoju EU.

   

  Potrebno je zvišati ozaveščenost tako staršev otrok, ki lahko s pravilnimi napotki in vzgojo pomembno prispevajo k varnosti svojih otrok, kot tudi lastnikov igral in igrišč ter pristojnih, ki s skrbno urejenim in ustrezno nadzorovanim igriščem preprečijo marsikatero hudo nesrečo.

   

   

  Vsled navedenega Tržni inšpektorat RS v okviru svojih pristojnosti nadaljuje z aktivnimi nadzori otroških igral.

   

  Ključne besede: igrala

             

 • 00208 Katere so očitne nepravilnosti otroških igral?

  Tržni inšpektorat RS od leta 2007 pri zavezancih, ki nudijo in dajejo v uporabo otroška igrala v okviru svoje poslovne dejavnosti, aktivno izvaja nadzore nad varnostjo teh otroških igral s preskušanjem njihovih tehničnih lastnosti. Nekaj zaznanih neskladnosti, objavljamo v dokumentu. 

   

  Ključne besede: igrala

 • 00231 Katera dokumentacija je zahtevana za trampoline?

  Za trampoline je objavljen standard SIST EN 13219:2009 - Gimnastična oprema - prožne ponjave - Funkcionalne in varnostne zahteve, preskusne metode, ki v povezavi s standardom SIST EN 913:2009 Gimnastična oprema - Splošne varnostne zahteve in preskusne metode med drugim določa varnostne zahteve ter navodila za uporabo in označevanje trampolinov.

   

  V imenovanih standardih je določeno, da morajo navodila za uporabo vsebovati informacije za montažo in nastavitev, informacije za prenos in skladiščenje, navodilo za vzdrževanje, napotek glede postavitve v prostoru, opozorilo, da mora biti uporaba trampolina pod nadzorom in napotek glede uporabe za eno osebo.

   

  V skladu s 33. členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), morajo biti navodila za uporabo za potrošnika v celoti v slovenskem jeziku, lahko razumljiva in mu morajo omogočati pravilno uporabo izdelka.

   

   

  Ključne besede: igrala

 • 00256 Kaj mora izpolnjevati in katera dokumentacija je predpisana za detektor plina?

  Detektor plina je proizvod, ki mora izpolnjevati:

  Izjavo EU o skladnosti po LVD in EMC (EU Declaration of Conformity) lahko izda proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v EU in mora vsebovati vsaj:

  1. Model električne opreme/proizvod (proizvod, tip, serija ali serijska številka)

  2. Ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika

  3. Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca

  4. Predmet izjave (identifikacija električne opreme, ki omogoča sledljivost, lahko vključuje dovolj jasno barvno sliko, če je to potrebno za identifikacijo električne opreme)

  5. Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezno zakonodajo Evropske unije o harmonizaciji

  6. Sklicevanje na uporabljene relevantne harmonizirane standarde ali sklicevanje na druge tehnične specifikacije, na podlagi katerih je skladnost deklarirana

  7. Kadar je to primerno, priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti … (ime, številka) je izvedel … (opis posega) in izdal certifikat o EU-pregledu tipa

  (ta točka velja samo za področje EMC)

  8. Dodatne informacije

  9. Podpisano za in v imenu, (kraj in datum izdaje), (ime, funkcija), (podpis)

   

  Detektor plina mora biti opremljen z naslednjimi oznakami:

  • CE oznaka predpisane oblike,
  • ime proizvajalca in, če proizvajalec nima sedeža v EU, ime in naslov njegovega pooblaščenega zastopnika ali osebe v EU, ki je odgovorna za dajanje proizvoda na trg EU ali blagovna znamka,
  • tip (A,B), serija, serijska številka ali drugi podatki za identifikacijo proizvoda in pri detektorju plina: navedba tipa plina, ki ga naprava zazna,
  • navedba standarda, če se sklicuje nanj (za plin: EN 50194-1),
  • detektor na električno napajanje: napetost, frekvenca, nazivna velikost varovalke in način priključitve na omrežje,
  • na baterijsko napajanje: tip in velikost zamenljivih baterij,
  • navedba življenjske dobe proizvoda,
  • opozorilo: "Pred uporabo skrbno preberite navodila!" (lahko na etiketi),
  • opozorilo: "Proizvod naj vgradi pristojna oseba!" (lahko na embalaži),
  • informacije o skladiščenju in transportu (lahko na embalaži),
  • opozorilo na embalaži: "Naprava je namenjena za zaščito posameznikov pred akutnimi učinki izpostavljenosti ogljikovega monoksida. Naprava ne ščiti posameznikov s posebnimi zdravstvenimi težavami v celoti. V primeru dvoma se posvetujte z zdravnikom.",
  • oznaka za ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme ( ali ).

  Detektor plina, namenjen prodaji potrošnikom, mora imeti priložena navodila za montažo, vzdrževanje in uporabo v celoti v slovenskem jeziku z vsaj naslednjimi informacijami:

  • detektor na električno napajanje: napetost, frekvenca, nazivna velikost varovalke in način priključitve na omrežje,
  • detektor na baterijsko napajanje: tip in velikost zamenljivih baterij in napotek za zamenjavo baterije,
  • pričakovana življenjska doba detektorja,
  • navodilo za namestitev detektorja v prostor,
  • kako postopati v primeru sproženega alarma,
  • opis (vizualnih in zvočnih) opozoril detektorja,
  • seznam materialov, ki bi lahko vplivali na zanesljivost proizvoda (barve, čistila, plini…),
  • opozorilo o možnih nevarnostih električnega udara,
  • napotek za kontrolo delovanja alarma,
  • za tipe A: karakteristike izhodnega signala,
  • delovna temperatura in vlažnost prostora,
  • pogoji za delovanje alarma.

  V primeru, da bo za detektorje izdan (neobvezni) garancijski list, mora le-ta vsebovati informacije iz 16. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).

   

   

   

  Ključne besede: detektor, izjava

 • 00255 Kaj mora izpolnjevati in katera dokumentacija je predpisana za detektor ogljikovega (mon)oksida?

