Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Število najdenih vprašanj:  

Prikaži vse
Skrij vse
 • 00170 Ali lahko dajemo v promet posamezne proizvode osebne varovalne opreme, za katero je bilo z objavo v Uradnem listu RS označeno, da "datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti"

  Po tem datumu proizvajalec ne sme več dajati na trg proizvodov, ki so bili izdelani po "starem", t.j. nadomeščenem standardu, saj ti proizvodi niso skladni z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi oziroma direktive 89/686/EGS.

   

  Datumi, po katerem uporaba posameznega nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti proizvoda z zahtevami pravilnika oziroma direktive, so navedeni v seznamu standardov za osebno varovalno opremo in pomenijo konec prehodnega obdobja. Prehodno obdobje se za standard SIST EN 345:1992 in SIST EN345-2:1992 konča z datumom objave v Uradnem listu, ki je bil v Republiki Sloveniji objavljen v št, 85/2006 z dne 10. 8. 2006. Oba navedena standarda  je nadomestil standard SIST EN ISO 20345:2004. Navedeni seznam je bil nazadnje objavljen v Uradnem listu RS, št. 79/2008.

   

  Na trg Slovenije proizvodov, izdelanih po standardu, za katere domneva o skladnosti ne velja več, distribuiranje ni dovoljeno.

   

  Ključne besede: dajanje v promet

 • 00134 Zanima me, kateri predpis obravnava osebno varovalno opremo za zaščito nog in kaj pomeni podatek "datum, po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti"?

  Predpis, ki obravnava področje osebne varovalne opreme je Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki določa pogoje, pod katerimi se sme osebna varovalna oprema dati v promet in uporabo, da se zagotovi njen prost pretok ter osnovne varnostne zahteve, katerim mora ustrezati, da sta zagotovljena varnost in zdravje uporabnikov. Ta pravilnik prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktivo Sveta 89/686/EGS z dne 21. decembra 1989 o približevanju zakonov držav članic, ki se nanašajo na osebno varovalno opremo (UL L št. 399, z dne 30. 12. 1989, str. 18) s spremembami.

   

  Obveznost proizvajalca ali pooblaščenega predstavnika s sedežem v Evropski skupnosti je izpolnitev zahteve iz 7. člena tega pravilnika, kar velja tudi za osebno varovalno opremo za zaščito nog.

   

  Na podlagi 13. člena Pravilnika o osebni varovalni opremi je bil v Uradnem listu RS objavljen Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami pravilnika o osebni varovalni opremi.

   

  Vsi standardi, katerim veljavnost preneha in so nadomeščeni z nadomestnim (t.j. "novim") standardom, imajo določeno prehodno obdobje.

   

  Prehodno obdobje je po navadi obdobje med datumom objave novega standarda in datumom umika nadomeščenega (t.j. "starega") standarda. V tem prehodnem obdobju lahko proizvajalci proizvajajo izdelke po obeh standardih, po nadomestnem ali nadomeščenem standardu. Prehodno obdobje se konča z datumom, ki ga določi CEN oziroma Komisija EU. Šteje se, da po tem datumu uporaba nadomeščenega standarda ne ustvarja več domneve o skladnosti.

   

  Po tem datumu proizvajalec ne sme več dajati na trg proizvodov, ki so bili izdelani po "starem", t.j. nadomeščenem standardu, saj ti proizvodi niso skladni z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi oziroma direktive 89/686/EGS.

   

  Proizvajalci osebne varovalne opreme morajo biti seznanjeni s temi spremembami in so odgovorni za prilagoditev oziroma spremembe izdelkov ter morajo posledično zagotoviti njihovo varnost. Prav tako so proizvajalci dolžni slediti napredku tehnike in dobri inženirski praksi.

   

  Če je bil v postopke ugotavljanja skladnosti po nadomeščenem standardu vključen priglašeni organ (angl. notified body), mora ta organ proučiti, če proizvod izpolnjuje vse bistvene zahteve tudi pri uporabi nadomestnega standarda. Tudi če proizvod ni potrebno spremeniti, je potrebno pridobiti, na primer, nov certifikat o ES-pregledu tipa z upoštevanjem nadomestnega standarda.

   

  Če pa v postopek ugotavljanja skladnosti ni bil vključen priglašeni organ, mora proizvajalec sam proučiti, kako sprememba standarda vpliva na izpolnjevanje bistvenih zahtev.

