Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STROJI

Število najdenih vprašanj:  

Prikaži vse
Skrij vse
 • 00087 Kako je z uvozom strojev iz tretjih držav in kaj morajo ti stroji izpolnjevati?

  Odgovor:

   

  Zakonodaja

   

  Na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS - 1) je izdan Pravilnik o varnosti strojev z začetkom veljavnosti 29. 12. 2009. Pravilnik v pravni red Slovenije uvaja direktivo Evropskega parlamenta in Sveta št. 2006/42/ES, z dne 17. 5. 2006 o strojih, ki je zamenjala direktivo 98/37/ES in do 29. 12. 2009 veljaven Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 25/2006).

   

  ZTZPUS -1 v 3. členu navaja, da smejo biti proizvodi dani v promet oziroma se smejo začeti uporabljati oziroma se smejo uporabljati samo, če so skladni s predpisanimi tehničnimi zahtevami, če je bila njihova skladnost ugotovljena po predpisanem postopku in če so označeni v skladu s predpisi.

    

  Pravilnik o varnosti strojev se uporablja za naslednje proizvode (2. člen pravilnika):

  • stroje,
  • zamenljivo opremo,
  • varnostne komponente,
  • dvižne pripomočke,
  • verige, vrvi in oprtnice,
  • odstranljive naprave za mehanski prenos ter
  • delno dokončane stroje.

  Iz področja uporabe tega pravilnika pa so izvzete:

  • varnostne komponente, ki se uporabljajo kot rezervni deli za zamenjavo enakih komponent in jih dobavi proizvajalec originalnih strojev;
  • posebna oprema, ki se uporablja na sejmiščih ali zabaviščnih parkih;
  • stroji, ki so posebej načrtovani ali dani v obratovanje v jedrske namene in pri katerih lahko okvara privede do emisij radioaktivnih snovi;
  • orožje, vključno s strelnim orožjem;
  • naslednja prevozna sredstva:
   • kmetijski in gozdarski traktorji, ki jih določa predpis o ES homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, z izjemo strojev, ki so nameščeni v ta vozila,
   • motorna priklopna vozila, ki jih ureja predpis o ES homologaciji motornih vozil, z izjemo strojev, ki so nameščeni na ta vozila,
   • vozila, ki jih ureja predpis o ES homologaciji dvo in trikolesnih motornih vozil, z izjemo strojev, ki so nameščeni na ta vozila,
   • motorna vozila, ki so namenjena izključno tekmovanju ter
   • prevozna sredstva v zračnem, vodnem in železniškem prometu, z izjemo strojev, ki so nameščeni nanje;
  • morska plovila in premične priobalne enote ter stroji, nameščeni na krovu takšnih plovil ali enot;
  • stroji, ki so posebej načrtovani in izdelani v vojaške in policijske namene;
  • stroji, ki so posebej načrtovani in izdelani v raziskovalne namene za začasno uporabo v laboratorijih;
  • rudarske dvižne naprave;
  • stroji, ki so namenjeni za premikanje izvajalcev med umetniškimi predstavami;
  • električni in elektronski proizvodi, ki sodijo v naslednje skupine, v kolikor jih zajema predpis o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej:
   • gospodinjski aparati namenjeni za domačo rabo,
   • zvočna in slikovna oprema,
   • oprema za informacijske tehnologije,
   • običajni pisarniški stroji,
   • nizkonapetostna stikala in naprave za krmiljenje ter
   • elektromotorji;
  • naslednje vrste visokonapetostne električne opreme:
   • stikalne naprave in naprave za krmiljenje ter
   • transformatorji.

  V 3. členu pravilnika so med drugimi opredeljeni tudi naslednji pojmi:

  • "stroj" pomeni sklop, opremljen ali namenjen za opremljanje s pogonskim sistemom, ki ne izkorišča neposredno človeške ali živalske sile, sestavljen iz povezanih delov ali komponent, med katerimi je vsaj eden gibljiv in ki so povezani za določeno uporabo;
  • "zamenljiva oprema", pomeni napravo, ki jo po začetku obratovanja stroja ali vlačilca s tem strojem ali vlačilcem sestavi sam upravljavec, da bi spremenil njegovo delovanje ali dodal novo funkcijo;
  • "varnostna komponenta" pomeni komponento:
   • ki se uporablja za izvajanje varnostne funkcije,
   • ki je dana na trg neodvisno,
   • katere okvara ali motnja v delovanju ogroža varnost oseb ter
   • ki ni nujna za delovanje stroja ali, ki jo je mogoče nadomestiti z običajnimi komponentami, zato da stroj deluje;
  • "delno dokončan stroj pomeni" sestav, ki je skoraj stroj, vendar pa se sam po sebi ne more uporabljati za določen namen. Pogonski sistem je delno dokončan stroj. Delno dokončan stroj je namenjen le vgradnji ali sestavitvi z drugimi stroji ali delno dokončanimi stroji ali opremo, da bi tvorili stroj, za katerega se uporablja pravilnik;
  • "proizvajalec" pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki načrtuje ali proizvaja stroje ali delno dokončane stroje, ki jih ureja pravilnik in je odgovoren za skladnost strojev ali delno dokončanih strojev s tem pravilnikom, zaradi njihovega dajanja na trg v svojem imenu ali pod svojo blagovno znamko ali pa za njegovo lastno uporabo. Če ni proizvajalca, kakor je opredeljen zgoraj, se šteje za proizvajalca vsaka fizična oseba ali pravna oseba, ki daje na trg ali v obratovanje stroje ali delno dokončane stroje, ki jih ureja pravilnik.