  Detektor (mon)oksida - CO je proizvod, ki mora izpolnjevati naslednje zahteve:

  Izjavo EU o skladnosti po LVD in EMC (EU Declaration of Conformity) lahko izda proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v EU in mora vsebovati vsaj:

  1. Model električne opreme/proizvod (proizvod, tip, serija ali serijska številka)

  2. Ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika

  3. Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca

  4. Predmet izjave (identifikacija električne opreme, ki omogoča sledljivost, lahko vključuje dovolj jasno barvno sliko, če je to potrebno za identifikacijo električne opreme)

  5. Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezno zakonodajo Evropske unije o harmonizaciji (Direktive)

  6. Sklicevanje na uporabljene relevantne harmonizirane standarde ali sklicevanje na druge tehnične specifikacije, na podlagi katerih je skladnost deklarirana

  7. Kadar je to primerno, priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti … (ime, številka) je izvedel … (opis posega) in izdal certifikat o EU-pregledu tipa

  (ta točka velja samo za področje EMC)

  8. Dodatne informacije

  9. Podpisano za in v imenu, (kraj in datum izdaje), (ime, funkcija), (podpis)

   

   

  Detektor CO mora biti opremljen z naslednjimi oznakami:

  • CE oznaka predpisane oblike,
  • ime proizvajalca in, če proizvajalec nima sedeža v EU, ime in naslov njegovega pooblaščenega zastopnika ali osebe v EU, ki je odgovorna za dajanje proizvoda na trg EU ali blagovna znamka,
  • tip (A,B), serija, serijska številka ali drugi podatki za identifikacijo proizvoda in pri detektorju plina: navedba tipa plina, ki ga naprava zazna,
  • navedba standarda, če se sklicuje nanj (EN 50291-1),
  • na električno napajanje: napetost, frekvenca, nazivna velikost varovalke in način priključitve na omrežje,
  • na baterijsko napajanje: tip in velikost zamenljivih baterij,
  • navedba življenjske dobe proizvoda,
  • opozorilo: "Pred uporabo skrbno preberite navodila!" (lahko na etiketi),
  • opozorilo: "Proizvod naj vgradi pristojna oseba!" (lahko na embalaži),
  • informacije o skladiščenju in transportu (lahko na embalaži),
  • opozorilo na embalaži: "Naprava je namenjena za zaščito posameznikov pred akutnimi učinki izpostavljenosti ogljikovega monoksida. Naprava ne ščiti posameznikov s posebnimi zdravstvenimi težavami v celoti. V primeru dvoma se posvetujte z zdravnikom.",
  • oznaka za ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme ( ali ).

  Detektor CO, namenjen prodaji potrošnikom, mora imeti priložena navodila za montažo, vzdrževanje in uporabo v celoti v slovenskem jeziku z vsaj naslednjimi informacijami:

  • detektor na električno napajanje: napetost, frekvenca, nazivna velikost varovalke in način priključitve na omrežje,
  • detektor na baterijsko napajanje: tip in velikost zamenljivih baterij in napotek za zamenjavo baterije,
  • pričakovana življenjska doba detektorja,
  • navodilo za namestitev detektorja v prostor,
  • kako postopati v primeru sproženega alarma,
  • opis (vizualnih in zvočnih) opozoril detektorja,
  • seznam materialov, ki bi lahko vplivali na zanesljivost proizvoda (barve, čistila, plini,…),
  • opozorilo o možnih nevarnostih električnega udara,
  • napotek za kontrolo delovanja alarma,
  • za tipe A: karakteristike izhodnega signala,
  • delovna temperatura in vlažnost prostora,
  • pogoji za delovanje alarma.

  V primeru, da bo za detektorje izdan (neobvezni) garancijski list, mora le-ta vsebovati informacije iz 16. člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot).

   

   

   

  Ključne besede: detektor, izjava

   

 • 00268 Kako morajo biti označeni peleti pri dajanju na trg za potrošnika?

  Lesni peleti so blago za katerega veljajo določbe Zakona o varstvu potrošnikov, ki ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij.

   

  V 32. členu Zakona o varstvu potrošnikov je med drugim določeno, da je podjetje dolžno potrošnika seznaniti z lastnostmi ponujenega blaga po katerem povprašuje. Podjetje je dolžno potrošniku dati podrobna navodila in pojasnila o prodanem blagu. V kolikor tega podjetje ni sposobno zagotoviti, mora takšno blago odstraniti iz prodaje. V 33. členu Zakona o varstvu potrošnikov je določeno, da mora blagu, pri katerem je za njegovo uporabo potreben določen postopek ali bi potrošnik z njegovo napačno uporabo lahko povzročil nevarnost zase ali za druge ali onesnažil okolje, proizvajalec priložiti navodila za uporabo v slovenskem jeziku. Navodila za uporabo so lahko tudi prilepljena ali natisnjene na blagu oziroma na njegovi embalaži. Navodilo za uporabo je lahko v obliki besedila, slike ali skice oziroma kombinacije teh oblik. Vsebina navodila za uporabo mora biti za potrošnika lahko razumljiva in mu mora omogočati pravilno uporabo izdelka.

    Standard za lesne pelete namenjene za neindustrijsko uporabo SIST EN 15234-2:2012, se sklicuje na določbe povezanega standarda SIST EN 14961-2:2011, ki ga je nadomestil standard  SIST EN ISO 17225-2 (Trdna biogoriva - Specifikacije goriv in razredi - 2. del: Razvrščeni lesni peleti)

  <s>)</s>, ki med drugim določa tudi vsebino deklaracije za lesne pelete, ki je nameščena na embalaži ali priložena dobavljeni količini pelet.


  Glede na določbo 32. in 33. člena Zakona o varstvu potrošnikov v povezavi z zadevnim <s>s</s> standardom, morajo biti lesni peleti opremljeni vsaj z naslednjimi, za potrošnika bistvenimi informacijami:

  1. navodila za skladiščenje, uporabo,
  2. dobavitelj z navedbo imena, naslova, kontaktnimi informacijami,
  3. količina blaga dana v promet (v kg ali t),
  4. premer in dolžina peletov (D06= 6mmx3,15-40mm ali D08=8mmx3,15-40mm),
  5. kakovostni razred peletov (A1, A2 ali B),
  6. vlažnost- vsebnost vode (vrednost, manjša od 10%)- manj vlage imajo, večja je njihova kurilna vrednost, boljši peleti imajo stopnjo vlažnosti 6–8 %,
  7. preostanek pepela (za kakovostni razred A1 je ≤ 0,5% preostanka pepela, za razred A2 pa ≤ 1,5% preostanka pepela, za razred B pa ≤ 3% preostanka pepela),
  8. najmanjša energijska vrednost (kJ/kg, MJ/kg, kWH/kg), ki je odvisna od vsebnosti vode in morebitnih primesi in ne od vrste lesa. Za kakovostni razred A1 je med 16,5 in 19 MJ/kg, za razred A2 je med 16,3 in 19 MJ/kg in  za razred B je med 16 in 19 MJ/kg.
  Energijska vrednost je lahko enaka pri peletih različnih vrst lesa (ker se pri procesu mletja uniči struktura lesa, praktično ni razlik), pomembni pa sta primerna gostota in vlažnost. Zapis, koliko energije sprosti na 1 kilogram peletov, je lahko podan v različnih enotah. Osnova za preračun je: 1kWh= 3,6MJ. Primer preračuna med enotami: 17500 kJ = 17,5 MJ =  4,86 kWh.