  Ključne besede: oprema za zaščito nog

 • 00133 Kaj pomeni podatek, da za osebno varovalno opremo, namenjeno zaščiti nog, izdelani po EN 345-2:1996 in EN 345:1992, od 6. 10. 2005 ne ustvarja domneve o skladnosti, kot izhaja iz podatka, objavljenega v Uradnem listu RS?

  V 3. členu Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS) je določeno, da smejo biti proizvodi dani v promet oziroma se smejo začeti uporabljati oziroma se smejo uporabljati samo, če so skladni s predpisanimi tehničnimi zahtevami, če je bila njihova skladnost ugotovljena po predpisanem postopku in če so označeni v skladu s predpisi.

   

  Predpis, ki obravnava področje osebne varovalne opreme, je Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki v 5. členu določa, da se osebna varovalna oprema lahko da v promet in začne uporabljati samo, če zagotavlja varnost in zdravje uporabnikov ter ob pravilnem vzdrževanju in uporabi v skladu z načrtovanim namenom ne vpliva na varnost ali zdravje drugih posameznikov, domačih živali ali premoženja. Osebna varovalna oprema mora ustrezati osnovnim zahtevam za varnost in zdravje, ki so navedene v Prilogi II, ki je sestavni del pravilnika.

   

  Proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES mora pred dajanjem tipa osebne varovalne opreme v promet izpolniti predpisane zahteve iz 7. člena navedenega pravilnika.

   

  V seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi, je pri oznaki SIST EN ISO 20345:2004 in naslova standarda Osebna varovalna oprema – zaščitna obutev, naveden podatek oznake nadomeščenega standarda EN 345-2:1996 in EN 345:1992 ter datuma (6. 10. 2005), po katerem uporaba nadomeščenega standarda več ne ustvarja domneve o skladnosti.

   

  Proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik zaščitne obutve, izdelane po tem standardu, mora glede na ugotovljene spremembe od objave v uradnem listu, od 10. 8. 2006 dalje, zavzeti vse ustrezne ukrepe, da za osebno varovalno opremo izpolni predpisane postopke ugotavljanja skladnosti in zagotovi skladnost z veljavnimi harmoniziranimi standardi, predvsem pa, da na trg ne daje zaščitne obutve, za katere domneve o skladnosti ne veljajo več.

   

  Vsi proizvodi osebne varovalne opreme za zaščito nog, izdelani po EN 345:2:1996 in EN 345:1992 po datumu objave v Uradnem listu RS, ne smejo biti dani v promet, saj domneve o skladnosti zanje ne veljajo več, ker ne izpolnjujejo predpisanih postopkov ugotavljanja skladnosti. Zahteve skladnosti za zaščitno obutev glede na sedaj veljavni seznam v tem primeru izpolnjujejo zaščitni čevlji, izdelani po standardu SIST EN ISO 20345:2004.

   

  Ključne besede: neveljavni standardi

 • 00132 Kateri predpisi veljajo za opremo, namenjeno zaščiti dihal in kateri za higienske maske ter ali mora biti ta oprema označena z oznako CE?

  Pravilnik o osebni varovalni opremi in Direktiva o osebni varovalni opremi (89/686/EGS) obravnavata opremo za zaščito dihal, katera mora imeti izpolnjene zahteve postopkov ugotavljanja skladnosti iz 7. člena tega pravilnika ter izpolnjene zahteve glede oznake z znakom skladnosti CE.

   

  Pravilnik o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 71/2003, 51/2004, 98/2006) in Direktiva o medicinskih pripomočkih (93/42/EGS) obravnavata opremo za uporabo v medicinskem okolju, med njimi tudi maske, za katere morajo biti izpolnjene predpisane zahteve postopkov ugotavljanja skladnosti in označevanje z znakom skladnosti CE.

   

  Zakon o splošni varnosti proizvodov (ZSVP) velja tudi za proizvode uvrščene med higienske maske za nemedicinske namene in se jih ne označuje z znakom skladnosti CE.

   

  Več informacij glede higienskih mask je na voljo na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo: http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/DNT/SHITZ/novi_pristop/OVO/Microsoft_Word_-_Primer_obvestila_z_inf._za_hig._maske.pdf

   

  Ključne besede: zaščita dihal

 • 00131 Kako mora biti označena varovalna čelada za otroke?

  Čelade za otroke spadajo osebno varovalno opremo in morajo izpolnjevati zahteve 5. in 7. člena Pravilnika o osebni varovalni opremi. Vsaka čelada mora biti označena z znakom skladnosti CE, kot je to določeno v 10. členu pravilnika o osebni varovalni opremi.

