Skoči na vsebino

VPRAŠANJE 00149

Vprašanje številka 00149, popravljeno 2. 10. 2014

 

V medijih (predvsem tiskanih ter tudi televizijskih oglasih) se pojavlja precej podjetij, ki ponujajo različne plačljive vsebine za mobilni aparat (melodije, slike, ozadja, ipd.), ki jih potrošnik lahko naroči s poslanim SMS sporočilom. Še več je takšnih, ki oglašujejo brezplačne vsebine, naročilo katerih pa je povezano z včlanitvijo v enega od t.i. SMS klubov in s tem prejemanjem določenega števila plačljivih SMS sporočil (npr. 4 sporočila mesečno) s takšno ali drugačno vsebino – včasih potrošnik prejema dodatne vsebine za svoj telefon, včasih pa gre zgolj za oglase za blago in storitve nekega tretjega podjetja. V omenjene SMS klube podjetja potrošnike včlanjujejo tudi preko sodelovanj v nagradnih igrah, reševanj križank in podobno. Kakšne so zakonske obveznosti podjetij, ki se ukvarjajo s takšno dejavnostjo oziroma kakšne so pravice potrošnikov?

 

 

Odgovor:

 

Glede na svoj status mora podjetje imeti najprej dejavnost ponujanja in prodaje blaga, ki jo opravlja, določeno v statutu ali družbeni pogodbi oziroma ustrezno priglašeno. Po standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 prodaja blaga s pomočjo SMS sporočil (vsebine za mobilni telefon, kot npr. melodije, ozadja) spada pod trgovino na drobno po pošti ali po internetu (šifra dejavnosti 47.910). Če podjetje preko SMS sporočil opravlja tudi storitev oglaševanja za druga podjetja, pa mora imeti v statutu ali družbeni pogodbi ali biti priglašeno tudi za oglaševanje (odvisno od vsebine te dejavnosti oziroma načina oglaševanja šifra dejavnosti 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij in/ali 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora).

 

Z naročilom določene plačljive vsebine posameznik s podjetjem sklene pogodbo. Enako se pogodba sklene, če posameznik koristi brezplačno ponudbo podjetja oziroma sodeluje v nagradni igri, če je le-to pogojevano z včlanitvijo v SMS klub. Glede na namen (= izven poklicne ali pridobitne dejavnosti) in način (= na daljavo brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank) sklenitve teh pogodb gre za t. i. pogodbe, sklenjene na daljavo po Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot), za katere veljajo posebna pravila.

 

Potrošniku morajo tako biti pred sklenitvijo pogodbe na voljo naslednji podatki:

 • glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam,
 • firma, sedež podjetja in telefonska številka podjetja, kadar je ta na voljo, npr. ABC d.o.o., Parmova 33, Ljubljana (navedba poštnega predala namesto naslova ne zadosti tej zahtevi),
 • končna cena blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej,
 • informacija o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati (če je dobava blaga povezana z določenimi stroški, morajo biti ti navedeni; če takšnih stroškov ni, tudi ni potrebna navedba, da stroškov dostave ni),
 • plačilni pogoji ter pogoji dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe storitve, kadar je to potrebno (navedba, na kakšen način in kdaj bo blago oziroma storitev zaračunana ter kdaj bo blago dobavljeno oziroma storitev izpolnjena, npr. po poslanem SMS-naročilu bo uporabnik takoj prejel naročeno vsebino, ceno katere bo uporabniku z naročniškim razmerjem obračunal mobilni operater mesečno, uporabniku predplačniškega sistema pa bo znesek s predplačniškega računa trgan takoj),
 • informacija o pritožbenem postopku pri podjetju,
 • seznanitev z odgovornostjo podjetja za stvarne napake,
 • možnost in pogoji poprodajnih storitev in prostovoljne garancije, kadar je to potrebno,
 • trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem,
 • funkcionalnost, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine, kadar je to primerno,
 • informacija o združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo, s katero je podjetje seznanjeno oziroma bi moralo biti seznanjeno,
 • naslov, na katerem podjetje dejansko opravlja dejavnost, telefonska številka, številka telefaksa in naslov elektronske pošte podjetja, kadar so na voljo, po potrebi pa tudi firma in sedež podjetja, v imenu katerega deluje in na katerega lahko potrošnik naslovi svojo pritožbo,
 • naslov sedeža podjetja, če se razlikuje od naslova iz prejšnje alineje, in po potrebi naslov podjetja, v imenu katerega deluje in na katero lahko potrošnik naslovi pritožbo,
 • stroški, povezani z uporabo komunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife (če se stroški SMS sporočil, s katerimi potrošnik npr. naroči določeno vsebino, razlikujejo od stroškov običajnih SMS sporočil po ceniku mobilnega operaterja, morajo biti ti stroški navedeni),
 • pogoji, roki in postopek za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga v skladu s 43.č in 43.d členom ZVPot skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b43.d člena,
 • navedba, da potrošnik krije stroške vračila blaga v primeru odstopa od pogodbe, če je potrebno,
 • navedba neobstoja pravice do odstopa od pogodbe, če potrošnik v skladu s petim odstavkom 43.č člena nima pravice do odstopa in po potrebi o okoliščinah, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe,
 • obstoj kodeksov ravnanja in dostopnosti do morebitnih kodeksov ravnanja,
 • minimalno trajanje obveznosti potrošnika na podlagi pogodbe, če je to potrebno,
 • možnosti izvensodnega reševanja sporov in druga pravna sredstva, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihova dostopnost, če je potrebno.