   

  Potrošnikom svetujemo, da pelet ne izbirajo le po prodajni ceni, temveč preverijo in primerjajo deklarirane podatke različnih pelet ter pelete tudi vizualno ocenijo tako, da izberejo trdne, gladke, nedrobljive pelete brez večje količine prahu, saj drobljivi peleti praviloma slabše gorijo.

   

  Ključne besede: peleti

 • 00358 Kako deluje CO detektor?

   

  Če imate v bivalnem prostoru nameščeno kurilno napravo (na trdo, tekoče ali plinasto gorivo), ki je odvisna od zraka v prostoru, je potrebno najpozneje do 1.1.2017 v tak prostor namestiti CO detektor! Detektor CO je najboljši pripomoček v gospodinjstvu za opozorilo pred povečano koncentracijo nevarnega in nevidnega ogljikovega oksida. Ob prekoračitvi alarmnega nivoja CO, nas detektor z zvočnim signalom (nekateri tudi z rdečo lučko) pravočasno opozori na pretečo nevarnost. Detektor CO je od 1.1.2017 potrebno imeti nameščen v bivalni prostor, kjer je ogrevanje s pečjo, kaminom ali plinsko pečjo, ki so odvisni od zraka v prostoru.

   

  Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 100/2013), izdan na podlagi 10. člena Zakona o graditvi objektov s strani resornega ministrstva- Ministrstvo za okolje in prostor med drugim določa, da je v bivalne prostore s kurilnimi napravami, odvisnimi od zraka v prostoru, potrebno najkasneje do 1.1.2017 namestiti CO detektorje, ki morajo izpolnjevati zahteve standarda SIST EN 50291-1. Za več o zahtevah Pravilnika se lahko obrnete na pripravljavca predpisa www.mop.gov.si.

   

  Več o CO detektorju in kako izbrati ustrezen detektor si lahko preberete v prispevku Tržnega inšpektorata RS, ki ima pristojnost nadzora CO detektorjev na trgu.

   

  Prispevek:

   

  KAKO DELUJE DETEKTOR?
  Detektor nas z glasnim alarmom obvesti o potencialni nevarnosti v dovolj zgodnji fazi, ko situacija še ni življenjsko nevarna. Nadaljnje ukrepanje pa je tisto, ki narekuje potek dogodkov, ki si sledijo (ali pride do zastrupitve, hujših posledic uporabnikov, lahko celo smrti ali ne).


  Prednost detektorja je ZGODNJE OBVEŠČANJE, ko življenja še niso ogrožena, cenovna dostopnost in enostavna montaža in vzdrževanje, ki pa mora biti izvedena po navodilih proizvajalca.

   

  KAKO IZBRATI USTREZEN DETEKTOR?
  Potrošnikom priporočamo in predlagamo, da si izberejo detektor CO, ki:
  • s CE oznako izkazuje predpisano skladnost s standardom (SIST EN 50291-1 Električne naprave za odkrivanje ogljikovega monoksida v gospodinjstvih - 1. del: Preskusne metode in zahtevane lastnosti),
  • ima priložena slovenska navodila za namestitev, uporabo in menjavo baterij,
  • je opremljen z ustreznimi opozorili,
  • je opremljen s podatki o proizvajalcu.

   

  KATERI SO POTENCIALNI VIRI ZASTRUPITVE S CO?
  • CO se v prostoru pojavlja povsod tam, kjer se uporablja peč ali in bojler na trdo gorivo, kurilno olje, bencin ali zemeljski plin (metan), med delovanjem motorjev z notranjim izgorevanjem (npr. avto v garaži).

   

  ZAKAJ DETEKTOR CO?
  Z detektorjem povečamo varnost prostorov in uporabnikov, saj:
  • Zaradi nenamerne zastrupitve s CO v Sloveniji umre okoli 5 ljudi na leto. Že majhna količina vdihanega ogljikovega monoksida je smrtonosna. Največja možnost zastrupitve s CO je ponoči med spanjem.
  • CO (ogljikov oksid) je plin, ki je brez barve, vonja in okusa in je gorljiv in strupen!
  • Med obratovanjem peči, boljerjev in vozil lahko vrednosti CO presegajo tiste, ki  so določene s standardi za varnost uporabnikov. Če je človek nekaj ur izpostavljen ogljikovemu oksidu koncentracije 50-150 ppm, le-ta povzroča glavobol, če pa presega 400 ppm, je za odraslega človeka smrten.
  • Detektor CO: ščiti pred zastrupitvijo, saj z glasnim alarmom zanesljivo opozori na prisotnost tega izjemno nevarnega plina in je nepogrešljiv, če uporabljate plinski štedilnik, kamin ali lončeno peč oz. ogrevate s plinom, oljem ali drvmi.

   

  STALEN NADZOR NA TRGU
  Tržni inšpektorat RS preverja administrativno skladnost s pregledom listin in oznak proizvoda (ES Izjava o skladnosti, označevanje ali navodila, opozorila) ali na podlagi ugotovitev preskušanj v laboratoriju tudi tehnično skladnost, na podlagi česar lahko izda ustrezen ukrep zoper prodajalca oziroma dobavitelja neskladnega proizvoda.
  Tržni inšpektorji redno izvajajo nadzore prisotnosti proizvodov, ki sodijo v pristojnost Tržnega inšpektorata RS in sicer tako v primeru priglašenih nevarnih proizvodov v sistem RAPEX, kot tudi v primeru ugotovitve, da gre za nevaren proizvod, uvede postopke in ukrepa na način, da se nevarni proizvodi umaknejo s trga in le-te ob izpolnjevanju pogojev tudi priglasi v sistem RAPEX.  (http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm)
  Podatki o nevarnih proizvodih, ki jih je Tržni inšpektorat RS odkril na trgu Republike Slovenije, so objavljeni tukaj, med njimi tudi trije detektorji (2 CO, 1 dimni). http://www.ti.gov.si/fileadmin/ti.gov.si/pageuploads/nevarni_proizvodi/index.html)