   

  Čelada za otroke, ki je izdelana po SIST EN 1080:1998 Varovalne čelade za otroke, SIST EN 1080:1998/A1:2003 Dopolnilo A1:2003 k standardu  SIST EN 1080:1998 in SIST EN 1080:1998/A2:2006 Doplonilo A2:2006 k standadu SIST EN 1080:1998, mora biti označena z informacijami za uporabo, čitljivo in obstojno v vsej predvideni dobi uporabe s podatki:

  1. številke evropskega standarda
  2. ime ali oznake proizvajalca
  3. oznaka modela
  4. pri SIST EN oznake namena »čelada za mlajše otroke pri kolesarjenju in drugih aktivnostih v okoljih, kjer obstaja možnost poškodbe glave«
  5. oznake velikosti ali velikostno območje, sklicevanje na obseg glave (v cm), katera je predvidena za prilagoditev čelade
  6. oznake o teži čelade (povprečna masa čelade določene velikosti v gramih, zaokrožena na najbližjih 10 g)
  7. leto in četrtletje proizvodnje
  8. naslednji tekst: "Opozorilo! Čelada je opremljena z samosprostitvenim sistemom zapenjanja, ki je načrtovan tako, da se sprosti pod določenimi obremenitvami v izogib davljenja, obešanja. Zapiralni sistem se lahko sprosti pri resnih trkih.".

  V primeru, da je lupina čelade narejena iz materialov, za katere je znano, da prihaja ob stiku  z ogljikovodiki, čistilnimi sredstvi, barvami itd. do škodljivih vplivov na material, mora čelada nositi primerno opozorilo. V kolikor je proizvod v prodaji s podatki pod oznakami 1), 2), 4) in 8) morajo biti le-te označene tudi na embalaži. Besedilo mora biti zagotovljeno v minimalni velikosti 12.

   

  V točki 1.4. Priloge II Pravilnika o osebni varovalni opremi je predpisana vsebina podatkov, ki jih zagotovi proizvajalec v obliki navodil za uporabo v slovenskem jeziku. Sestavni del navodila za uporabo so tudi oznake z eno ali več identifikacijskimi ali prepoznavnimi oznakami, ki so neposredno ali posredno povezane z varnostjo in zdravjem, kot je to razvidno iz točke 2.12., kjer je navedeno: Identifikacijske ali prepoznavne oznake, ki so neposredno ali posredno povezane z varnostjo in zdravjem ter pritrjene na te tipe ali kategorije osebne varovalne opreme, naj imajo po možnosti obliko usklajenih piktogramov ali ideogramov. Te oznake morajo ostati popolnoma čitljive v vsej predvideni dobi uporabe osebne varovalne opreme. Poleg tega morajo biti te oznake popolne, natančne in razumljive, da preprečijo napačno razlago, še zlasti kadar vključujejo besede ali stavke. Zagotovljene morajo biti vsaj v slovenskem jeziku.

   

  Če je osebna varovalna oprema (ali njen sestavni del) premajhna, da bi omogočila pritrditev celotne potrebne oznake ali njenega dela, morajo biti ustrezni podatki navedeni na embalaži in v proizvajalčevih navodilih.

   

  Ključne besede: oznaka otroške čelade

 • 00124 Kako se označujejo čelade za kolesarje ter uporabnike rolk in kotalk?

  Podatki na proizvodih osebne varovalne opreme »Čelade za kolesarje in uporabnike rolk in kotalk« izdelane po SIST EN 1078:1998, SIST EN 1078:1998/A1:2006 Dopolnilo A1:2003 k standardu SIST EN 1078:1998, morajo izpolnjevati zahteve 5. in 7. člena Pravilnika o osebni varovalni opremi. Standard z dopolnitvami navaja podatke glede označevanja. Vsaka čelada mora biti označena z znakom skladnosti CE, kot je to določeno v 10. členu pravilnika o osebni varovalni opremi.

