Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GRADBENI PROIZVODI

Število najdenih vprašanj:  

Prikaži vse
Skrij vse
 • 00363 Kakšne so zahteve za kable kot gradbeni proizvod?

   

  Za elektroenergetske, krmilne in komunikacijske kable, namenjene vgradnji v objekt velja harmoniziran standard SIST EN 50575:2014- Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru in dodatek SIST EN 50575:2014/A1:2016 z določenim sistemom ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda (AVCP) 1+, 3 in 4 ter z določenim prehodnim obdobjem- z datumom možnega začetka uporabe 10. 6. 2016 ter z datumom obveznega začetka uporabe standarda 1. 7. 2017.

   

  Proizvajalci oziroma uvozniki lahko v prehodnem obdobju dajo na trg proizvode, proizvedene v skladu z doslej veljavnim standardom.

   

  Po koncu prehodnega obdobja (v danem primeru 1. 7. 2017), se lahko dajo na trg le kabli, ki so skladni z določbami harmoniziranega standarda SIST EN 50575:2014, kar proizvajalec izkaže z izdano Izjavo o lastnostih ter z nameščeno CE oznako s predpisanimi informacijami.

   

  Ob tem je potrebno še navesti, da je proizvod dan na trg, ko je prvič dostopen na trgu EU.

   

  Če nastopate v vlogi distributerja (nabavite pri dobavitelju iz EU), s tem dejanjem ne daste proizvoda na trg, temveč omogočite njegovo dostopnost. Več o zahtevah, ki veljajo za distributerja gradbenih proizvodov po Uredbi (EU) 305/2011, si lahko preberete v 14. členu Uredbe (EU) 305/2011, ki med drugim določa:

   

  "Preden distributerji omogočijo dostopnost gradbenega proizvoda na trgu zagotovijo, da ima proizvod, kadar je to zahtevano, oznako CE in so mu priloženi dokumenti, zahtevani na podlagi te uredbe, ter navodila in varnostne informacije v jeziku, ki ga določi država članica in ga potrošniki brez težav razumejo. Distributerji tudi zagotovijo, da sta proizvajalec in uvoznik upoštevala zahteve iz člena 11(4) in (5) oziroma člena 13(3)."

   

  Če so bili torej kabli dani na trg pred 1. 7. 2017, lahko proizvajalec od 10. 6. 2016 zanj izda Izjavo o lastnostih in namesti CE oznako, ni pa tega (še) dolžan.

   

  Ključne besede: gradbeni proizvod, prehodno obdobje, dati na trg

   

 • 00349 Kakšne so zahteve za male čistilne naprave do 50PE?

  Za dajanje malih čistilnih naprav do 50PE na trg je potrebno upoštevati: 

  • Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. 3. 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive sveta 89/106/EGS (v nadaljevanju Uredba (EU) št. 305/2011),
  • Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1) in
  • v seznamu slovenskih standardov, ki povzemajo harmonizirane standarde, objavljen harmoniziran standard za proizvod:
   • SIST EN 12566-1:2000/A1:2004- 1.del: Predizdelane greznice,
   • SIST EN 12566-3:2005+A1:2009- 3.del: Predizdelane in/ali na mestu postavitve sestavljene čistilne naprave za gospodinjske odplake,
   • SIST EN 12566-4: 2008- 4.del: Montažne greznice s čistilno napravo,
   • SIST EN 12566-6: 2008- 6.del: Predizdelane enote za obdelavo grezničnih odplak,
   • SIST EN 12566-7: 2008- 7.del: Predizdelane tercialne čistilne enote.

  Za navedene proizvode je v standardu določen sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti "3", kar pomeni, da: 

  • proizvajalec izvede tovarniško kontrolo proizvodnje,
  • priglašeni preizkuševalni laboratorij pa določi tip proizvoda na podlagi preskušanja tipa (na podlagi vzorčenja, ki ga izvede proizvajalec), izračuna tipa, vrednosti iz preglednice ali opisne dokumentacije proizvoda.

  Mala čistilna naprava do 50 PE mora izkazovati predpisano skladnost s harmoniziranim standardom za proizvod, kar proizvajalec po izvedenih postopkih ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (določeni s sistemom "3", ki je predpisan za proizvod), izkaže:

  • z izdano Izjavo o lastnostih, iz katere je razvidno tudi, da je po sistemu "3" proizvajalec v ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti vključil priglašeni preizkuševalni laboratorij,
  • s CE oznako z določenimi informacijami o proizvodu.

  Potrošniku morajo biti predložena tudi:

  • proizvajalčeva navodila za vgradnjo, vzdrževanje in obratovanje (v slovenskem jeziku) ter
  • garancijski list za 1 letno garancijsko dobo (vsebina garancijskega lista je predpisana v 16. členu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot)).

  Obveznosti proizvajalca so določene v 11. členu, obveznosti pooblaščenih zastopnikov v 12. členu, obveznosti uvoznikov v 13. členu in obveznosti distributerjev v 14. členu Uredbe (EU) št. 305/2011.

   

  Več o zahtevah za dajanje na trg gradbenih proizvodov si lahko preberete na spletni strani Tržnega inšpektorata RS med vprašanji in odgovori (ključna beseda "gradbeni proizvodi") ter v področju Delovna področja, Gradbeni proizvodi, Nova evropska Uredba.

  Ključne besede: gradbeni, zahteve, harmoniziran standard, čistilna naprava

 • 00348 Kakšne so zahteve za dekorativne stenske panele?

  Za dajanje gradbenih proizvodov (stenski paneli so namenjeni vgradnji v objekt in kot taki ustrezajo definiciji, ki velja za gradbeni proizvodi) na trg je potrebno upoštevati:

  -        Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. 3. 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive sveta 89/106/EGS (v nadaljevanju Uredba (EU) št. 305/2011) in

  -        Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/2013- v nadaljevanju ZGPro-1).

   

  Proizvajalec gradbenega proizvoda, v kolikor le-ta izkazuje predpisano skladnost, zanj po izvedenih postopkih ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (določeni s sistemom, ki je predpisan za proizvod), izda izjavo o lastnostih in ga označi, ter če potrebno, priloži tudi navodila in opozorila. Obveznosti proizvajalca so določene v 11. členu Uredbe (EU) št. 305/2011.

   

  Za dajanje stenskih panelov na trg velja obvezna uporaba harmoniziranega standarda SIST EN 15102:2007+A1:2011 Dekorativne stenske obloge- zvitki in plošče, za katere je določen sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti 1, 3 ali 4, odvisno od uvrstitve in deklariranega razreda glede odziva na ogenj, kar je določeno v tabeli ZA.2 standarda in je razvidno tudi v seznamu harmoniziranih standardov, objavljenem na:

  http://www.mgrt.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/notranji_trg/seznami_harmoniziranih_standardov/

   

  V kolikor proizvajalec dosega in označi razred odziva na ogenj (tabela ZA.2):

  • za katerega velja sistem 1, si mora od priglašenega organa za certificiranje pridobiti Certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda,
  • za katerega je določen sistem 3, si mora od priglašenega preskuševalnega laboratorija pridobiti Poročilo o preskušanju tipa proizvoda,
  • za katerega je določen sistem 4, proizvajalec določene naloge opravi in dokumentira sam, brez obveze vključevanja priglašenega organa.

  Več o zahtevah za dajanje na trg gradbenih proizvodov si lahko preberete na spletni strani Tržnega inšpektorata RS www.ti.gov.si v meniju »Vprašanja in odgovori«, klik na gradbeni proizvodi in v meniju Delovna področja-klik na gradbeni proizvodi-klik na nova evropska Uredba

  http://www.ti.gov.si/si/delovna_podrocja/gradbeni_proizvodi/nova_evropska_uredba_cpr/.

   
  Več o zahtevah za gradbene proizvode si lahko preberete v poglavju Delovna področja, Gradbeni proizvodi.

   

  Ključne besede: gradbeni, zahteve, harmoniziran standard, stenski panel

 • 00345 Kakšno je CE označevanje gradbenih proizvodov - korak za korakom?

  Evropska komisija je izdala publikacijo Označevanje gradbenih proizvodov z oznako CE - Korak za korakom. Publikacija na kratek in pregleden način povzema zahteve, ki jih je potrebno upoštevati pri dajanju gradbenih proizvodov na notranji evropski trg.

  Ključne besede: gradbeni, zahteve, CE

   

   

 • 00310 Kdaj se za gradbene proizvode preda izjava o lastnostih in kdaj ES Izjava o skladnosti?