  ZAHTEVE ZA DETEKTOR CO (ogljikov oksid; ogljikov monoksid)
  Bistvene zahteve glede označevanja in dokumentacije za CO detektor, s pomočjo katerih lahko sami preverite, ali je proizvajalec spoštoval zahteve, ki veljajo zanj:
  1. Označevanje na proizvodu:
  •  oznaka predpisane oblike
  • Ime proizvajalca ali dobavitelja ali blagovna znamka
  • Naziv, model proizvoda, tip plina, ki ga zazna
  • Tip (A ali B), serija, serijska številka ali drugi podatki za identifikacijo proizvoda
  • Standard, če se sklicuje nanj (Priporočamo detektor, ki ima oznako standarda EN 50291-1)
  • Detektor na el. napajanje: Napetost, frekvenca, nazivna velikost varovalke in način priključitve na omrežje
  • Detektor na baterijsko napajanje: Tip in velikost zamenljivih baterij
  • Navedba življenjske dobe proizvoda
  • Opozorila na proizvodu oz. embalaži: »Pred uporabo skrbno preberite navodila! Proizvod naj vgradi pristojna oseba! Informacije o skladiščenju in transportu. Naprava je namenjena za zaščito posameznikov pred akutnimi učinki izpostavljenosti ogljikovega monoksida. Naprava ne ščiti posameznikov s posebnimi zdravstvenimi težavami v celoti. V primeru dvoma se posvetujte z zdravnikom.«
  2. Detektorju priložena navodila:
  • Ali so proizvodu priložena navodila za montažo, vzdrževanje in uporabo?
  • Ali so navodila v celoti v slovenskem jeziku?
  Navodila morajo vsebovati vsaj:
  • Detektor na baterijsko napajanje:Tip in velikost zamenljivih baterij in napotek za zamenjavo baterije; Detektor na el. napajanje: Napetost, frekvenca, nazivna velikost varovalke in način priključitve na omrežje
  • Pričakovana življenjska doba detektorja
  • Navodilo, da naj detektor v prostor namesti in vgradi zato pristojna oseba
  • Napotek, kako postopati v primeru sproženega alarma
  • Opis (vizualnih in zvočnih) opozoril detektorja
  • Seznam materialov, ki bi lahko vplivali na zanesljivost detektorja (barve, čistila, plini,…)
  • Opozorilo o možnih nevarnostih električnega udara
  • Napotek za kontrolo delovanja alarma detektorja
  • Delovna temperatura in vlažnost prostora
  • Pogoji za delovanje alarma
  • Opis vpliva koncentracije CO na telo in izjava, da javljalnik ne ščiti pred kroničnimi posledicami izpostavljenosti CO in da javljalnik ne ščiti posebej ogroženih posameznikov
  • Opozorilo, da namestitev javljalnika ne pomeni nadomestila za pravilno vgradnjo, uporabo in vzdrževanje ogreval, vključno z ustreznim prezračevanjem in izpušnim sistemom

  Ključne besede:detektor, javljalnik, alarm, CO, ogljikov monoksid

 • 00350 Kako si lahko zagotovimo ustrezen alarm pred dimom in CO?

  Detektor dima in detektor ogljikovega oksida (CO), ali po starem ogljikovega monoksida, sta najboljši pripomoček v gospodinjstvu za opozorilo pred požarom in pred povečano koncentracijo nevarnega in nevidnega ogljikovega oksida. Ob prekoračitvi alarmnega nivoja dima (ob začetku požara) ali nevarnega CO, nas detektor z zvočnim signalom (nekateri tudi z rdečo lučko) pravočasno opozori na pretečo nevarnost. Detektor dima in detektor CO sta priporočljiva v vsaki hiši in stanovanju, kjer je ogrevanje s pečjo, kaminom ali plinsko pečjo, če je v prostoru starejši dimnik, plinski bojler …

   

  KAKO DELUJE DETEKTOR?

   

  Detektor nas z glasnim alarmom obvesti o potencialni nevarnosti v dovolj zgodnji fazi, ko situacija še ni življenjsko nevarna. Nadaljnje ukrepanje pa je tisto, ki narekuje potek dogodkov, ki si sledijo (ali pride do požara, zastrupitve, hujših posledic prostora in uporabnikov, lahko celo smrti ali ne).

   

  Prednosti detektorjev so ZGODNJE OBVEŠČANJE, ko življenja še niso ogrožena, cenovna dostopnost in enostavna montaža in vzdrževanje, ki pa mora biti izvedena po navodilih proizvajalca.

   

  KAKO IZBRATI USTREZEN DETEKTOR?

   

  Potrošnikom priporočamo in predlagamo, da si izberejo detektor dima in detektor CO, ki:

  • s CE oznako izkazuje predpisano skladnost s standardom (EN 14604 za detektor dima in EN 50291 za detektor CO),
  • ima priložena slovenska navodila za namestitev, uporabo in menjavo baterij,
  • je opremljen z ustreznimi opozorili,
  • je opremljen s podatki o proizvajalcu.

  KATERI SO POTENCIALNI VIRI ZASTRUPITVE S CO?

   

  CO se v prostoru pojavlja povsod tam, kjer se uporablja peč ali in bojler na trdo gorivo, kurilno olje, bencin ali zemeljski plin (metan), med delovanjem motorjev z notranjim izgorevanjem (npr. avto v garaži).

   

  ZAKAJ DETEKTOR DIMA IN DETEKTOR CO?

   

  Z detektorjem povečamo varnost prostorov in uporabnikov, saj:

  • Zaradi požara v Sloveniji umre okoli 20 ljudi na leto, večina od njih v zasebnih hišah. Vzroki za požare v zasebnih domovih so poleg malomarnega ravnanja z odprtim ognjem tudi napake na električnih napravah, inštalacijah. Zaradi vdihavanja CO kot posledica požara v Sloveniji umrejo 3 ljudje na leto.
  • Zaradi nenamerne zastrupitve s CO v Sloveniji umre okoli 5 ljudi na leto (brez požarov). Že majhna količina vdihanega ogljikovega monoksida je smrtonosna. Največja možnost zastrupitve s CO je ponoči med spanjem.
  • CO je plin, ki je brez barve, vonja in okusa, je gorljiv in strupen!
  • Med obratovanjem peči, bojlerjev in vozil lahko vrednosti CO presegajo tiste, ki so določene s standardi za varnost uporabnikov. Če je človek nekaj ur izpostavljen CO koncentracije 50-150 ppm, le-ta povzroča glavobol, če pa presega 400 ppm, je za odraslega človeka smrten.
  • Detektor CO ščiti pred zastrupitvijo s CO z glasnim alarmom opozori na izhajanje tega izjemno nevarnega plina in je nepogrešljiv, če uporabljate plinski štedilnik, kamin ali lončeno peč oz. ogrevate s plinom, oljem ali drvmi.