   

  Čelada, izdelana po standardu, mora biti označena z informacijami za uporabo, čitljivo in obstojno v vsej predvideni dobi uporabe s podatki:

  1. številke evropskega standarda
  2. imena ali oznake proizvajalca
  3. oznake modela
  4. označbe namena uporabe »čelada za kolesarje, uporabnike rolk in kotalk«
  5. oznake velikosti ali velikostno območje, sklicevanje na obseg glave (v cm), katera je predvidena za prilagoditev čelade
  6. oznake o teži čelade (povprečna teža čelade določene velikosti v gramih, zaokrožena na najbližjih 10 g)
  7. oznake leta in četrtletja  proizvodnje
  8. naslednji tekst:  "Opozorilo! Čelado ne smejo uporabljati otroci pri plezanju ali drugih aktivnostih, kjer obstaja tveganje zadušitve, obešanja, če se otrok zatakne s čelado.".

  V primeru, da je lupina čelade narejena iz materialov, za katere je znano, da prihaja ob stiku z ogljikovodiki, čistilnimi sredstvi, barvami itd. do škodljivih vplivov na material, mora čelada nositi primerno opozorilo. V kolikor je proizvod v prodaji s podatki  pod oznakami 1), 2), 4) in 8) morajo biti te označene tudi na embalaži. Besedilo mora biti v minimalni velikosti 12.

   

  V točki 1.4. Priloge II Pravilnika o osebni varovalni opremi je predpisana vsebina podatkov, ki jih zagotovi proizvajalec v obliki navodil za uporabo v slovenskem jeziku. Sestavni del navodila za uporabo so tudi oznake z eno ali več identifikacijskimi ali prepoznavnimi oznakami, ki so neposredno ali posredno povezane z varnostjo in zdravjem, kot je to razvidno iz točke 2.12.: Identifikacijske ali prepoznavne oznake, ki so neposredno ali posredno povezane z varnostjo in zdravjem ter pritrjene na te tipe ali kategorije osebne varovalne opreme, naj imajo po možnosti obliko usklajenih piktogramov ali ideogramov. Te oznake morajo ostati popolnoma čitljive v vsej predvideni dobi uporabe osebne varovalne opreme. Poleg tega morajo biti te oznake popolne, natančne in razumljive, da preprečijo napačno razlago, še zlasti kadar vključujejo besede ali stavke. Zagotovljene morajo biti vsaj v slovenskem jeziku.

   

  Če je osebna varovalna oprema (ali njen sestavni del) premajhna, da bi omogočila pritrditev celotne potrebne oznake ali njenega dela, morajo biti ustrezni podatki navedeni na embalaži in v proizvajalčevih navodilih.

   

  Ključne besede: čelade

 • 00123 Katere podatke mora vsebovati ES-Izjava o skladnosti za proizvode osebne varovalne opreme?

  Vsebino ES-Izjave o skladnosti o osebni varovalni opremi predpisuje Pravilnik o osebni varovalni opremi. Izjava mora, skladno z 9. členom tega pravilnika, vsebovati naslednje elemente obrazca iz Priloge VI:

  • ime in poln naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Evropski skupnosti,
  • opis osebne varovalne opreme (izdelava, tip, serijska številka itn),
  • podatek harmoniziranega standarda,
  • kjer je to primerno, napotitev na ES-certifikat o pregledu tipa (pri kategoriji II. in III.), na katero se ES-Izjava o skladnosti nanaša,
  • kjer je to primerno ime in naslov priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti (pri kategoriji II. in III.),
  • podatek nadzora priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti (samo pri kategoriji III.),
  • podatek imena in položaja osebe pooblaščene za podpisovanje v imenu proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Evropski skupnosti.

  Iz navedenih podatkov izhaja, da mora ES-Izjava o skladnosti vsebovati podatke glede na kategorijo osebne varovalne opreme, katero podpiše pooblaščena oseba za podpisovanje.

   

  Ključne besede: ES izjava o skladnosti

   

 • 00112 Ali morajo biti navodila za uporabo osebne varovalne opreme v celoti zagotovljena v slovenskem jeziku?

  Proizvajalec osebne varovalne opreme mora za vsak tip osebne varovalne opreme zagotoviti ustrezne podatke v obliki navodila za uporabo vsaj v slovenskem jeziku (točka 1.4. Priloga II Pravilnika o osebni varovalni opremi). Sestavni del navodila za uporabo so tudi identifikacijske ali prepoznavne oznake na posameznem tipu osebne varovalne opreme (piktogrami, napisne oznake, ipd), katere morajo ostati čitljive v vsej predvideni dobi uporabe. Te oznake morajo biti popolne, natančne in razumljive, da preprečijo napačno razlago.