  Po definiciji velja, da je gradbeni proizvod vsak proizvod, ki je proizveden in dan na trg za trajno vgradnjo v gradbene objekte ali njihove dele ter katerega lastnosti spremenijo lastnosti gradbenih objektov glede na osnovne zahteve za gradbene objekte. Za dajanje na trg gradbenih proizvodov veljata predpisa, ki ju je potrebno upoštevati:

  V kolikor gre za "harmoniziran" gradbeni proizvod, za katerega je obvezna uporaba harmonizirane tehnične specifikacije (npr. harmoniziran standard), proizvajalec na podlagi v 11. členu Uredbe (EU) št. 305/2011 in v dodatku ZA standarda določenih nalog, pripravi Izjavo o lastnostih in proizvod označi s CE oznako. Proizvajalec "harmoniziranih" gradbenih proizvodov, danih na trg po 1. 7. 2013 (datum uporabe Uredbe 305/2011/EU v celoti) torej pripravi Izjavo o lastnostih.

   

   

  Če proizvajalec od 23. 10. 2013 (datum veljave in uporabe ZGPro-1) prvič daje na trg v Sloveniji gradbeni proizvod, ki ni zajet v harmonizirani tehnični specifikaciji iz 10. točke 2. člena Uredbe 305/2011/EU, na podlagi 6. člena ZGPro-1 izda Izjavo o lastnostih.

   

  V primerih, da gre za zalogo gradbenih proizvodov, ki so bili dani na trg do 30. 6. 2013 oziroma za neharmonizirane do 22. 10. 2013 velja, da je bila za njih, predno so bili dani na trg, izdana Izjava o skladnosti in ne Izjava o lastnostih, kar pomeni, da se le v teh primerih (sčasoma bo teh primerov vedno manj in ne več), preda ES Izjavo o skladnostih.

   

  Če povzamemo velja, da vse "harmonizirane" gradbene proizvode, dane na trg EU po 1. 7. 2013 oziroma vse "neharmonizirane" gradbene proizvode, dane na trg Slovenije po 23. 10. 2013, spremlja Izjava o lastnostih, ki se jo preda investitorju.

   

  Več o zahtevah za dajanje na trg gradbenih proizvodov si lahko preberete na spletni strani Tržnega inšpektorata RS v rubriki Delovna področja, meni Gradbeni proizvodi in nato Uredba (EU) 305/2011.

   

  Več o zahtevah za gradbene proizvode si lahko preberete v poglavju Delovna področja, Gradbeni proizvodi.

  Ključne besede: gradbeni, izjava o skladnosti, izjava o lastnostih

 • 00306 Pod katerimi pogoji se izjava o lastnostih lahko objavi na spletnem mestu?

  Komisija je dne 21.2.2014 v Uradnem listu EU objavila Delegirano Uredbo (EU) št. 157/2014 o pogojih za objavo izjave o lastnostih gradbenih proizvodov na spletnem mestu, ki določa naslednja pravila in pogoje za objavo:

  • vsebina izjave o lastnostih se po objavi na spletnem mestu ne spremeni;
  • spletno mesto, na katerem so objavljene izjave o lastnostih se spremlja in vzdržuje tako, da so spletno mesto in izjave o lastnostih prejemnikom gradbenih proizvodov nenehno na voljo;
  • prejemniki gradbenih proizvodov do izjave o lastnostih brezplačno dostopajo 10 let po tem, ko je bil gradbeni proizvod dan na trg;
  • prejemnikom gradbenih proizvodov se zagotovi navodila za dostop do spletnega mesta in izjav o lastnostih, ki so na voljo na navedenem spletnem mestu.

  Proizvajalci zagotovijo, da je vsak posamezen proizvod ali serija istega proizvoda, ki ga dajejo na trg, povezana z določeno izjavo o lastnostih in sicer z uporabo enotne identifikacijske oznake tipa proizvoda.

  Ne glede na zgoraj navedeno velja, da če prejemnik gradbenega proizvoda zahteva izvod izjave o lastnostih v papirni obliki, se mu zagotovi.

   

  Več o zahtevah za gradbene proizvode si lahko preberete v poglavju Delovna področja, Gradbeni proizvodi.

  Ključne besede: gradbeni, izjava o lastnostih, objava na spletu

   

 • 00305 Kje lahko izvem več o Uredbi (EU) 305/2011?

  Napotki, vprašanja in odgovori v zvezi z novo evropsko Uredbo o gradbenih proizvodih, ki jih Komisija pripravila v obliki vprašanj in odgovorov, si lahko v prevodu ogledate na naši spletni strani, od koder lahko dostopate tudi do dokumentov in spletne strani Komisije EU.

   

  Več o zahtevah za gradbene proizvode si lahko preberete v poglavju Delovna področja, Gradbeni proizvodi.

  Ključne besede: gradbeni, uredba 305

 • 00273 Kako se po Uredbi (EU) 305/2011 tretira mikro podjetje?

  Uredba (EU) 305/2011 omogoča mikro podjetjem, ki proizvajajo gradbeni proizvodi, za katerega velja harmoniziran standard, da lahko zamenjajo določitev tipa proizvoda na podlagi preskušanja tipa za veljavna sistema 3 in 4 iz Priloge V z uporabo metod, ki se razlikujejo od metod iz veljavnega harmoniziranega standarda.

   

  Ti proizvajalci lahko tudi gradbene proizvode, za katere velja sistem 3, obravnavajo v skladu z določbami za sistem 4.

   

  Kadar proizvajalec uporablja poenostavljeni postopek, tedaj s specifično tehnično dokumentacijo dokazuje skladnost gradbenega proizvoda z veljavnimi zahtevami ter enakovrednost uporabljenih postopkov s postopki, določenimi v harmoniziranih standardih.

   

  V kolikor proizvajalec sodi v skupino mikro podjetij (manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 mio € letnega prometa), pomeni, da ni zahteve po pridobitvi Poročila o preskusu priglašenega laboratorija (po sistemu 3) in lahko uporabi sistem 4 ter si tako sam ali s sodelovanjem drugih zagotovi ustrezne preskuse oz. dokazovanje lastnosti proizvoda.

   

  Za takega proizvajalca še vedno velja, da mora izpolnjevati zahteve 11. člena CPR in mora kot osnovo za pripravo izjave o lastnostih pripraviti tehnično dokumentacijo, v kateri opiše vse potrebne elemente v zvezi z izvedenim sistemom ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti. Razlika je le v tem, da mu za preskus ni potrebno vključiti priglašenega organa.

   

  Opredelitev mikro podjetij je določena v 2. členu Priporočila Komisije 96/280/ES z dne 3. aprila 1996 o definiciji malih in srednje velikih podjetij: Število zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo vrsto podjetja:

   

  1. Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) sestavljajo podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 oseb in imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in / ali letno bilanco ki ne presega 43 milijonov evrov.
  2. V kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje kot podjetja, ki zaposlujejo manj kot 50 oseb in čigar letni promet in / ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.
  3. V kategoriji MSP je mikro podjetje opredeljeno kot podjetje, ki zaposluje manj kot 10 oseb in čigar letni promet in / ali letna bilančna vsota, ne presega 2 milijona EUR.

   

   

  Več o zahtevah za gradbene proizvode si lahko preberete v poglavju Delovna področja, Gradbeni proizvodi.

   

  Ključne besede: gradbeni, mikro

 • 00272 Kakšne so obveznosti uvoznika gradbenega proizvoda?

  Obveznosti uvoznika (fizična ali pravna oseba s sedežem v Uniji, ki da gradbeni proizvod iz tretje države na trg v Uniji) gradbenega proizvoda so določene v 13. členu Uredbe (EU) 305/2011 in v 7. členu ZGPro-1.

   

  Uvozniki lahko dajo na trg v Unijo le gradbene proizvode, ki so skladni z veljavnimi zahtevami iz Uredbe (EU) 305/2011. Preden uvozniki dajo gradbeni proizvod na trg:

  • zagotovijo, da je proizvajalec ocenil in preveril nespremenljivost lastnosti,
  • zagotovijo, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo (2. poodstavek 11(1). člena Uredbe),
  • zagotovijo, da je proizvajalec pripravil Izjavo o lastnostih 4. in 6. člen, Priloga III Uredbe oz. 7. člen ZGPro-1),
  • zagotovijo Izjavo o lastnostih v slovenskem jeziku,
  • zagotovijo, da ima proizvod CE oznako (kjer je zahtevana),
  • zagotovijo, da so mu priloženi zahtevani dokumenti,
  • zagotovijo, da je proizvajalec izpolnil zahteve iz člena 11(4) in (5) uredbe,
  • zagotovijo, da na gradbenem proizvodu navedejo svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem so dosegljivi, kadar pa to ni mogoče, podatke navedejo na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen proizvodu,
  • zagotovijo, da so proizvodu priložena navodila in varnostne informacije v slovenskem jeziku,
  • zagotovijo, da v času njihove odgovornosti za gradbeni proizvod pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo skladnosti gradbenega proizvoda z Izjavo o lastnostih in skladnosti z drugimi relevantnimi zahtevami,
  • pregledujejo vzorce gradbenih proizvodov, ki so dani na trg ali, ki so na trgu dostopni, ko je to potrebno zaradi zagotavljanja točnosti, zanesljivosti ali stabilnosti navedenih lastnosti gradbenega proizvoda, preverjajo in po potrebi vodijo knjigo pritožb ter seznam neustreznih proizvodov in njihovega odpoklica ter o vsem tovrstnem spremljanju obveščajo distributerje,
  • imajo 10 let izvod Izjave o lastnostih na voljo za organe za nadzor trga in zagotovijo, da jim lahko na zahtevo predložijo tehnično dokumentacijo.