  STALEN NADZOR NA TRGU

   

  Tržni inšpektorji v okviru svojih pristojnosti redno preverjamo, ali se na slovenskem tržišču nahajajo proizvodi, ki niso skladni z zahtevami predpisov. V primeru, da najdemo neskladen proizvod, uvedemo ustrezne postopke in ukrepe. Če pa najdemo nevaren proizvod, ga še umaknemo s slovenskega trga in uporabe ter priglasimo v sistem RAPEX. Več o sistemu obveščanja o nevarnih proizvodih si lahko preberete na uradni RAPEX strani.

   

  Administrativno skladnost detektorjev preverjamo s pregledom listin in oznak proizvoda (Izjava o lastnostih, Certifikat, ES Izjava o skladnosti, označevanje ali navodila, opozorila), na podlagi ugotovitev preskušanj v laboratoriju pa tudi njihovo tehnično skladnost. Takšna preverjanja so nam podlaga za izdajo ustreznih ukrepov zoper prodajalce oziroma dobavitelje neskladnih proizvodov. Tako smo v zadnjih nekaj letih odkrili 2 nevarna detektorja CO in 1 nevaren detektor dima. Več o njih in o ostalih nevarnih proizvodih, ki smo jih odkrili v Sloveniji, si lahko preberete na naši spletni strani v poglavju "Nevarni proizvodi".

   

  ZAHTEVE ZA DETEKTOR DIMA

   

  Detektor dima je naprava, ki zaznava prisotnost dima. Največkrat se ga uporablja kot javljalnik požara. V nadaljevanju povzemamo bistvene zahteve glede označevanja in dokumentacije za detektor dima, s pomočjo katerih lahko sami preverite, ali je proizvajalec spoštoval zahteve, ki veljajo zanj.

   

  1. Označevanje na proizvodu, če to ni mogoče pa na embalaži ali v priloženem dokumentu:

  • CE oznaka predpisane oblike
  • zadnji dve številki leta, v katerem je bil CE znak nameščen
  • referenčna številka izdane izjave o lastnostih
  • ime in naslov ali identifikacijska oznaka proizvajalca
  • enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda
  • navedba standarda (SIST) EN 14604:2005 / AC:2008
  • identifikacijska številka priglašenega organa, ki je izdal Certifikat
  • predvidena uporaba
  • navedene lastnosti - po ravneh ali razredih
  • datum proizvodnje ali serijska številka
  • proizvajalčev priporočen datum zamenjave
  • za tipe, kjer se baterije menjajo: tip ali število baterij in navodilo uporabniku "Test the alarm for correct operation using the test facility, whenever the batery is replaced" (Preveriti delovanje alarma kadarkoli menjate baterije)
  • za tipe, kjer se baterije NE menjajo: opozorilo "WARNING - Battery not replaceable - See instruction mannual" (OPOZORILO- nezamenljive baterije- Glej navodila)
  • tip, serija, serijska številka ali drugi podatki za identifikacijo proizvoda
  • oznaka za ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme (prečrtan smetnjak).

  2. Navodila, varnostne informacije, opozorila:

  • Ali so detektorju priložena navodila za namestitev in uporabo?
  • Ali so navodila v celoti v slovenskem jeziku?
  • Ali so detektorju priložene varnostne informacije, opozorila (če jih je proizvajalec predvidel)?

  Navodila morajo vsebovati vsaj:

  • napotek za menjavo baterij
  • priporočilo za preskus alarma po menjavi baterij
  • priporočilo, da se v primeru nepravilnega delovanja alarma uporabnik obrne na proizvajalca
  • napotek za ukrepanje v primeru, če detektor z nezamenljivimi baterijami oddaja opozorilo o napaki baterije
  • informacijo glede največjega števila medsebojno povezanih detektorjev s podrobnimi podatki o ustreznih kablih
  • OPOZORILO glede nevarnosti, povezanih z napetostjo električnega omrežja za detektorje dima, ki so namenjeni priključitvi na omrežje
  • PRIPOROČILO, da se mora detektor dima, ki je namenjen priključitvi na omrežje, vgraditi v skladu z nacionalnimi predpisi za električno napeljavo
  • če je detektor dima primeren tudi za uporabo v nastanitvenih vozilih se to navede v priloženi dokumentaciji ali na proizvodu.

  3. Izjava o lastnostih

  • Ali je Izjava o lastnostih izdana s strani proizvajalca?
  • Ali je Izjava o lastnosti v slovenskem jeziku?

  Ali Izjava o lastnosti vsebuje:

  • številko Izjave o lastnostih (enaka je navedena tudi ob CE oznaki - glej zgoraj)
  • oznako tipa proizvoda
  • predvideno uporabo
  • proizvajalca (ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov)
  • pooblaščenega zastopnika (ime in naslov, če je določen)
  • sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti proizvoda: 1
  • harmoniziran standard: (SIST) EN 14604:2005/AC:2008
  • identifikacijsko številko priglašenega organa, ki je izdal certifikat
  • seznam bistvenih značilnosti za predvideno uporabo in lastnost za vsako bistveno značilnost proizvoda (raven, razred, opis ali NPD)
  • navedbo "Lastnosti proizvoda navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj"
  • podpisnika za in v imenu proizvajalca: ime osebe, kraj in datum izdaje ter podpis.

  ZAHTEVE ZA DETEKTOR CO

   

  V nadaljevanju povzemamo bistvene zahteve glede označevanja in dokumentacije za detektor CO, s pomočjo katerih lahko sami preverite, ali je proizvajalec spoštoval zahteve, ki veljajo zanj.