  Formalne zahteve za sprostitev strojev v prosti promet

   

  Stroj, ki se uvaža mora biti vidno, čitljivo in ne izbrisljivo označen z vsaj naslednjimi podatki:

  • ime podjetja in popolni naslov proizvajalca in kadar je to dopustno, njegovega pooblaščenega zastopnika,
  • oznaka stroja,
  • oznaka CE, kot to določa priloga 3. pravilnika,
  • oznaka serije ali tipa,
  • serijska številka, če obstaja ter
  • leto izdelave, to je leto končanja proizvodnega procesa.

  Ob uvozu mora uvoznik za stroj stroju priložiti:

  • ES izjavo o skladnosti v skladu s prilogo 2. pravilnika ter
  • Navodila za uporabo v enem izmed uradnih jezikov Skupnosti v skladu s prilogo 1. pravilnika.

  ES izjava o skladnosti strojev

   

  Ta izjava in njeni sestavni deli morajo biti sestavljeni pod enakimi pogoji, kot navodila, kar pomeni, da mora biti napisana tudi v slovenskem jeziku in mora biti natipkana ali napisana z roko z velikimi črkami. Izjava o skladnosti se nanaša izključno na stroje v stanju, v katerem so dani na trg in izključuje komponente, ki jih je naknadno dodal, ali operacije, ki jih je naknadno opravil končni uporabnik.

   

  ES izjava o skladnosti mora vsebovati naslednje podatke:

  1. ime podjetja in polni naslov proizvajalca in, kadar pride v poštev, njegovega pooblaščenega zastopnika,
  2. opis in naslov osebe, pooblaščene za sestavljanje tehnične dokumentacije, ki mora imeti sedež v Evropski uniji,
  3. opis in istovetnost stroja, ki vsebuje splošno poimenovanje, funkcijo, model, tip, serijsko številko in trgovsko ime,
  4. navedbo, ki izrecno navaja, da stroj izpolnjuje vse zadevne določbe pravilnika in, kadar pride v poštev, podobno navedbo o skladnosti z drugimi posebnimi predpisi ali zadevnimi določbami, s katerimi je stroj skladen. Ta sklicevanja morajo biti sklicevanja iz besedil, objavljenih v Uradnem listu Evropske unije,
  5. ime, naslov in identifikacijsko številko priglašenega organa, ki je opravil ES pregled tipa, navedenega v prilogi 9 in številko certifikata o ES pregledu tipa, v kolikor je bil ta pregled uporabljen po postopkih ugotavljanja skladnosti,
  6. ime, naslov in identifikacijsko številko priglašenega organa, ki je potrdil sistem polnega zagotavljanja kakovosti, navedenega v prilogi 10, v kolikor je bil stroj proizveden po tem sistemu,
  7. sklic na harmonizirane standarde iz tretjega odstavka 11. člena pravilnika, kadar so bili ti uporabljeni,
  8. sklic na druge standarde in tehnično specifikacijo, kadar so bili ti uporabljeni,
  9. kraj in datum izdaje izjave ter
  10. istovetnost in podpis osebe, ki je pooblaščena za sestavljanje izjave v imenu proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika.

  Obstaja še izjava o skladnosti delno dokončanih strojev, ki pa v osnovi vsebuje enake podatke, kot prej opisana, razlika je le v tem, da je v tej izjavi posebej poudarjeno, da gre za delno dokončan stroj in navedbo, da takšen, delno dokončan stroj, ne sme biti dan v obratovanje, dokler ni končni stroj, v katerega bo vgrajen, razglašen za skladnega z določbami pravilnika.

   

  Te zahteve veljajo za nove in rabljene stroje pri uvozu iz tretjih držav.