  Kadar uvoznik meni ali utemeljeno domneva, da gradbeni proizvod ni v skladu z izjavo o lastnostih ali drugimi veljavnimi zahtevami iz te uredbe, gradbenega proizvoda ne da na trg, dokler ta ni v skladu s priloženo izjavo o lastnostih in drugimi veljavnimi zahtevami iz te uredbe oziroma dokler izjava o lastnostih ni popravljena. Če gradbeni proizvod predstavlja tveganje, uvoznik o tem obvesti proizvajalca in organe za nadzor trga.

   

  Uvoznik se obravnava kot proizvajalec in zanj veljajo obveznosti proizvajalca iz 11. člena Uredbe (EU) 305/2011, kadar daje proizvod na trg pod svojim imenom ali blagovno znamko ali spreminja gradbeni proizvod, ki je že bil dan na trg, na način, ki lahko vpliva na skladnost z izjavo o lastnostih.


  Uvoznik pri dajanju gradbenega proizvoda, za katerega ne veljajo harmonizirane tehnične specifikacije (harmoniziran standard, evropska tehnična ocena) na trg oziroma pri omogočanju njegove dostopnosti na trgu zagotovi, da so gradbenemu proizvodu priložene informacije:

  • če gradbeni proizvod vsebuje nevarne snovi, proizvajalec skupaj z izjavo o lastnostih navede tudi informacije v skladu s 5. odstavkom 6. člena Uredbe (EU) 305/2011/EU,
  • proizvajalec navede na gradbenem proizvodu ali nanj pritrjeni etiketi, če pa to ni mogoče na embalaži ali v priloženih dokumentih: ime in naslov proizvajalca, oznako tipa gradbenega proizvoda, veljavno tehnično specifikacijo iz 1. odstavka 5. člena, ki je podlaga za določanje lastnosti, predvideni namen uporabe, lastnosti v povezavi z bistvenimi značilnostmi gradbenega proizvoda.

  Več o zahtevah za gradbene proizvode si lahko preberete v poglavju Delovna področja, Gradbeni proizvodi.

   

  Ključne besede:gradbeni, uvoznik

 • 00271 Ali obstajajo izjeme pri pripravi izjave o lastnostih in namestitvi CE oznake?

  Kljub obstoju harmoniziranih standardov za gradbene proizvode, lahko proizvajalec pri dajanju izdelka na trg gradbenega proizvoda, v treh scenarijih opusti obveznost priprave izjave o lastnostih in namestitvi CE oznake.

   

  Pogoji so v celoti našteti v 5. členu Uredbe (EU) 305/2011 in sicer:

   

  (a) če je gradbeni proizvod proizveden individualno ali izdelan po naročilu v neserijski proizvodnji na podlagi posebnega naročila in ga proizvajalec, odgovoren za varno vgradnjo proizvoda v gradbeni objekt, vgradi v posamezen določeni gradbeni objekt v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili, pri čemer so za vgradnjo odgovorne osebe, ki so v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili odgovorne za varno izvedbo gradenj;

   

  (b) če je gradbeni proizvod proizveden na gradbišču za vgradnjo v zadevni gradbeni objekt v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili, pri čemer so za vgradnjo odgovorne osebe, ki so v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili odgovorne za varno izvedbo gradbenih objektov; ali

   

  (c) če je gradbeni proizvod proizveden na tradicionalen način ali na način, ki ustreza spomeniškemu varstvu, in v neindustrijskem postopku, za ustrezno obnovo gradbenega objekta, uradno zaščitenega kot del zaščitenega okolja, ali zaradi njegovega posebnega arhitekturnega ali zgodovinskega pomena, v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili.

   

  V naštetih primerih izjem se proizvajalec lahko odloči, da ne pripravi izjave o lastnostih in ne namestiti CE oznake.

   

  Več o zahtevah za gradbene proizvode si lahko preberete v poglavju Delovna področja, Gradbeni proizvodi.

  Ključne besede:Gradbeni, izjeme, izjava o lastnosti, CE

 • 00270 Kaj lahko stori uvoznik gradbenega proizvoda, za katerega velja obvezna uporaba harmoniziranega standarda, proizvod nima CE oznake, uvoznik pa jih želi označiti z lastno blagovno znamko?

  Uvoznik, ki želi iz tretjih držav uvoziti npr. samonosilne izolacijske sendvič plošče z obojestranskim kovinskim oplaščenjem, za katere velja obvezna uporaba standarda SIST EN 14509:2007, pri čemer proizvodi nimajo CE oznake, lahko na te proizvode namesti CE oznako pod svojo lastno blagovno znamko in / ali lastnim imenom proizvoda in uporabi svoje ime in naslov ob CE oznaki. V danem primeru bo uvoznik za dajanje proizvoda na trg kategoriziran kot proizvajalec (15. člen Uredbe (EU) 305/2011).

   

  Uvoznik mora skleniti pogodbo s prvotnim proizvajalcem, da si zagotovi, da proizvod izpolnjuje zahteve, deklarirane lastnosti in da je proizvod proizveden v okviru tovarniške kontrole proizvodnje z nadzorom, ki je v skladu z dodatkom ZA k ustrezni usklajeni tehnični specifikaciji.  Uvoznik lahko opravi tudi testiranje vzorca, da preveri in zagotovi skladnost proizvoda. V kolikor je proizvod podvržen sistemu ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, ki se uporabljajo (1+, 1, 2+, 3), si bo uvoznik moral pridobiti tudi ustrezno potrdilo priglašenega organa, če sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (priloga V Uredbe 305/2011) tako narekuje.

   

  Proizvajalec morda nima dokumentacije o izvajani tovarniški kontroli proizvodnje (FPC), ki je obvezna zahteva za vse proizvajalce, ki želijo na proizvode namestiti CE oznako, ne glede na sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, ki se uporabljajo (1+, 1, 2+, 3, 4).

   

  Uvoznik prevzema v danem primeru polno odgovornost za dokazovanje skladnosti proizvoda in če proizvajalec ne izvaja tovarniške kontrole proizvodnje, potem mora uvoznik izvajati sistem zagotavljanja kakovosti, ki je enakovreden tovarniški kontroli proizvodnje proizvajalca in vključiti svoj načrt kontrole kakovosti proizvoda.

   

  Več o zahtevah za gradbene proizvode si lahko preberete v poglavju Delovna področja, Gradbeni proizvodi.

  Ključne besede:Gradbeni, uvoznik, harmoniziran standard, blagovna znamka, CE

 • 00269 Kakšne lastnosti se navede ob CE oznaki gradbenega proizvoda?

  CE oznaka se namesti na tiste gradbene proizvode, za katere je proizvajalec pripravil Izjavo o lastnostih v skladu s 4. in 6. členom Uredbe (EU) 305/2011.

   

  Proizvajalcu je z namestitvijo CE oznake omogočeno, da je proizvod lahko zakonito dani na trg v kateri koli državi članici, kar pa ne pomeni, da je proizvod primeren za vse končne uporabe v vseh državah članicah. Proizvajalec z namestitvijo CE oznake na proizvod prevzema odgovornost za skladnost gradbenega proizvoda z deklariranimi lastnostmi proizvoda in zagotavlja, proizvod ustreza vsem zahtevam predpisov EU, ki veljajo za proizvod.

   

  CE oznaka pomeni, da je proizvod skladen z izjavo o lastnostih, ki jo je pripravil proizvajalec. Navajanje lastnostih proizvoda se razlikuje glede na posamezno harmonizirano tehnično specifikacijo (harmoniziran standard ali evropska tehnična ocena), ki velja za proizvod.