   

  1. Označevanje na proizvodu:

  • CE oznaka predpisane oblike
  • ime proizvajalca ali dobavitelja ali blagovna znamka
  • naziv, model proizvoda, tip plina, ki ga zazna
  • tip (A ali B), serija, serijska številka ali drugi podatki za identifikacijo proizvoda
  • standard, če se sklicuje nanj (priporočamo detektor, ki ima oznako standarda EN 50291-1)
  • detektor na električno napajanje: napetost, frekvenca, nazivna velikost varovalke in način priključitve na omrežje
  • detektor na baterijsko napajanje: tip in velikost zamenljivih baterij
  • navedba življenjske dobe proizvoda
  • opozorila na proizvodu oz. embalaži: "Pred uporabo skrbno preberite navodila! Proizvod naj vgradi pristojna oseba! Informacije o skladiščenju in transportu. Naprava je namenjena za zaščito posameznikov pred akutnimi učinki izpostavljenosti ogljikovega monoksida. Naprava ne ščiti posameznikov s posebnimi zdravstvenimi težavami v celoti. V primeru dvoma se posvetujte z zdravnikom."

  2. Detektorju priložena navodila:

  • Ali so proizvodu priložena navodila za montažo, vzdrževanje in uporabo?
  • Ali so navodila v celoti v slovenskem jeziku?

  Navodila morajo vsebovati vsaj:

  • detektor na baterijsko napajanje: tip in velikost zamenljivih baterij in napotek za zamenjavo baterije
  • detektor na električno napajanje: napetost, frekvenca, nazivna velikost varovalke in način priključitve na omrežje
  • pričakovano življenjsko dobo detektorja
  • navodilo, da naj detektor v prostor namesti in vgradi zato pristojna oseba
  • napotek, kako postopati v primeru sproženega alarma
  • opis (vizualnih in zvočnih) opozoril detektorja
  • seznam materialov, ki bi lahko vplivali na zanesljivost detektorja (barve, čistila, plini …)
  • opozorilo o možnih nevarnostih električnega udara
  • napotek za kontrolo delovanja alarma detektorja
  • delovno temperaturo in vlažnost prostora
  • pogoje za delovanje alarma
  • opis vpliva koncentracije CO na telo in izjava, da javljalnik ne ščiti pred kroničnimi posledicami izpostavljenosti CO in da javljalnik ne ščiti posebej ogroženih posameznikov
  • opozorilo, da namestitev javljalnika ne pomeni nadomestila za pravilno vgradnjo, uporabo in vzdrževanje ogreval, vključno z ustreznim prezračevanjem in izpušnim sistemom

  Ključne besede: detektor, javljalnik, alarm, dim, CO, ogljikov monoksid

 • 00349 Kakšne so zahteve za male čistilne naprave do 50PE?

  Za dajanje malih čistilnih naprav do 50PE na trg je potrebno upoštevati: 

  • Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. 3. 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive sveta 89/106/EGS (v nadaljevanju Uredba (EU) št. 305/2011),
  • Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1) in
  • v seznamu slovenskih standardov, ki povzemajo harmonizirane standarde, objavljen harmoniziran standard za proizvod:
   • SIST EN 12566-1:2000/A1:2004- 1.del: Predizdelane greznice,
   • SIST EN 12566-3:2005+A1:2009- 3.del: Predizdelane in/ali na mestu postavitve sestavljene čistilne naprave za gospodinjske odplake,
   • SIST EN 12566-4: 2008- 4.del: Montažne greznice s čistilno napravo,
   • SIST EN 12566-6: 2008- 6.del: Predizdelane enote za obdelavo grezničnih odplak,
   • SIST EN 12566-7: 2008- 7.del: Predizdelane tercialne čistilne enote.

  Za navedene proizvode je v standardu določen sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti "3", kar pomeni, da: 

  • proizvajalec izvede tovarniško kontrolo proizvodnje,
  • priglašeni preizkuševalni laboratorij pa določi tip proizvoda na podlagi preskušanja tipa (na podlagi vzorčenja, ki ga izvede proizvajalec), izračuna tipa, vrednosti iz preglednice ali opisne dokumentacije proizvoda.

  Mala čistilna naprava do 50 PE mora izkazovati predpisano skladnost s harmoniziranim standardom za proizvod, kar proizvajalec po izvedenih postopkih ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (določeni s sistemom "3", ki je predpisan za proizvod), izkaže:

  • z izdano Izjavo o lastnostih, iz katere je razvidno tudi, da je po sistemu "3" proizvajalec v ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti vključil priglašeni preizkuševalni laboratorij,
  • s CE oznako z določenimi informacijami o proizvodu.

  Potrošniku morajo biti predložena tudi:

  • proizvajalčeva navodila za vgradnjo, vzdrževanje in obratovanje (v slovenskem jeziku) ter
  • garancijski list za 1 letno garancijsko dobo (vsebina garancijskega lista je predpisana v 16. členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot)).

  Obveznosti proizvajalca so določene v 11. členu, obveznosti pooblaščenih zastopnikov v 12. členu, obveznosti uvoznikov v 13. členu in obveznosti distributerjev v 14. členu Uredbe (EU) št. 305/2011.

   

  Več o zahtevah za dajanje na trg gradbenih proizvodov si lahko preberete na spletni strani Tržnega inšpektorata RS med vprašanji in odgovori (ključna beseda "gradbeni proizvodi") ter v področju Delovna področja, Gradbeni proizvodi, Nova evropska Uredba.

  Ključne besede: gradbeni, zahteve, harmoniziran standard, čistilna naprava

 • 00340 Kakšne so zahteve za označevanje posod za plin, namenjen polnjenju vžigalnikov?

  Posode, v katerih se shranjuje plin za polnjenje vžigalnikov, so praviloma kovinski aerosolni razpršilniki, ki morajo izpolnjevati zahteve Pravilnika o aerosolnih razpršilnikih (Uradni list RS, št. 96/2009, 21/2014). Posebej so v pravilniku obravnavane zahteve za označevanje vnetljivih aerosolov, označevanje pa je nadalje urejeno v Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006, skladno s tabelo 2.3.2 Priloge 1, na katero se sklicuje Pravilnik o aerosolnih razpršilnikih.

 • 00235 Nekje sem prebrala, da se ne smejo prodajati kakršnekoli kopalke. Ali je to res? Ali obstajajo kakšni predpisi glede otroških kopalk, ki jih morajo trgovci spoštovati?

   

  Zakon o splošni varnosti proizvodov (ZSVP) med drugim določa, da smejo proizvajalci dajati na trg samo varne proizvode. Varen proizvod pa pomeni vsak proizvod, ki v normalnih ali realno predvidljivih pogojih uporabe ne predstavlja nikakršne nevarnosti oziroma samo minimalno nevarnost, ki se ob primerni uporabi proizvoda oceni za sprejemljivo. Pri tem se domneva, da je proizvod varen, če izpolnjuje varnostne zahteve nacionalnih standardov, pripravljenih na podlagi evropskih standardov.