   

  V 8. členu pravilnika je določeno naslednje (prosti pretok):

  Stroje, ali delno dokončane stroje, ki niso skladni z zahtevami tega Pravilnika, se lahko prikazuje na sejmih, razstavah, prireditvah itd. le, če vidni znak jasno označuje, da dokler niso skladni, ne bodo dani na trg. Poleg tega je potrebno med prikazovanjem takšnih neskladnih strojev ali delno dokončanih strojev izvajati ustrezne varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti oseb.

   

  Ključna beseda: stroji. delno dokončani stroji, zamenljiva oprema varnostne komponente dvižni pripomočki verige, vrvi, oprtnice, odstranljive naprave za mehanski prenos, pravilnik o varnosti strojev, ZTZPU – 1.

   

   

 • 00048 Kako je z uvozom rabljenih strojev iz Švice?

  Odgovor:

   

  Leta 2002 je Evropska skupnost (ES) s Švico podpisala medsebojni sporazum (Mutual recognition agreement, OJ L114/369,377 z dne 30.4.2002), ki Švico, tudi na področju varnosti strojev, uvršča in opredeljuje kot enakopravno članico ES. To pomeni, da gre v primeru uvoza rabljenega stroja iz Švice za t.i. promet na notranjem trgu ES, kar pa ne velja za določila Zakona o carini.

   

  Sporazum je bil posodobljen s sklepom št. 172009 z dne 21.12.2009 s strani odbora za vzajemno priznavanje ugotavljanja skladnosti, ustanovljenega v okviru Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o vključitvi novega poglavja 17 o dvigalih v Prilogo 1 in spremembi poglavja 1 o strojih.

   

  Posodobitev je bila potrebna, ker se je s 29.12.2009 začela uporabljati nova direktiva o strojih št. 2006/42/ES, ki je uvedla določene spremembe v Prilogi 1 direktive o strojih.

   

  Pomembno določilo tega sklepa med drugim določa, da se zakonski in drugi predpisi ne uporabljajo za rabljene stroje

   

  Za uvožene stroje, ki so bili proizvedeni v Švici pred letom 1996 ali legalno dani prvič v promet na njenem ozemlju, ne veljajo zahteve, ki jih določajo direktive novega pristopa, v smislu prvega dajanja na trg in v uporabo (stroji so lahko brez oznake CE in izjave o skladnosti), temveč morajo ob namestitvi na delovno mesto slediti zakonodaji v zvezi z varnostjo na delovnem mestu, ki veljajo v državi uvoznici.

   

  Ključna beseda: stroji, sporazum. rabljeni stroji

   

   

 • 00049 Katerim zahtevam morajo zadostiti navodila za uporabo strojev

  Odgovor:

   

  V Pravilniku o varnosti strojev je v 7. členu določeno, da je pred dajanjem na trg ali v obratovanje proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik dolžan zagotoviti, da vsak stroj izpolnjuje bistvene zdravstvene in varnostne zahteve določene v Prilogi 1 tega pravilnika. Tako je v točki 1.7.4 Priloge 1 določeno, da morajo vsak stroj, ki je dan na trg ali v obratovanje v Republiki Sloveniji, spremljati navodila v slovenskem jeziku. Navodila, ki spremljajo stroj, morajo biti bodisi »izvirna« navodila ali »prevod izvirnih navodil«, pri čemer morajo biti prevodu priložena izvirna navodila. Vsebina navodil je določena v točki 1.7.4.2 Priloge 1, Pravilnika o varnosti strojev, ki določa : 

   

   

   

  Vsaka navodila za uporabo morajo, kadar je primerno, vsebovati vsaj naslednje informacije :

   

   

   

     a) ime podjetja in popolni naslov proizvajalca in njegovega pooblaščenega zastopnika,

   

     b) oznako stroja, kakor je navedena na samem stroju, razen serijske številke (glej 1.7.3 točko),

   

     c) ES-Izjavo o skladnosti ali dokument, ki določa vsebino ES-izjave o skladnosti, kjer so navedeni podatki o stroju, ki ne vsebujejo nujno serijske številke in podpisa,

   

     d) splošen opis stroja,

   

     e) risbe, diagrame, opise in razlage, ki so potrebni pri uporabi, vzdrževanju in popravilih stroja in pri preskušanju njegovega pravilnega delovanja,

   

     f) opis delovnega(-ih) mest(-a), ki ga/jih bodo verjetno zasedali upravljavci,

   

     g) opis predvidene uporabe stroja,

   

     h) opozorila v zvezi z nedopustnimi načini uporabe stroja, ki so se izkazali za možne na podlagi izkušenj,