   

  Na splošno obstajajo trije načini, kako se lahko predstavijo informacije za vsako pomembno lastnost proizvoda, odvisno od določb harmonizirane tehnične specifikacije (harmoniziran standard v dodatku ZA.3, evropska tehnična ocena v evropskem ocenjevalnem dokumentu): 

  • doseganje minimalne zmogljivosti ali določene mejne vrednosti (dosega/ustreza/Pass-ne dosega/ne ustreza/Fail),
  • dejanska zmogljivost (deklarirana vrednost),
  • dosežen razred zmogljivosti.

  V harmoniziranem standardu oziroma v evropski tehnični oceni so informacije o lastnostih, ki jih mora izpolnjevati proizvod za namestitev CE oznake.

   

  Več o zahtevah za gradbene proizvode si lahko preberete v poglavju Delovna področja, Gradbeni proizvodi.

   

  Ključne besede:gradbeni, lastnosti, CE

 • 00266 Kam v CE oznako se namesti referenčna številka izjave o lastnostih in kako je s prehodnim obdobjem Uredbe 305/2011/EU?

  Za dajanje v promet gradbenih proizvodov za katere veljajo harmonizirane tehnične specifikacije velja, da morajo biti ti proizvodi dani na trg skladno z določili Uredbe 305/2011/EU.

   

  9. člen Uredbe 305/2011/EU določa pravila in pogoje za namestitev oznake CE, ne določa pa, kam se v CE oznaki namesti podatek o referenčni številki izjave o lastnostih, zato jo lahko namestite ob CE oznako po svoji presoji.

   

  Oznako CE se namesti, preden je gradbeni proizvod dan na trg. Lahko ji sledi piktogram ali kateri koli drug znak, ki označuje predvsem posebno tveganje ali uporabo. Oznako CE se vidno, čitljivo in neizbrisno namesti na gradbeni proizvod ali nanj pritrjeno etiketo. Kadar to zaradi vrste proizvoda ni mogoče ali ni upravičeno, se jo namesti na embalažo ali priložene dokumente.

   

  Glede prehodnega obdobja, v katerem bi porabili že natisnjeno embalažo vas seznanjamo, da je Uredba 305/2011/EU začela veljati že 24.4.2011, členi 3 do 28, členi 36 do 38, členi 56 do 63, člen 65 in člen 66 ter priloge I, II, III in V pa se uporabljajo od 1. julija 2013, torej je bil čas za prilagajanje embalaže več kot dve leti.

   

  Primer vsebine CE oznake, kot jo določa 9.člen Uredbe 305/2011/EU):

   

   

   

  Več o zahtevah za gradbene proizvode si lahko preberete v poglavju Delovna področja, Gradbeni proizvodi.

   

  Ključne besede:Gradbeni, izjava o lastnostih, CE

 • 00187 Kakšne so zahteve za dajanje v promet gradbenega proizvoda iz naravnega kamna? Kakšne so zahteve, če uvažam neizdelane kamnite plošče, iz katerih bom izdeloval ploščice? Ali moram izdati tudi garancijo?

  Gospodarski subjekt, ki da gradbeni proizvod prvič na trg ali omogoči njegovo dostopnost je proizvajalec, uvoznik, distributer ali pooblaščeni zastopnik s sedežem v Uniji Izdelani proizvodi iz naravnega kamna, namenjeni trajni vgradnji v objekt, morajo kot gradbeni proizvod za dajanje na trg v Sloveniji ustrezati veljavnim predpisom:

   

  • Uredbi (EU) št. 305/2011 (določitev usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov ter razveljavitev Direktive Sveta 89/106/EGS),
  • Zakonu o gradbenih proizvodih (ZGPro-1) ter
  • harmoniziranemu standardu za posamezni proizvod:
   • SIST EN 771-6:2011 - Specifikacija za zidake - 6. del: Zidaki iz naravnega kamna,
   • SIST EN 1341:2012 - Plošče iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje,
   • SIST EN 1342:2012 - Tlakovci iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje,
   • SIST EN 1343:2012 - Robniki iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje,
   • SIST EN 1469:2004 - Proizvodi iz naravnega kamna - Plošče za navpične in stropne obloge,
   • SIST EN 12057:2004 - Naravni kamen - Ploščice,
   • SIST EN 12058:2004 - Naravni kamen - Plošče za tlake in stopnice,
   • SIST EN 12326-1:2004 - Skrilavci in proizvodi iz kamna za strešne kritine in stenske obloge,
   • SIST EN 13383-1:2002/AC:2004 - Kamen za obloge pri vodnih zgradbah in drugih gradbenih delih,
   • SIST EN 15285:2008/AC:2008 - Aglomeriran kamen - Modularne ploščice za tla in stopnice (notranje in zunanje).

  Uporaba naštetih harmoniziranih standardov je za posamezni proizvod je obvezna od dneva obvezne uporabe, ki je objavljena na spletni strani komisije. Bistveni del harmoniziranega standarda SIST EN je tako imenovan harmoniziran dodatek ZA, v katerem so med drugim navedeni:

  • obseg in pomembne lastnosti za proizvod,
  • sistem ugotavljanja in potrjevanja skladnosti,
  • ES izjava o skladnosti, ki se z uveljavitvijo Uredba (EU) 305/2011 imenuje Izjava o lastnostih in
  • CE informacija.

  Obveznosti proizvajalca so določene v 11.členu Uredbe (EU) št. 305/2011 (določitev usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov ter razveljavitev Direktive Sveta 89/106/EGS).

   

  Ker so proizvodi iz naravnega kamna zajeti v harmoniziranih standardih, proizvajalec skladno s 4., 5. in 6. členom  Uredbe (EU) št. 305/2011 (določitev usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov ter razveljavitev Direktive Sveta 89/106/EGS) pripravi izjavo o lastnostih za proizvod, ko je ta dan na trg in na proizvod namesti CE oznako, kot je to določeno v 9. členu Uredbe (EU) št. 305/2011.

   

  V kolikor boste uvažali kamnite plošče kot neizdelane proizvode, iz katerih boste izdelovali končne proizvode, boste s tem postali tudi njihov proizvajalec. Za gradbene proizvode iz naravnega kamna boste morali izkazati skladnost s predpisanimi tehničnimi specifikacijami, izdati izjavo o lastnostih ter proizvode ustrezno označiti, zato vam svetujemo, da od dobavitelja pridobite vse tehnične podatke v zvezi z neizdelanimi kamnitimi ploščami.

   

  Gradbeni proizvodi iz naravnega kamna niso zajeti v Pravilniku o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje, zato ni obvezna izdaja garancije. V kolikor pa boste za proizvode javno obljubljali garancijo (prostovoljna garancija), boste prevzeli vse obveznosti v zvezi z garancijo po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot).

   

  Več o zahtevah za gradbene proizvode si lahko preberete v poglavju Delovna področja, Gradbeni proizvodi.

   

  Ključne besede: gradbeni, kamen, garancija

 • 00186 Kakšne so zahteve za dajanje v promet gradbenega proizvoda - laminat?

  Dobavitelj gradbenega proizvoda je proizvajalec, njegov zakoniti zastopnik s sedežem v Sloveniji, če proizvajalec nima sedeža v Sloveniji, uvoznik oziroma druga fizična ali pravna oseba, ki je prvič dala proizvod v promet v Sloveniji. Dobavitelj je v celoti odgovoren za skladnost proizvoda z ustreznimi predpisi.

   

  Laminatne, tekstilne in netekstilne (plastene) talne obloge morajo kot gradbeni proizvod za dajanje na trg ustrezati naslednjim veljavnim predpisom:

  • Uredbi (EU) št. 305/2011 (določitev usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov ter razveljavitev Direktive Sveta 89/106/EGS),
  • Zakonu o gradbenih proizvodih (ZGPro-1) ter
  • harmoniziranem standardu SIST EN 14041:2005 - Netekstilne, tekstilne in laminirane (plastene) talne obloge, ki se obvezno uporablja od 1. 1. 2007.

  Bistveni del standarda SIST EN 14041:2005 je tako imenovan harmoniziran dodatek ZA, v katerem so med drugim navedeni:

  • obseg in pomembne lastnosti za proizvod,
  • postopek potrjevanja skladnosti (1, 3 ali 4),
  • ES izjava o skladnosti, ki se z uveljavitvijo Uredbe imenuje Izjava o lastnostih in
  • CE informacija.

  Proizvajalec mora uvesti, opravljati in dokumentirati notranjo kontrolo proizvodnje ter opraviti začetni tipski preskus proizvoda. Ko so izpolnjene vse zahteve iz Uredbe (EU) št. 305/2011 (določitev usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov ter razveljavitev Direktive Sveta 89/106/EGS) in pogoji standarda SIST EN 14041:2005 oz. dodatka ZA, proizvajalec oziroma njegov zakoniti zastopnik s sedežem v Evropski uniji izda izjavo o lastnostih in na proizvod oz. njegovo embalažo namesti CE oznako.