   

  Zahteve, ki se nanašajo na otroška oblačila, tudi na kopalke, določa slovenski standard SIST EN 14682:2008 Varnost otroških oblačil - Vrvice in vezalke na otroških oblačilih - Specifikacije. Namen navedenega standarda je minimizirati tveganja nesreč, do katerih lahko pride zaradi vrvic in vezalk na otroških oblačilih.

   

  Če se kopalke zavezujejo z vrvicami na vratu (primer bikini - zgornji del kopalk), ima otrok v predelu vratu vrvice s prostimi konci, kar predstavlja nevarnost zadušitve, zato so takšne kopalke neustrezne (na sliki označeno z ). Oblačila z ovratnimi vrvicami ne smejo imeti prostih koncev v predelu glave in vratu (ustrezno označeno s ).

   

  Če se kopalke zavezujejo z vrvicami na hrbtu (primer bikini - zgornji del kopalk), ima otrok v predelu hrbta vrvice s prostimi konci, kar predstavlja nevarnost poškodbe, zato so takšne kopalke neustrezne (na sliki označeno z ). Otroška oblačila ne smejo imeti vrvic, ki so namenjene zavezovanju na hrbtni strani (ustrezno označeno z ).

   

   

  Če imajo kopalke v predelu pasu izstopajoče konce vezalk, daljše od 140 mm, ko vezalke niso zategnjene (na sliki označeno z 1) oziroma več kot 280 mm, ko so vezalke zategnjene do predvidene velikosti (na sliki označeno z 2), to predstavlja nevarnost poškodb, zato takšne kopalke niso ustrezne.

   

   


   

  Ključne besede: Otroške kopalke, vrvice

   

 • 00205 Katere so nevarnosti zaradi neustreznih dolžin vrvic in vezalk na otroških oblačilih?

  Nevarnosti, ki se nanašajo na neustrezne dolžine vrvic in vezalk na otroških oblačilih, so:

   

  1. Dolge vrvice ali vezalke na kapucah ali okrog vratu na otroškem oblačilu predstavljajo nevarnost, da se otrok zadavi.

  Dolge vrvice oziroma vezalke na otroških oblačilih se lahko zataknejo v majhne odprtine. V kolikor se zataknejo na višini obstaja nevarnost, posebno, če otrok ne doseže tal (streha hiše – igrala), ali se otrok premika navzdol (tobogan), ali se otrok giba (gugalnica). V vseh primerih se otrok lahko ujame in v primeru, da se vrvica ujame za vrat, lahko pride do (za)davljenja.

   

  2. Dolge vrvice in vezalke na oblačilih za mlajše otroke lahko predstavljajo nevarnost, da se otrok zadavi.

  Dolge vrvice oziroma vezalke na otroških oblačilih pri majhnih otrocih lahko povzročijo davljenje v primeru, da se otrok med spanjem vanje zaplete.

   

  3. Elastične vrvice, nameščene na oblačilu blizu obraza, predstavljajo nevarnost poškodb oči ali zob.

  Elastične vrvice na otroških oblačilih v predelu glave in vratu lahko povzročijo poškodbo oči ali zob v primeru, ko se vrvica zatakne, zategne in nato sprosti ter pri tem močno udari otroka. Še posebno so nevarni okrasni dodatki na koncu vrvice.

   

  4. Dolge vrvice, zlasti tiste, nameščene predvsem na hrbtni strani otroškega oblačila, predstavljajo nevarnost resnih poškodb.

  Dolge vrvice in vezalke na otroških oblačilih lahko povzročijo resne poškodbe v primeru, ko se vrvica zatakne v vozilo (predvsem izstopanje iz vozila), v kolo, smučarsko vzpenjačo, igralo. V vseh primerih, ko se otrok ujame – zatakne, lahko pride do padca in s tem do resnih poškodb.

   

  5. Predolgi pasovi za zavezovanje, predolge vrvice ali vezalke okoli pasu predstavljajo nevarnost poškodb.

  Predolgi pasovi, vrvice ali vezalke na otroških oblačilih v predelu pasu lahko povzročijo poškodbe v primeru, ko se pas oziroma vrvica med igro zatakne ali zaplete. V takem primeru lahko pride do padca otroka in s tem do poškodb.

   

  6. Dolgi trakovi in vrvice na rokavih, robovih kril ali hlač predstavljajo nevarnost poškodbe.

  Dolgi trakovi in vrvice na otroških oblačilih (predvsem rokavi in gležnji) lahko povzročijo poškodbe v primeru, ko se med igro ali kolesarjenjem zapletejo v kolo ali igralo. V takem primeru lahko preide do padca otroka in s tem do poškodb.

   

  Ključne besede:

  Vrvice, Vezalke, otroška oblačila

 • 00201 Smo uvozniki oblačil in obutve in nas zanima, katere podatke je obvezno navajati na deklaracije?

  Označevanje obutve

   

  Označevanje materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom, je določeno s Pravilnikom o označevanju materialov, ki se uporabljajo za glavne sestavne dele obutve, namenjene prodaji potrošnikom. Obutev mora biti obvezno označena s podatki, navedenimi v 5. členu pravilnika:

  • piktogrami ALI pisnimi oznakami glavnih sestavnih delov obutve in

  • piktogrami ALI pisnimi oznakami materialov, ki se nanašajo na glavne sestavne dele obutve.

  Za označevanje glavnih sestavnih delov obutve se uporabljajo piktogrami ali pisne oznake v skladu s  Prilogo I/1:

   

  zgornji del je zunanje lice sestavnega dela, ki je pritrjen na zunanji del podplata,
  podloga in vložek (steljka) sta podloga zgornjega dela in vložek (steljka), ki sestavljata notranjost obutvenega izdelka,
  podplat je spodnji del obutvenega izdelka, ki predstavlja hodno površino in je pritrjen na zgornji del.

   

  Za označevanje materialov glavnih sestavnih delov obutve se uporabljajo piktogrami ali pisne oznake v skladu s Prilogo I/2:

   

  usnje,
  krito usnje,
  tkani ali netkani tekstilni materiali iz naravnih ali umetnih vlaken,
  vsi drugi materiali.

   

  Označevanje tipa izdelka (artikel) in velikostne številke ni obvezno.