   

     i) navodila za sestavljanje, namestitev in priključitev, vključno z risbami, diagrami in pritrdilnimi sredstvi ter

   

  določitev podstavka ali napeljave, na katero mora biti stroj nameščen,

   

     j) navodila glede namestitve in sestavljanja zaradi zmanjšanja hrupa ali tresljajev,

   

     k) navodila za obratovanje in dajanje v uporabo stroja in, če je potrebno, navodila za usposabljanje upravljavcev,

   

     l) informacije o preostalih tveganjih, ki ostajajo kljub ukrepom vgrajene varne zasnove, zaščite in sprejetim dopolnilnim varovalnim ukrepom,

   

     m) navodila o varovalnih ukrepih, ki jih mora sprejeti uporabnik, vključno, kadar je primerno, z zagotavljanjem osebne  varovalne opreme,

   

     n) bistvene lastnosti orodij, ki jih je mogoče namestiti na stroj,

   

     o) razmere, v katerih stroj izpolnjuje zahtevo po stabilnosti med uporabo, prevozom, sestavljanjem, razstavljanjem, ko ni v obratovanju, med preskušanjem ali med predvidljivimi okvarami,

   

     p) navodila za zagotovitev varnega izvajanja prevoza, premikanja in skladiščenja z navedbo mase stroja in njegovih različnih delov, kadar se le-ti redno prevažajo ločeno,

   

     q) postopek ravnanja v primeru nesreče ali okvare; če je verjetno blokiranje, postopek ravnanja, ki omogoča varno deblokiranje opreme,

   

     r) opis postopkov nastavljanja in vzdrževanja, ki jih mora izvajati uporabnik, ter preventivnih vzdrževalnih ukrepov, ki jih je treba upoštevati,

   

     s) navodila za varno izvedbo nastavljanja in vzdrževanja, vključno z varovalnimi ukrepi, ki jih je treba izvajati med temi postopki,

   

     t) opise rezervnih delov, ki jih je treba uporabljati, kadar vplivajo na zdravje in varnost upravljavcev.

   


   

  Ključna beseda: stroj, navodila za uporabo, pravilnik o varnosti strojev

   

   

 • 00015 Ali se motorji z notranjim zgorevanjem, ki se uporabljajo za pridobivanje mehanske energije uvrščajo med stroje

  Odgovor:

   

   

  Motorji z notranjim izgorevanjem, ki se uporabljajo za pridobivanje mehanske energije iz goriv in so namenjeni vgradnji v druge stroje, samostojno pa ne morejo delovati, se glede na določila f. točke 3. člena Pravilnika o varnosti strojev uvrščajo med "delno dokončane stroje". Delno dokončani stroj pomeni sestav, ki je skoraj stroj, vendar pa se sam po sebi ne more uporabljati za določen namen. Pogonski sistem je delno končan stroj.

   

  Delno dokončan stroj je namenjen le vgradnji ali sestavitvi z drugimi stroji ali delno dokončanimi stroji ali opremo, da bi tvorili stroj, za katerega se uporablja pravilnik. V 2. točki 8. člena pravilnika, ki določa pogoje prostega pretoka, določeno, da se lahko daje na trg delno dokončane stroje, kadar proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik poda izjavo za vgradnjo iz B. točke prvega poglavja Priloge 2 pravilnika, v kateri navede, da so namenjeni vgradnji v stroj ali sestavitvi z drugimi delno dokončanimi stroji, ki tako tvorijo stroj. Proizvajalec delno dokončanega stroja ali njegov pooblaščeni zastopnik, preden da takšen stroj na trg, zagotovi, da:

  • je pripravljena ustrezna tehnična dokumentacija, opisana v B. poglavju Priloge 7 pravilnika,
  • so pripravljena navodila za montažo, opisana v Prilogi 6, ki je kot priloga sestavni del pravilnika,
  • je sestavljena izjava za vgradnjo, opisana v B. točki 1. poglavja Priloge 2 pravilnika.

  Navodila za montažo in izjava o vgradnji spremljata delno dokončani stroj do njegove vgradnje v končni stroj, nato pa postaneta sestavni del tehnične dokumentacije tega stroja.

   

  Glede na določila 7. člena pravilnika, ki določa pogoje dajanja strojev na trg in v obratovanje, je določeno, da se delno dokončane stroje ne sme označiti s CE oznako skladnosti, ko so dani na trg, morajo pa biti izpolnjeni vsi predhodno zapisani pogoji.

   

  Stroj, v katerega je vgrajen takšen delno dokončan stroj, pa mora biti označen s CE oznako skladnosti.

  Ključna beseda: stroji, delno dokončani stroji, motorji z notranjim zgorevanjem, pravilnik o varnosti strojev