   

   

  Za trženje laminatov, tekstilnih in plastenih talnih oblog na trgu Slovenije morajo biti proizvodu priloženi v slovenskem jeziku: izjava o lastnostih, navodila in varnostne informacije.

   

  Več o zahtevah za gradbene proizvode si lahko preberete v poglavju Delovna področja, Gradbeni proizvodi.

   

  Ključne besede: gradbeni, laminat

 • 00185 Kakšne so zahteve za trženje keramičnih ploščice?

  Keramične ploščice morajo kot gradbeni proizvod za dajanje na trg ustrezati naslednjim veljavnim predpisom:

  • Uredbi (EU) št. 305/2011 (določitev usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov ter razveljavitev Direktive Sveta 89/106/EGS),
  • Zakonu o gradbenih proizvodih (ZGPro-1) ter
  • harmoniziranem standardu SIST EN 14041:2005 - Netekstilne, tekstilne in laminirane (plastene) talne obloge, ki se obvezno uporablja od 1. 1. 2007.

  Bistveni del standarda SIST EN 14411:2007 sta tako imenovana harmonizirana dodatka ZA (za talne ploščice) in ZB (za stenske ploščice), v katerih so med drugim navedeni:

  • obseg in pomembne lastnosti za proizvod,
  • postopek potrjevanja skladnosti (3 ali 4),
  • CE informacija in
  • ES izjava o skladnosti, ki se z uveljavitvijo Uredbe (EU) št. 305/2011 imenuje Izjava o lastnostih.

  Pomembne lastnosti in obseg preskušanj za vsak tip talnih keramičnih ploščic so navedeni v preglednicah ZA 1 (A in B) ter ZB 1 (A in B).
   
  Za trženje keramičnih ploščic mora biti proizvodu priložena naslednja dokumentacija v slovenskem jeziku: izjava o lastnostih, navodilo in varnostna opozorila (če potrebno), proizvodi pa morajo biti označeni s CE oznako in informacijami o proizvodu.
   
  Več o zahtevah za gradbene proizvode si lahko preberete v poglavju Delovna področja, Gradbeni proizvodi.

   

  Ključne besede: gradbeni, keramične, ploščice

 • 00184 Kakšne so zahteve za dajanje v promet gradbenega proizvoda z objavljenim harmoniziranim standardom, za katerega teče prehodno obdobje obvezne uporabe standarda?

  Vsak gradbeni proizvod, ki je namenjen trajni vgradnji v objekt, mora ustrezati veljavnim predpisom:

  • Uredbi (EU) št. 305/2011 (določitev usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov ter razveljavitev Direktive Sveta 89/106/EGS) - za gradbene proizvode, za katere so objavljene harmonizirane tehnične specifikacije (harmonizirani standardi in evropske ocenjevalne dokumente) ter npr. objavljenim harmoniziranemu standardu SIST EN za proizvod  oz.
  • Zakonu o gradbenih proizvodih (ZGPro-1) za gradbene proizvode, za katere ne obstajajo harmonizirane tehnične specifikacije.

  Vsi na spletni strani Evropske Komisije oz. ministrstva harmonizirani standardi za gradbene proizvode SIST EN imajo tudi določen datum možnega začetka uporabe standarda in po vsaj letu dni prehodnega obdobja tudi datum obvezne uporabe tega standarda, ki je enak v vseh državah članicah EU.

  Enoletno prehodno obdobje med možno in obvezno uporabo standarda za dajanje na trg gradbenega proizvoda je namenjeno temu, da se proizvajalci lahko pripravijo na nove zahteve ugotavljanja in potrjevanja skladnosti, ki so navedene v harmoniziranem standardu za proizvod, kot tudi zato, da države članice do takrat prilagodijo postopni prehod iz nacionalnega sistema za določen gradbeni proizvod oziroma družino le-teh na enoten, harmoniziran sistem.
   
  Po izvedenih harmoniziranih postopkih ugotavljanja skladnosti proizvajalec potrdi skladnost gradbenega proizvoda z izdano izjavo o lastnostih ter označi proizvod s CE oznako, preden je le-ta dan v na trg. S CE oznako je dovoljeno označiti gradbeni proizvod, če je zanj že začelo teči prehodno obdobje uporabe harmoniziranega standarda, po datumu obvezne uporabe harmoniziranega standarda pa je CE označevanje gradbenega proizvoda obvezno.
   
  Gradbeni proizvodi, za katere teče prehodno obdobje obvezne uporabe harmoniziranega standarda, so lahko dani na trg, če izkazujejo predpisano skladnost ali s harmoniziranim standardom SIST EN ali ob upoštevanju medsebojnega priznavanja z nacionalnim predpisom, ki je veljal do takrat. V prehodnem obdobju (in le do datuma obvezne uporabe standarda) objavljenega harmoniziranega standarda za proizvod so lahko gradbeni proizvodi legalno na trgu tudi, če izkazujejo skladnost na podlagi tehničnih specifikacij iz 1. odstavka 5. člena ZGPro-1):

  • veljavnih slovenskih nacionalnih standardov ali
  • slovenskega tehničnega soglasja ali
  • drugih javno dostopnih tehničnih specifikacij, ki predstavljajo stanje tehnike in tehnologije,

  kar proizvajalec izkaže z izdano izjavo o lastnostih in označevanjem (vsebina je predpisana v 6. členu ZGPro-1).

   

  Več o zahtevah za gradbene proizvode si lahko preberete v poglavju Delovna področja, Gradbeni proizvodi.

   

  Ključne besede:Gradbeni, harmoniziran standard, prehodno obdobje

 • 00174 Kakšne so zahteve za gradbeni proizvod, ki se že zakonito trži v drugi državi članici EU?

  Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1), katerega nadzor nad izvajanjem sodi v pristojnost Tržnega inšpektorata RS, ureja pogoje za dajanje na trg gradbenih proizvodov, za katere ne obstajajo harmonizirane tehnične specifikacije iz 10. točke 2. člena Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS.

   

  Gradbeni proizvodi so lahko dani na trg na podlagi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS, v kolikor zanj obstajajo harmonizirane tehnične specifikacije (harmonizirani standardi in evropski ocenjevalni dokumenti),  oz. na podlagi ZGPro-1, v kolikor zanj ne obstajajo harmonizirane tehnične specifikacije iz 10. točke 2. člena Uredbe (EU) št. 305/2011.

   

  V kolikor gre za t.i. "neharmoniziran" gradbeni proizvod, za katerega (še) ni objavljenih harmoniziranih tehničnih specifikacij, je potrebno od dne 13. 5. 2009 za tovrstne proizvode, ki se že zakonito tržijo v drugi državi članici EU, uporabljati določbe Uredbe (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. 7. 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici in o razveljavitvi Odločbe 3052/95/ES, katere namen je krepitev delovanja notranjega trga z izboljšanjem prostega pretoka blaga.

   

  Pristojni organi držav članic tako od dne 13. 5. 2009 ne smejo prepovedati prodaje proizvodov na svojem ozemlju, če se ti že zakonito tržijo v drugi državi članici, četudi so bili proizvedeni po tehničnih pravilih, ki so drugačni, kot veljajo za domače proizvode, razen, če obstajajo utemeljeni in upravičeni razlogi.

   

  Upoštevajoč določbe Uredbe 764/2008 in dejstvo, da v Sloveniji (še) ne obstajajo posebna tehnična pravila za dajanje na trg nekaterih gradbenih proizvodov, se zadevni proizvodi lahko tržijo na območju Republike Slovenije, če se že zakonito tržijo v drugi državi članici. Ti proizvodi morajo biti označeni in imeti priložene vse listine, kot so potrebne za legalno dajanje na trg v državi članici, v kateri se že trži. V kolikor gre za proizvod, za katerega pravilno uporabo je potrebno poznavanje lastnosti proizvoda in namena uporabe in se prodaja potrošnikom, mu morajo biti priložena ustrezna navodila za uporabo in/ali vgradnjo v celoti v slovenskem jeziku (2. in 33. člen Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot)).

   

  V kolikor pa so za vgrajevanje (uporabo gradbenih proizvodov) v objekte na območju Slovenije predpisane druge zahtevane lastnosti za gradbeni proizvod, predlagamo, da se za dodatna pojasnila obrnete na pristojni organ za nadzor nad graditvijo objektov, to je Inšpektorat RS za okolje in prostor - Inšpekcija za prostor.

