Skoči na vsebino

VPRAŠANJE 00336

Vprašanje številka 00336, objavljeno 6. 10. 2014

 

Na kaj moram biti pozoren pri sklenitvi ponudbe hitrega kredita?

 

 

Odgovor:

 

Področje potrošniškega kreditiranja ureja Zakon o potrošniškem kreditiranju (ZPotK-1). Zakon določa zelo jasne in določne pogoje za opravljanje dejavnosti potrošniškega kreditiranja, predvsem obstoj dovoljenja za opravljanje potrošniškega kreditiranja. Poleg navedenega zakona pa veljavna zakonodaja tudi določa, da mora biti ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti potrošniškega kreditiranja v skladu z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1).

 

V primeru, da potrošnik želi pridobiti kredit, katerega dajalec ni banka ali hranilnica (izjeme določa 29. člen ZPotK-1) oziroma je kreditodajalec podjetje, ki potrebuje dovoljenje za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja, mora biti potrošnik pozoren na naslednje elemente:

 • Če ponudba izhaja iz oglasa (npr. v časopisu ali na letaku), je potrebno biti pozoren na informacijo, kdo je dajalec kredita, če je to sploh navedeno. V kolikor ni nobene navedbe o dajalcu kredita (le telefonska številka), je sklenitev pogodbe izredno tvegan posel. V kolikor je navedeno ime dajalca kredita, je potrebno na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo preveriti ali ima dajalec kredita dovoljenje za takšno kreditiranje. Navzven je dovoljenje razvidno iz nalepke, ki mora biti vidna in na kateri je naslednje besedilo "Dovoljenje za potrošniško kreditiranje - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo."
 • Če dovoljenje obstaja, mora potrošnik pred sklenitvijo pogodbe pridobiti predhodne informacije o kreditu in sicer pisno na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov na obrazcu za prehodne informacije.

!!! Potrošnikom svetujemo, da dobro preberejo vse te informacije, da si o dobrem imenu kreditodajalca pridobijo ustrezne podatke, da informacije poiščejo tudi na spletu !!!

 • Na podlagi presoje vseh potrebnih informacij naj potrošnik še enkrat oceni ali potrebuje kredit po ponujenih pogojih kredita: potrošnik mora iz vseh informacij dobiti podatek za kakšno vrednost sklepa kredit, takšno vrednost kredita mora tudi prejeti, kakšna je doba odplačevanja kredita, kakšna je efektivna obrestna mera EOM, ki predstavlja vse obresti in stroške, ki nastajajo pri podpisu pogodbe (najvišja obrestna mera v nobenem primeru ne sme presegati 200% povprečne obrestne mere objavljene na spletni strani Banke Slovenije),
 • Pogodba o kreditu mora obsegati predvsem:
  • vrsto kredita (npr. hipotekarni kredit, finančni najem (lizing), odlog plačila, gotovinsko posojilo, prekoračitev na plačilnem računu),
  • firmo ali ime in sedež ali naslov dajalca kredita in kreditnega posrednika, če se pogodba sklepa s pomočjo kreditnega posrednika,
  • skupni znesek kredita in pogoje črpanja,
  • obdobje trajanja kreditne pogodbe,
  • blago ali storitev in njeno vrednost, če gre za kredit v obliki odloga plačila ali za povezano kreditno pogodbo,
  • kreditno obrestno mero in pogoje za njeno uporabo, in če obstaja, indeks ali referenčno obrestno mero, če se uporablja za začetno kreditno obrestno mero, obdobja, pogoje in postopke za spreminjanje kreditne obrestne mere; kadar se v različnih okoliščinah uporabljajo različne kreditne obrestne mere, se informacije navedejo za vsako od njih,
  • efektivno obrestno mero EOM in skupni znesek, ki ga mora plačati potrošnik in je izračunan ob sklenitvi kreditne pogodbe, z navedbo vseh predpostavk za izračun obresti,
  • znesek, število in pogostnost plačil, vrstni red dodelitve plačil za različne zneske, ki jih dolguje potrošnik in so zaračunani po različnih kreditnih obrestnih merah, ter podatek o obročnem ali anuitetnem odplačevanju kredita,
  • zamudno obrestno mero z navedbo pravila za njeno prilagoditev in morebitne stroške pri zamudi ter opozorilo o posledicah neplačanih dospelih plačil,
  • obstoj oziroma neobstoj pravice potrošnika do odstopa od pogodbe, obdobje trajanja in druge pogoje za njeno uveljavljanje, vključno z informacijami o obveznosti potrošnika do plačila črpane glavnice in obresti v skladu s tretjim odstavkom 17. člena zakona in zneskom dnevnih obresti,
  • drugo (več pogojev določenih v 10. členu ZPotK-1).

V primeru dvoma svetujemo, da se potrošnik obrne na pravnega strokovnjaka, na brezplačni telefon Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 080 88-99, Zvezo potrošnikov Slovenije ali na posamezno območno enoto Tržnega inšpektorata RS.

 

Posebej opozarjamo, da so "tarče" teh kreditodajalcev ranljive skupine oseb (npr. upokojenci, ki imajo redne mesečne prilive, osebe, ki imajo nenadne potrebe po določeni višini sredstev, običajno okrog 2.000 EUR).

 

Primer kredita v nasprotju za ZPotK-1:

 • potrošnik je potreboval kredit v višini 5.000,00 EUR,
 • bruto vrednost kredita znaša 7.142,86 EUR (vključuje 30% strošek vodenja kredita),
 • mesečna anuiteta po tej pogodbi znaša 323,43 EUR,
 • predvideno število anuitet 36,
 • skupna vrednost vseh anuitet znaša 11.643,33 EUR.

Dovoljena efektivna obrestna mera po 24. členu ZPotK-1 bi smela znašati 13,40%, kar pomeni mesečno anuiteto 167,61 EUR ter skupni znesek kredita v višini 6.033,85 EUR. V primeru potrošnika pri zgoraj omenjenem kreditodajalcu pa je potrošnik preplačal kredit za 5.609,48 EUR.