Navedene podatke mora podjetje potrošniku zagotoviti v enostavnem in razumljivem jeziku na način, ki je primeren za uporabljeno sredstvo za komunikacijo na daljavo.

 

Preden pogodba, ki se sklepa na daljavo z uporabo elektronskih sredstev, zavezuje potrošnika k plačilu, pa mora podjetje jasno in v vidni obliki potrošnika preden odda naročilo opozoriti na:

 • glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam,
 • končno cena blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej,
 • informacijo o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati,
 • trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem,
 • minimalno trajanje obveznosti potrošnika na podlagi pogodbe, če je to potrebno,
 • pri pogodbi, sklenjeni za nedoločen čas, ali pogodbi, ki vključuje naročnino, navedbo, da končna cena vsebuje skupne stroške za obračunsko obdobje (kadar skupnih stroškov ni mogoče vnaprej izračunati, podjetje navede način izračuna cene).

Podjetje mora tudi zagotoviti, da potrošnik v postopku oddaje naročila izrecno potrdi, da se z oddajo naročila strinja s plačilom. Zakon določa, da mora biti funkcija, ki sproži oddajo naročila, označena z besedami "naročilo z obveznostjo plačila" ali drugo izjavo, iz katere nedvoumno izhaja, da je z oddajo naročila povezana obveznost plačila podjetju.

 

Če se pogodba na daljavo sklene z uporabo sredstev za komuniciranje na daljavo z omejenim prostorom ali časom za prikaz informacij (npr. z uporabo televizijskega oglasnega prostora ali SMS sporočil), mora podjetje na tem sredstvu zagotoviti najmanj naslednje informacije (druge informacije lahko zagotovi na drug ustrezen način):

 • glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam,
 • firmo, sedež podjetja in telefonsko številko podjetja, kadar je ta na voljo, npr. ABC d.o.o., Parmova 33, Ljubljana (navedba poštnega predala namesto naslova ne zadosti tej zahtevi),
 • končna cena blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej,
 • informacija o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati (če je dobava blaga povezana z določenimi stroški, morajo biti ti navedeni; če takšnih stroškov ni, tudi ni potrebna navedba, da stroškov dostave ni),
 • trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem,
 • pogoji, roki in postopek za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga v skladu s 43.č in 43.d členom ZVPot skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b43.d člena,
 • pri pogodbi, sklenjeni za nedoločen čas, ali pogodbi, ki vključuje naročnino, navedbo, da končna cena vsebuje skupne stroške za obračunsko obdobje (kadar skupnih stroškov ni mogoče vnaprej izračunati, podjetje navede način izračuna cene).

V razumnem času po sklenitvi pogodbe na daljavo, vendar najkasneje pred dostavo blaga ali začetkom opravljanja storitve, pa mora podjetje potrošniku zagotoviti potrdilo o sklenjeni pogodbi na trajnem nosilcu podatkov, ki vsebuje vse informacije iz prvega odstavka 43.b člena ZVPot ter soglasje potrošnika iz 13. točke petega odstavka 43.č člena ZVPot, če je to potrebno.

 

Dodatne zahteve podjetjem, ki sklepajo pogodbe v elektronski obliki, postavlja tudi Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT). Ta npr. določa, da mora ponudnik storitev pred oddajo naročila v elektronski obliki jasno, razumljivo in nedvoumno:

 • opisati tehnične postopke za sklenitev pogodbe,
 • navesti, ali bo shranil besedilo pogodbe in ali bo dostopno prejemniku storitve,
 • opisati tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila,
 • poleg slovenščine navesti ostale jezike, v katerih je mogoče skleniti pogodbo.