   

  Več informacij o neharmoniziranih tehničnih predpisih za proizvode vam lahko v skladu z 10. členom Uredbe 764/2008 posreduje "Kontaktna točka za proizvode" in v skladu z 10.členom Uredbe 305/2011 »Kontaktna točka za proizvode za gradbeništvo« v Sloveniji, ki deluje v okviru Slovenskega inštituta za standardizacijo.

   

  Kontaktna točka mora v 15 delovnih dneh prosilcu posredovati informacije o proizvodih, za katere obstajajo nacionalne tehnične zahteve. Poleg tega je kontaktna točka dolžna podati informacijo, ali je za proizvode potrebno predhodno pridobiti dovoljenje za dajanje na trg, nuditi pa mora vse informacije o delovanju principa "medsebojnega priznavanja". Kontaktna točke za proizvode mora prosilcu brezplačno posredovati tudi informacijo o ustreznem nacionalnem organu, pristojnemu za relevantne tehnične predpise, kakor tudi o načinu reševanja morebitnih nesoglasij med organom oblasti in gospodarskim subjektom.

   

  Več o zahtevah za gradbene proizvode si lahko preberete v poglavju Delovna področja, Gradbeni proizvodi.

   

  Ključne besede: medsebojno priznavanje, kontaktna točka, SIST

 • 00173 Kako je s kontrolo pri uvozu neživilskih proizvodov iz tretjih držav?

  Tržni inšpektorat RS je pristojen tudi za nadzor nad izpolnjevanjem tehničnih zahtev za neživilske proizvode, kot so električna oprema, radijska in telekomunikacijska terminalska oprema, stroji, gradbeni proizvodi, rekreacijska plovila in drugi. Seznam tehničnih predpisov v pristojnosti nadzora Tržnega inšpektorata je na voljo v rubriki Zakonodaja.

   

  Novi Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1) v 3. členu določa, da morajo gospodarski subjekti v skladu s svojimi obveznostmi, določenimi v tem zakonu in predpisih iz 5. člena tega zakona, zagotoviti, da so proizvodi, ki jih dajo na trg ali v uporabo ali omogočijo njihovo dostopnost na trgu, skladni s predpisanimi tehničnimi zahtevami, da je bila njihova skladnost ugotovljena po predpisanem postopku in da so označeni v skladu s predpisi. Zakon v 4. členu opredeljuje pomen izrazov, med drugim »gospodarski subjekt«, »dajanje na trg« in »dostopnost na trgu«. Podrobnejše zahteve za proizvode so določene v posameznih tehničnih predpisih.

   

  V skladu s pooblastili iz tretjega odstavka 27. člena Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93, organi, pristojni za nadzor zunanjih meja, zadržijo sprostitev proizvoda v prosti promet na trgu Skupnosti, če med izvajanjem kontrol iz prvega odstavka ugotovijo kar koli od naslednjega:

  • proizvod ima značilnosti, ki vzbujajo verjetnost, da proizvod, kadar je pravilno vgrajen, vzdrževan in uporabljen, resno ogroža zdravje, varnost, varovanje okolja ali kateri koli drugi javni interes iz 1. člena,
  • proizvodu ni priložena pisna ali elektronska dokumentacija, obvezna po ustrezni usklajevalni zakonodaji Skupnosti, ali pa ni označen v skladu s to zakonodajo,
  • na proizvod je bila nameščena napačna ali zavajajoča oznaka CE,

  in o vsakem takem zadržanju takoj uradno obvestijo organe za nadzor trga.

   

  Členi 27, 28 in 29 Uredbe (ES) št. 765/2008 se uporabljajo za vse proizvode, ki jih zajema zakonodaja Skupnosti, ko druga zakonodaja Skupnosti ne vsebuje posebnih določb v zvezi z organizacijo mejne kontrole, kar pomeni, da sodi pod kontrolo tudi neživilsko blago, ki je v pristojnosti nadzora Tržnega inšpektorata RS.

   

  Glede na določbo drugega odstavka 29. člena Uredbe (ES) št. 765/2008 imajo organi za nadzor trga, kadar ugotovijo, da proizvod ne upošteva usklajevalne zakonodaje Skupnosti in na podlagi tega sprejmejo ukrep prepovedi dajanja proizvoda na trg, pooblastilo, da od organov, pristojnih za nadzor zunanjih meja, zahtevajo, da proizvoda ne sprostijo v prosti promet in da na trgovinski račun, ki spremlja proizvod, ali na katerikoli drugi ustrezen spremni dokument ali v sistem obdelave podatkov, če se izvaja obdelava podatkov elektronsko, vnese naslednji zaznamek: »Proizvod ni skladen – sprostitev v prosti promet ni dovoljena – Uredba (ES) št 765/2008«.

   

  Podrobnejša pojasnila glede uvoza nekaterih vrst proizvodov so v rubriki Pogosta vprašanja, Uvoz blaga iz tretjih držav.

   

  Več o zahtevah za gradbene proizvode si lahko preberete v poglavju Delovna področja, Gradbeni proizvodi.

   

   

  Ključne besede:uvoz, tretje države, neživilski proizvod

 • 00166 Kako morajo biti označeni gradbeni proizvodi?

  Za gradbene proizvode, za katere obstajajo harmonizirane tehnične specifikacije (harmonizirani standardi in evropski ocenjevalni dokumenti) Uredba (EU) št. 305/2011 (določitev usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov ter razveljavitev Direktive Sveta 89/106/EGS) določa, da proizvajalec vidno, čitljivo in neizbrisno namesti CE oznako na gradbeni proizvod ali nanj pritrjeno etiketo. Kadar to zaradi vrste proizvoda ni mogoče ali ni upravičeno, se namesti na embalažo ali priložene dokumente. Oznaka CE se namesti, preden je gradbeni proizvod dan na trg. Lahko mu sledi piktogram ali kateri koli drug znak, ki označuje predvsem posebno tveganje ali uporabo.

   

  Oznaki CE sledi:

  1- zadnji dve številki prvega leta, ko je bila oznaka nameščena,

  2- ime in prijavljeni naslov proizvajalca ali identifikacijska oznaka, iz katere je mogoče zlahka in nedvoumno razbrati ime in naslov proizvajalca,

  3- enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda,

  4- referenčna številka izjave o lastnostih in

  5- navedene lastnosti po ravneh ali razredih,

  6- navedba veljavne harmonizirane tehnične specifikacije,

  7- po potrebi identifikacijska številka priglašenega organa in

  8- predvidena uporaba, kot je določena v veljavni harmonizirani tehnični specifikaciji.

   

  Gradbeni proizvodi, za katere ne obstajajo harmonizirane tehnične specifikacije, so lahko dani na trg na podlagi Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Uradni list RS, št. 82/2013), ki v 6. členu določa, da se na gradbeni proizvod ali nanj pritrjeno etiketo, če pa to ni mogoče ali ni upravičeno zaradi narave proizvoda, na embalažo ali v priloženih dokumentih proizvod označi z naslednjimi informacijami:

  1– ime in naslov proizvajalca,

  2– oznako tipa gradbenega proizvoda,

  3– veljavno tehnično specifikacijo iz 1. odstavka 5. člena, ki je podlaga za določanje lastnosti,

  4– predvideni namen uporabe,

  5– lastnosti v povezavi z bistvenimi značilnostmi gradbenega proizvoda,

   

  Več o zahtevah za gradbene proizvode si lahko preberete v poglavju Delovna področja, Gradbeni proizvodi.

   

  Ključne besede: Gradbeni, oznaka, CE

 • 00165 Kakšne so zahteve za dajanje v promet in označevanje (deklariranje) oken in senčil?

  Splošno deklariranje oziroma označevanje je urejal Zakon o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/1995), ki je v 23. členu predpisoval vsebino deklaracije (naziv proizvoda, tip proizvoda, ime proizvajalca). Novi Zakon o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/1999), ki je razveljavil Zakon o standardizaciji iz leta 1995, deklariranja proizvodov ne predpisuje več.

   

  Označevanje posameznih vrst proizvodov je tako urejeno s posebnimi predpisi, kot na primer za gradbene proizvode z Uredbo (EU) št. 305/2011 (določitev usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov ter razveljavitev Direktive Sveta 89/106/EGS) in za “neharmonizirane” gradbene proizvode z Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro-1)

   

  Harmoniziran standard, po katerem proizvajalec izdela gradbeni proizvod podrobneje navaja, s katerimi informacijami se označi posamezen gradbeni proizvod. Predpisana vsebina CE oznake z informacijami o proizvodu in vsebina Izjave o lastnostih je določena tudi v dodatku ZA posameznega standarda za proizvod.