   

  Oznake se navajajo na obutvi (na vsaj enem kosu obutve v paru) ali na embalaži. Oznake so lahko v obliki piktograma ali pisne oznake. Oznake so lahko natiskane, ali pa so v obliki nalepke, žiga ali priložene etikete, lahko so tudi na embalaži. Piktogrami morajo ustrezati tistim, ki so navedeni v Prilogi I. Oznake morajo biti vidne, varno pritrjene in enostavno dostopne; dimenzije piktogramov morajo biti dovolj velike, da so podatki na njih razumljivi. Vse oznake (ne glede na to, ali so natiskane, v obliki nalepke, žiga ali priložene etikete) ne smejo motiti izgled izdelka. Vse oznake, razen žigov, morajo biti enostavno odstranljive.

   

  V prostorih, kjer se prodaja obutev na drobno, morajo biti izobešena obvestila o pomenu simbolov piktogramov za materiale in glavne sestavne dele obutve ter o velikostnih številkah. Primer takega obvestila prikazuje Priloga III pravilnika.

   

  Označevanje tekstilnih izdelkov

   

  Tekstilni izdelki morajo imeti obvezno označeno le surovinsko sestavo izdelka v slovenskem jeziku, kot to določa Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o imenih tekstilnih vlaken, oziroma Uredba (EU) št. 1007/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 9. 2011 o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim etiketiranjem in označevanjem surovinske sestave tekstilnih izdelkov ter razveljavitvi Direktive Sveta 73/44/EGS in direktiv 96/73/ES in 2008/121/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki vsebuje v Prilogi I preglednico imen tekstilnih vlaken, katerih uporaba je obvezna skladno s 5. členom Uredbe.

   

  14 člen Uredbe med drugim določa, da se tekstilni izdelki vedno, ko so dostopni na trgu, opremijo z etiketo ali oznako, na kateri je navedena surovinska sestava. Etiketiranje ali označevanje tekstilnih izdelkov je trajno, lahko čitljivo, vidno in dostopno, etikete pa morajo biti varno pritrjene.

   

  16. člen Uredbe pa med drugim določa, da se etiketiranje ali označevanje surovinske sestave zagotovi v uradnem jeziku ali jezikih države članice, na ozemlju katere so tekstilni izdelki dostopni potrošniku.

   

  Navedba imen tekstilnih vlaken ali surovinske sestave na etiketah in oznakah tekstilnih izdelkov iz Priloge V ni potrebna. Kadar so tekstilni izdelki iz Priloge VI iste vrste in enake surovinske sestave, so lahko dostopni na trgu s skupno etiketo. Surovinska sestava tekstilnih izdelkov, ki se prodajajo na meter, se lahko prikaže na dolžini blaga ali na navitku (bali), ki je dostopen na trgu.

   

  Vse ostale podatke o izdelku (npr. postopek vzdrževanja s simboli, velikostna številka, dodatne informacije o negi, poreklo….) dobavitelj oziroma proizvajalec navaja prostovoljno. Dobro označeni izdelki so lahko konkurenčna prednost dobavitelja, z navajanjem ustreznih in pravilnih informacij v slovenskem jeziku pa je tudi manjša možnost za reklamacije potrošnikov.

   

  Ključne besede: obutev, tekstil, surovinska sestava, piktogram, etiketa

 • Nujnost uporabe SIST standardov

  Vprašanje:

  Ali je za vse izdelke, za katere je v prilogi Odredbe o seznamu standardov, ob katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 22/2016) naveden SIST standard, le-ta obvezen, da je proizvod lahko dan na trg, ali pa so to le priporočila in je izdelek varen tudi, če nima standarda, upošteva pa se 2. odstavek 4. člena ZSVP-1?

   

  Odgovor:

  Zakon o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1, Uradni list RS, št. 101/203) v 5. členu določa, da smejo proizvajalci dajati na trg samo varne proizvode, varen proizvod pa je opredeljen v 2. točki 4. člena ZSVP-1. Nadalje je v 2. odstavku 6. člena omenjenega zakona navedeno, da se domneva, da je proizvod varen, kar zadeva vidike oziroma vrste nevarnosti, opredeljene v slovenskih nacionalnih standardih, pripravljenih na podlagi evropskih standardov in objavljenih na seznamu iz tretjega odstavka tega člena, če je skladen z zahtevami teh standardov.

   

  Glede na navedeno velja, da standardi, katerih referenca je navedena v prilogi Odredbe o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 22/2016), niso priporočila ampak njihova uporaba omogoča, da se domneva, da je proizvod varen oziroma da izpolnjuje pogoje varnega proizvoda. Njihova uporaba ni obvezna, vendar zakon med drugim napotuje na uporabo slovenskih standardov, kot merila za presojo oziroma ugotavljanje varnosti proizvoda, ob tem da je zagotovljena visoka raven varnosti in zdravja oseb. Uporaba standardov je prostovoljna, vendar v primeru, da proizvod ni v skladu s standardom, zato ker tega ni ali ker je proizvajalec, na primer, pri inovaciji raje uporabil druga proizvodna merila po lastni izbiri, mora ta v tem primeru dokazati, da je zagotovil enako raven varnosti, kot bi jo zagotovil z uporabo standarda oziroma da je proizvod skladen z zahtevami zakona.

   

  V primeru, da proizvajalec pri inovaciji uporablja proizvodna merila po lastni izbiri, mora ta zagotoviti, da proizvod izpolnjuje zakonske zahteve glede varnosti. V ta namen mora sam napraviti oceno ali njegov proizvod izpolnjuje zahteve varnega proizvoda, kot je opredeljen v 4. členu ZSVP-1. Že pri načrtovanju mora s pomočjo analize nevarnosti ugotoviti vse nevarnosti in oceniti tveganja, povezana z uporabo proizvoda ter z ustreznimi ukrepi odstraniti te nevarnosti oziroma omejiti tveganja. V kolikor to ni mogoče mora načrtovati ustrezna varovala in/ali varnostne naprave zoper vse preostale nevarnosti ter obvestiti in opozoriti uporabnika o vseh drugih nevarnostih. Ta analiza in sprejeti ukrepi morajo biti ustrezno dokumentirani in vključeni v tehnično dokumentacijo proizvoda. Lahko je primerno tudi ustrezno neodvisno preskušanje ali certificiranje proizvoda v usposobljenih laboratorijih oziroma institucijah, ki lahko olajša dokazovanje skladnosti z odgovarjajočim merilom varnosti proizvoda, vendar tovrstno neodvisno preskušanje in/ali certificiranje ni obvezno. 

   

  Ključna beseda: standardi, splošna varnost proizvodov, varnost proizvodov