   

  V primeru, da je osebna varovalna oprema  premajhna, da bi omogočila pritrditev celotne potrebne oznake ali njenega dela, morajo biti podatki navedeni na embalaži in v proizvajalčevih navodilih.

   

  Ključne besede: navodila

 • 00045 Kje lahko dobim več informacij o osebni varovalni opremi in predpisih, ki zanjo veljajo?

  Več informacij o osebni varovalni opremi in predpisih, ki zanjo veljajo, so na voljo na spletnih straneh:

  Ključne besede: informacije

 • 00044 Kdaj se domneva, da je osebna varovalna oprema skladna z osnovnimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami ter kdo je pristojen za nadzor?

  Osebna varovalna oprema je skladna z osnovnimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami, ko:

  • je na osebni varovalni opremi I kategorije nameščena oznaka CE in kadar proizvajalec, na zahtevo, za osebno varovalno opremo lahko predloži ES-Izjavo o skladnosti,
  • je na osebni varovalni opremi kategorije II in III nameščena oznaka CE, če proizvajalec lahko predloži ES izjavo o skladnosti in ES-certifikat o pregledu tipa, ki ga je izdal priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti, kateri potrjuje skladnost osebne varovalne opreme z ustreznimi standardi in ima opravljen ES-pregled tipa v skladu s prvo alineo točke a) in prvo alineo točke b) četrtega odstavka 11. člena Pravilnika o osebni varovalni opremi.

  Pristojnost nadzora osebne varovalne opreme izhaja iz določil 15. člena pravilnika. Nadzor nad njegovim izvajanjem izvajajo:

  • na trgu Tržni inšpektorat Republike Slovenije,
  • pri uporabi, vključno pri uporabi na ribiških ladjah izvaja Inšpektorat Republike Slovenija za delo, razen nadzora:
   • pri uporabi pri izvajanju rudarskih del ter podzemnih gradbenih delih, ki se izvajajo z rudarskimi metodami dela in v skladu z zakonom, ki ureja rudarstvo in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, kjer nadzor izvaja Inšpektorat RS za energetiko in rudarstvo,
   • pri uporabi na ladjah in čolnih za gospodarske namene, kjer nadzor izvaja Uprava RS za pomorstvo in
   • pri uporabi pri delu članov posadk zračnih plovil, kjer nadzor izvaja ministrstvo, pristojno za promet.

  ES-certifikat o pregledu tipa lahko zahtevajo:

  • pristojni državni organi,
  • drugi priglašeni organi za ugotavljanje skladnosti in
  • Komisija Evropskih skupnosti in države članice.

  Zgoraj navedeni organi lahko dobijo kopijo certifikata in, na podlagi utemeljene zahteve, izvod tehnične dokumentacije proizvajalca in poročilo o opravljenih pregledih in preskusih.

   

  Tehnična dokumentacija o osebni varovalni opremi mora biti pristojnim državnim organom na voljo še 10 let po tem, ko je bila dana v promet.

   

  Ključne besede: nadzor

 • 00043 Kje se uporablja osebna varovalna oprema, kako mora biti označena in katere listine mora prejeti potrošnik?

  V skladu s Pravilnikom o osebni varovalni opremi je osebna varovalna oprema namenjena za:

  • individualno uporabo za varovanje pred minimalnimi tveganji
   • domača opravila (vrtnarjenje, umazana dela, razna čiščenja, sezonska opravila, delo na višini, šivanje, izpostavljenost atmosferskim dejavnikom, izpostavljenost mehanskim dejavnikom, kjer so prisotni površinski učinki tveganj…),
   • zahtevnejša domača opravila (strokovna uporaba pri izpostavljenosti nevarnim učinkom – temperature, nevarne kemikalije…),
   • športne aktivnosti (rekreativna hoja, planinarjenje, plezanje po skalah, jamarstvo, plavanje in/ali potapljanje, smučanje, kolesarjenje, kotalkanje, rolkanje…);
  • poklicno uporabo
   • za varovanje pred smrtnimi nevarnostmi ali pred nevarnostjo, ki lahko resno in nepopravljivo poškodujejo zdravje.

  Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik, s sedežem v Evropski skupnosti, mora za posamezni tip osebne varovalne opreme zagotoviti:

  • usklajenost z ustreznimi osnovnimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami skladno s Prilogo II pravilnika,
  • sestaviti tehnično dokumentacijo,
  • zagotoviti ES-izjavo o skladnosti v skladu z 9. členom pravilnika in Prilogo VI,
  • označiti vsak kos osebne varovalne opreme z oznako CE v skladu z 10. členom pravilnika,
  • opremo II in III kategorije dati v pregled vzorčni tip in upoštevati postopek v skladu z 11. členom pravilnika,
  • za opremo III kategorije zagotoviti postopek preverjanja izdelane osebne varovalne opreme v skladu z 12. členom pravilnika,
  • vsako osebno varovalno opremo označiti z oznako CE v skladu z 10. členom pravilnika in Prilogo IV ter dodati identifikacijsko številko priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti, ki je vključen v preverjanje v skladu z 12. členom pravilnika.

  Osebna varovalna oprema mora biti označena:

   

  Za I. in II. kategorijo:

  • predpisane oznake na tipu osebne varovalne opreme po 1., 2. in 3. točki prvega odstavka 7. člena Pravilnika o osebni varovalni opremi, kot je oznaka CE, in kjer je to določeno tudi dodatni podatki na artiklu glede na točko 2.12 Priloge II pravilnika. V kolikor je bil proizvod osebne varovalne opreme izdelan po določenem standardu, mora biti proizvod označen s podatki, navedenimi v posameznem standardu in sicer, kjer je to primerno, s številko standarda, identifikacijo proizvajalca ali modela, strani namestitve, dodatnih oznak - kjer je predvideno, oznako velikosti, usklajenih piktogramov ali ideogramov in podobno.

  Za III. kategorijo:

  • predpisane oznake na tipu osebne varovalne opreme po 1., 2. in 3. točki prvega odstavka 7. člena Pravilnika o osebni varovalni opremi, kot je oznaka CE, identifikacijska številka priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti, ki je vključen v preverjanje v skladu z 12. členom. Oznake na proizvodih osebne varovalne opreme morajo vsebovati tudi podatke o pomenu kakršnihkoli označb, po določilih točke 2.12 Priloge II pravilnika. Kjer proizvajalec pri izdelavi osebne varovalne opreme upošteva določen harmonizirani evropski standard, mora le tega označiti s podatki, ki so navedeni v standardu. Vsak posamezni standard navaja podatke za artikle osebne varovalne opreme, kot so na primer podatki o številki standarda, identifikaciji proizvajalca ali številki modela, datuma proizvodnje in/ali datum zastaranja, klasifikacija razreda, stran namestitve, dodatne oznake - kjer je predvideno, usklajenih piktogramov ali ideogramov, simboli - če so predvideni in podobno.

  Poleg imena in naslova proizvajalca in/ali njegovega pooblaščenega predstavnika s sedežem v Evropski skupnosti, morajo navodila, ki jih pripravita proizvajalec in/ali njegov pooblaščeni zastopnik zagotoviti, da osebna varovalna oprema potem, ko se že nahaja v prometu, vsebuje vse ustrezne podatke o:

  • shranjevanju, uporabi, razkuževanju, čiščenju, vzdrževanju in popravljanju. Izdelki za čiščenje, vzdrževanje ali razkuževanje, ki jih priporočijo proizvajalci, ne smejo škodljivo vplivati na osebno varovalno opremo ali uporabnike, kadar se uporabljajo v skladu z ustreznimi napotki,
  • učinkovitosti, kakor je bila ugotovljena med tehničnimi preskusi varnostnih ravni ali kategorij, ki jih zagotavlja zadevna osebna varovalna oprema,
  • primernih dodatkih osebne varovalne opreme in značilnostih ustreznih rezervnih delov,
  • varnostnih razredih, primernih za različne ravni nevarnosti in ustrezne omejitve uporabe,
  • roku ali obdobju zastaranja osebne varovalne opreme ali njenih določenih sestavnih delov,
  • tipu embalaže, ki je ustrezen za prevoz,
  • pomenu kakršnih koli označb (glej točko 2.12. Priloge II pravilnika),
  • kjer je to primerno, navedba predpisov, ki jih je proizvajalec uporabil v skladu s sedmim odstavkom 10. člena pravilnika,
  • ime, naslov in identifikacijsko številko priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti, ki sodeluje v fazi načrtovanja osebne varovalne opreme.

  Ta navodila, ki morajo biti natančna in razumljiva, morajo biti zagotovljena vsaj v slovenskem jeziku.

   

  Ključne besede: uporaba

 • 00041 Kateri predpisi veljajo za osebno varovalno opremo?

  Za osebno varovalno opremo veljajo naslednji predpisi:

  Ključne besede: predpisi