   

  Harmoniziran standard SIST EN 14351-1:2006+A1:2010 za Okna in vrata (Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1. del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimnotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken proti požaru z zunanje strani) ima predpisan sistem potrjevanja skladnosti 1, 3 oz. 4 in je postal obvezen za dajanje na trg predmetnih proizvodov z dnem 1. 12. 2010.

   

  Harmoniziran standard SIST EN 13561:2004+A1:2009 za Zunanja senčila (Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo) ima predpisan sistem potrjevanja skladnosti 4 in je postal obvezen za dajanje na trg predmetnih proizvodov z dnem 1. 3. 2006.

   

  Prehodno obdobje standardov (3 leta za okna in vrata) je bilo namenjeno temu, da se proizvajalci lahko pripravijo na zahteve po standardu. Ko proizvajalec opravi vse predpisane naloge po harmoniziranem standardu in izda Izjavo o lastnostih, mora na gradbeni proizvod namestiti tudi CE oznako.

   

  V kolikor deluje posamezni proizvod na elektriko, oznaka CE in podatki iz Izjave o lastnostih pomenijo, da ta proizvod izkazuje skladnost tudi za električno opremo.

   

  Električna oprema, ki zapade pod Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, izdan na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1), mora izpolnjevati bistvene zahteve iz priloge I tega Pravilnika, biti mora označena z oznako CE, proizvajalec pa mora zanjo izdelati tehnično mapo ter izdati Izjavo o skladnosti. Skladnost električne opreme z zahtevami proizvajalec najlažje dokazuje z uporabo harmoniziranih standardov.

   

  Več o zahtevah za gradbene proizvode si lahko preberete v poglavju Delovna področja, Gradbeni proizvodi.

  Ključne besede: Gradbeni, okno, senčilo

 • 00129 Kateri predpisi veljajo za dajanje gradbenih proizvodov na trg?

  Za gradbene proizvode veljajo naslednji predpisi:

  • Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS velja za dajanje tistih gradbenih proizvodov na trg, za katere obstajajo harmonizirane tehnične specifikacije (harmonizirani standardi in evropski ocenjevalni dokument),

  proizvajalec za proizvod pripravi Izjavo o lastnostih in ga označi s CE oznako

  ali

  • Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1) velja za dajanje na trg tistih gradbenih proizvodov, za katere ne obstajajo harmonizirane tehnične specifikacije in jih je možno dati na trg na podlagi naslednjih tehničnih specifikacij:
   • veljavnih slovenskih nacionalnih standardov, ali
   • slovenskega tehničnega soglasja, ali
   • drugih javno dostopnih tehničnih specifikacij, ki predstavljajo stanje tehnike in tehnologije,

  proizvajalec za proizvod pripravi Izjavo o lastnostih in ga označi z informacijami iz 6. člena ZGPro-1.
   

  Več o zahtevah za gradbene proizvode si lahko preberete v poglavju Delovna področja, Gradbeni proizvodi.

   

  Ključne besede:

  gradbeni, predpis, izjava, uredba, zakon, ZGPro, izjava, oznaka, CE

 • 00121 Ali ima Tržni inšpektorat RS pristojnost nadzora nad gradbenimi proizvodi?

  Da, saj Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1) v prvem odstavku 17. člena določa pristojni organ za nadzor gradbenih proizvodov na trgu.

  Nadzor nas izvajanjem ZGPro-1 in Uredbe 305/2011/EU opravljata:

  • inšpekcija, pristojna za trg, za nadzor gradbenih proi­zvodov na trgu, to je Tržni inšpektorat RS in
  • organ, pristojen za kemikalije, za nadzor informacij iz petega odstavka 6. člena Uredbe 305/2011/EU in tretjega odstavka 6. člena ZGPro-1, to je Urad RS za kemikalije.

   

  Za nadzor nad gradbenimi proizvodi, ki se vgrajujejo na gradbiščih je pristojna gradbena inšpekcija, ki deluje v okviru Inšpektorata RS za okolje in prostor.
   
  Več o zahtevah za gradbene proizvode si lahko preberete v poglavju Delovna področja, Gradbeni proizvodi.

   

  Ključne besede: gradbeni, pristojnost, nadzor, IRSOP, kemikalije

 • 00120 Kdo so pooblaščeni organi (Notified body) za področje gradbenih proizvodov in kje jih najdemo?

  Pooblaščen organ je nepristranski certifikacijski organ (za sisteme 1+, 1, 2+), ki izvaja postopke certificiranja skladnosti gradbenih proizvodov ali sistema kontrole proizvodnje.

   

  Preskuševalni laboratorij (za sistem 3) je laboratorij, ki meri, preiskuje, preskuša, umerja in drugače določa lastnosti oziroma obnašanje materialov ali gradbenih proizvodov.

   

  Seznam pooblaščenih organov je objavljen na spletni strani NANDO po standardih, za katere so priglašeni oz. po abecedi ali po številki organa.

   

  Več o zahtevah za gradbene proizvode si lahko preberete v poglavju Delovna področja, Gradbeni proizvodi.

   

  Ključne besede: gradbeni, pooblaščen organ, laboratorij, certifikat, NANDO

 • 00119 Kakšna mora biti vsebina Izjave o lastnostih za gradbene proizvode in kdo jo izda?

  Skladnost gradbenega proizvoda za katerega obstajajo harmonizirane tehnične specifikacije (harmonizirani standardi in evropski ocenjevalni dokument), proizvajalec potrdi z izdano Izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda v skladu z določili:

  V izjavi o lastnostih so po vzorcu Priloge III Uredbe (EU) 305/2011 predvsem naslednji podatki:

  • navedba tipa proizvoda, za katerega je bila izjava o lastnostih pripravljena,
  • sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V Uredbe (EU) 305/2011,
  • referenčna številka in datum izdaje harmoniziranega standarda ali evropske tehnične ocene, ki sta bila uporabljena pri ocenjevanju posamezne bistvene značilnosti,
  • po potrebi, referenčna številka uporabljene specifične tehnične dokumentacije in zahteve, za katere proizvajalec trdi, da jih proizvod izpolnjuje.

  Izjava o lastnostih vsebuje tudi:

  • predvideno uporabo ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo,
  • seznam bistvenih značilnosti, kot so določene v harmonizirani tehnični specifikaciji za navedeno predvideno uporabo ali več vrst uporab,
  • lastnosti vsaj ene od bistvenih značilnosti gradbenega proizvoda, ki so pomembne za navedeno predvideno uporabo ali več vrst uporab,
  • po potrebi, lastnosti gradbenega proizvoda po ravneh ali razredih, opisno ali po potrebi na osnovi izračuna, v zvezi z njegovimi bistvenimi značilnostmi, določenimi v skladu s členom 3(3),
  • lastnosti teh bistvenih značilnosti gradbenega proizvoda, ki so povezane z namenjeno uporabo ali uporabami, ob upoštevanju določb v zvezi z nameravano uporabo ali uporabami, kadar proizvajalec namerava dati proizvod na trg,
  • okrajšavo NPD - lastnosti niso določene (No Performance Determined) za bistvene značilnosti iz seznama, za katere lastnosti niso navedene,
  • če je bila za ta proizvod izdana evropska tehnična ocena, lastnosti, po ravneh ali razredih, ali opisno gradbenega proizvoda v zvezi z vsemi bistvenimi značilnostmi, navedenimi v ustrezni evropski tehnični oceni.

  Skladnost gradbenega proizvoda za katerega ne obstajajo harmonizirane tehnične specifikacije, obstajajo pa veljavni slovenski nacionalni standard, ali slovensko tehnično soglasje, ali druge javno dostopne tehnične specifikacije, ki predstavljajo stanje tehnike in tehnologije proizvajalec potrdi z izdano Izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda v skladu z določili:

  Proizvajalec gradbenega proizvoda iz prvega odstavka 5. člena ZGPro-1 izda izjavo o lastnostih v slovenskem jeziku, s katero prevzame odgovornost za skladnost gradbenega proizvoda z navedenimi lastnostmi in v kateri navede:

  • ime in naslov proizvajalca,
  • oznako tipa gradbenega proizvoda,
  • veljavno tehnično specifikacijo iz prvega odstavka 5. člena ZGPro-1, ki je podlaga za določanje lastnosti,
  • predvideni namen uporabe,
  • lastnosti v povezavi z bistvenimi značilnostmi gradbenega proizvoda,
  • ime organa, če je bil vključen v postopek ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, in številko preskusnega poročila oziroma certifikata,
  • ime, položaj in podpis osebe, pooblaščene za podpis izjave o lastnostih in
  • kraj in datum izdaje izjave o lastnostih.

  Če gradbeni proizvod vsebuje nevarne snovi, proizvajalec skupaj z izjavo o lastnostih navede tudi informacije v skladu s petim odstavkom 6. člena Uredbe (EU) 305/2011.
   
  Več o zahtevah za gradbene proizvode si lahko preberete v poglavju Delovna področja, Gradbeni proizvodi.

   

  Ključne besede:

  gradbeni, izjava o lastnostih, harmoniziran, standard

 • 00092 Kaj pomenijo posamezni sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov?

  Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti se imenujejo po številkah 1+, 1, 2+, 3 in 4 so za posamezne družine gradbenih proizvodov določeni s Sklepi Komisije o postopkih potrjevanja skladnosti gradbenih proizvodov in v ZA dodatku harmoniziranega standarda EN za proizvod.

   

  Na podlagi določenega sistema mora proizvajalec (če je določeno, tudi v sodelovanju z organom) speljati določene naloge, pridobiti listine od priglkašenega organa (ne velja za sistem 4) ter izdati Izjavo o lastnostih, s katero se izkazuje skladnost gradbenega proizvoda in ki je podlaga za (CE) označevanje gradbenega proizvoda.
   
  Po sistemu "1+": 

  • Proizvajalec:
   • izvaja tovarniško kontrolo proizvodnje (TKP), 
   • izvaja preskušanje vzorcev po programu,
   • na podlagi pridobljenega certifikata izda izjavo o lastnostih,
   • označi proizvod.
  • Priglašen organ za certificiranje proizvodov (Notified body):
   • določi tip proizvoda na podlagi preskušanja, izračuna, vrednosti, dokumentacije tipa proizvoda,
   • izvede začetni pregled proizvodnega in tovarniške kontrole proizvodnje,
   • izvaja stalni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje tovarniške kontrole proizvodnje,
   • izvaja preskušanje vzorcev, odvzetih preden je proizvod dan na trg,
   • izda certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda.

   Po sistemu "1":

   • Proizvajalec:
    • izvaja tovarniško kontrolo proizvodnje (TKP),
    • izvaja preskušanje vzorcev po programu,
    • na podlagi pridobljenega certifikata o nespremenljivosti lastnosti proizvoda izda izjavo o lastnostih,
    • označi proizvod.
   • Priglašen organ za certificiranje proizvodov (Notified body):
    • določi tip proizvoda na podlagi preskušanja, izračuna, vrednosti, dokumentacije tipa proizvoda,
    • izvede začetni pregled proizvodnega in tovarniške kontrole proizvodnje,
    • izvaja stalni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje tovarniške kontrole proizvodnje,
    • izda certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda.

    Po sistemu "2+":

    • Proizvajalec:
     • določi tip proizvoda na podlagi preskušanja, izračuna, vrednosti, dokumentacije tipa proizvoda,
     • tovarniško kontrolo proizvodnje (TKP), 
     • preskušanje vzorcev po programu,
     • na podlagi pridobljenega certifikata kontrole proizvodnje izda izjavo o lastnostih,
     • označi proizvod.
    • Priglašen organ za certificiranje kontrole proizvodnje (Notified body):
     • izvede začetni pregled proizvodnega in tovarniške kontrole proizvodnje,
     • izvaja stalni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje tovarniške kontrole proizvodnje,
     • izda certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda.

     Po sistemu "3":

     • Proizvajalec:
      • izvaja tovarniško kontrolo proizvodnje (TKP), 
      • na podlagi pridobljenega poročila preskuševalnega laboratorija izda izjavo o lastnostih,
      • označi proizvod.
     • Pooblaščen organ (preskuševalni laboratorij):
      • določi tip proizvoda na podlagi preskušanja, izračuna, vrednosti, dokumentacije tipa proizvoda,
      • izda poročilo o preskušanju.

      Po sistemu "4":

      • Proizvajalec:
       • izvaja tovarniško kontrolo proizvodnje (TKP), 
       • določi tip proizvoda na podlagi preskušanja, izračuna, vrednosti, dokumentacije tipa proizvoda,
       • izda izjavo o lastnostih, 
       • označi proizvod.

       Več o zahtevah za gradbene proizvode si lahko preberete v poglavju Delovna področja, Gradbeni proizvodi.

        

  Ključne besede: gradbeni, sistem, proizvajalec, priglašen organ, certifikat

        

        

 • 00091 Kaj mora zagotoviti uvoznik, ki bi želel uvoziti gradbeni proizvod?

  Uvozniki lahko dajejo na slovenski trg le gradbene proizvode, skladne z veljavnimi zahtevami iz Uredbe (EU) 305/2011 oziroma Zakona o gradbenih proizvopdih (ZGPro-1).
   
  Preden uvozniki dajo gradbeni proizvod na trg:.

  • zagotovijo, da je proizvajalec ocenil in preveril nespremenljivost lastnosti;
  • zagotovijo, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo;
  • zagotovijo, da je proizvajalec pripravil izjavo o lastnostih;
  • zagotovijo izjavo o lastnostih v slovenskem jeziku;
  • zagotovijo, da je proizvod ustrezno označen (CE oznaka, kjer je zahtevana);
  • zagotovijo, da so proizvodu priloženi zahtevani dokumenti (navodila, varnostne informacije);
  • zagotovijo navodila, varnostne informacije v slovenskem jeziku;
  • na gradbenem proizvodu navedejo svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem so dosegljivi, kadar pa to ni mogoče, podatke navedejo na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen proizvodu;
  • zagotovijo, da v času njihove odgovornosti za gradbeni proizvod pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo skladnosti gradbenega proizvoda;
  • pregledujejo vzorce gradbenih proizvodov, ki so dani na trg ali, ki so na trgu dostopni, ko je to potrebno zaradi zagotavljanja točnosti, zanesljivosti ali stabilnosti navedenih lastnosti gradbenega proizvoda;
  • po potrebi vodijo knjigo pritožb ter seznam neustreznih proizvodov in njihovega odpoklica ter o vsem tovrstnem spremljanju obvestijo distributerje;
  • obvestijo proizvajalca in organe za nadzor trga, če gradbeni proizvod predstavlja tveganje;
  • če menijo ali utemeljeno domnevajo, da gradbeni proizvod, ki so ga dali na trg, ni v skladu z izjavo o lastnostih ali drugimi veljavnimi zahtevami sprejmejo potrebne popravne ukrepe, da zagotovijo skladnost gradbenega proizvoda ali pa ga, če je to potrebno, umaknejo ali odpokličejo;
  • če proizvod predstavlja tveganje, o tem takoj obvestijo pristojni organ za nadzor trga in navedejo podrobnosti, zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih popravnih ukrepih;
  • imajo 10 let po tem, ko je bil proizvod dan na trg izvod izjave o lastnostih na voljo za organe za nadzor trga in zagotovijo, da jim lahko na zahtevo predložijo tehnično dokumentacijo.

  Več o zahtevah za gradbene proizvode si lahko preberete v poglavju Delovna področja, Gradbeni proizvodi.

   

  Ključne besede: gradbeni, uvoznik, oznaka, navodila, izjava o lastnostih

 • 00090 Kaj je gradbeni proizvod in kdo je dobavitelj?

  Gradbeni proizvod pomeni vsak proizvod ali sklop proizvodov, ki je proizveden in dan na trg za trajno vgradnjo v gradbene objekte ali njihove dele ter katerega lastnosti spremenijo lastnosti gradbenih objektov glede na osnovne zahteve za gradbene objekte (objekte visoke in nizke gradnje).

   

  Dobavitelj gradbenega proizvoda - gospodarski subjekt je proizvajalec, uvoznik, distributer ali pooblaščeni zastopnik.

   

  Proizvajalec je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki proizvaja gradbeni proizvod ali za katero se tak proizvod oblikuje ali proizvaja in ga trži pod svojim imenom ali blagovno znamko.

   

  Distributer je lahko vsaka fizična ali pravna oseba v dobavni verigi, razen proizvajalca ali uvoznika, ki omogoči dostopnost gradbenega proizvoda na trgu.

   

  Uvoznik je lahko vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v Uniji, ki da gradbeni proizvod iz tretje države na trg v Uniji.

   

  Pooblaščeni zastopnik je lahko vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v Uniji, ki jo je proizvajalec pisno pooblastil, da v njegovem imenu izvaja določene naloge.

   

  Več o zahtevah za gradbene proizvode si lahko preberete v poglavju Delovna področja, Gradbeni proizvodi.

  Ključne besede:

  gradbeni, dobavitelj, proizvajalec, zastopnik, uvoznik, distributer