Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA TRŽNEGA INŠPEKTORATA RS

 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št. 51/2006-UPB2, 117/2006, 23/2014, 50/2014, 19/2015-odl. US, 102/2015) ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. Namen zakona je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice fizičnih in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja.

 

V skladu z 9. členom ZDIJZ so na Tržnem inšpektoratu RS uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja: 

 • Andrejka Grlić, glavna tržna inšpektorica,
 • mag. Janez Novak, Vodja sektorja za tehnično področje nadzora, na podlagi pooblastila št. 900-1545/2014-2 z dne 29. 7. 2014
 • Andrej Žakelj, Vodja sektorja za splošen nadzor, na podlagi pooblastila št. 900-1545/2014-3 z dne 29. 7. 2014.

 

 

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 

 

Naziv organa

 • Tržni inšpektorat RS, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, T: 01/ 280-8700, F: 01/ 280-8740, E: gp.tirs(at)gov.si

 

Odgovorna uradna oseba za katalog 

 • Andrejka Grlić, glavna tržna inšpektorica, Dunajska cesta 160, Ljubljana, T: 01/ 280-8702, F: 01/ 280-8740, E: predstojnik.tirs@gov.si, gp.tirs(at)gov.si

 

Datum zadnje spremembe kataloga

 • 9. 5. 2016

 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu 

 

Druge oblike kataloga

 • tiskana oblika,
 • elektronska oblika (PDF format) tiskane oblike,
 • elektronska oblika na spletni strani Tržnega inšpektorata RS (www.ti.gov.si).

 

 

 

2. SPLOŠNI PODATKI O TRŽNEM INŠPEKTORATU RS IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 

 

a) Organigram in podatki o organizaciji Tržnega inšpektorata RS

 

Kratek opis delovnega področja

 

Tržni inšpektorat RS je inšpekcijski organ v sestavi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Deluje samostojno in neodvisno ter v skladu s predpisi, ki mu določajo način dela in vodenje upravnih in prekrškovnih postopkov. Pri svojem delu uporabljajo zakone in podzakonske predpise s področja varstva potrošnikov, nepoštenih poslovnih praks v odnosu do potrošnikov, obrtne dejavnosti, trgovine, nepremičninskega posredovanja, gostinstva in turizma, avtorskih pravic, dajanja potrošniških kreditov, uporabe slovenskega jezika. Obširno področje njegovega delovanja predstavlja tudi nadzor na tehničnem področju z vidika splošne varnosti proizvodov, na področju električnih naprav, gradbenih proizvodov, strojev, električne opreme, osebne varovalne opreme in na drugih tehničnih področjih.

 

Na Tržnem inšpektoratu RS delo poteka na sedežu ter na 8 notranjih organizacijskih enotah (območnih enotah), ki se nahajajo v Celju, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Postojni.

 

 

Seznam notranjih organizacijskih enot

 

Tržni inšpektorat RS ima svoje območne enote na 8 lokacijah po vsej Sloveniji:

 • Območna enota Brežice-Novo mesto, Defranceschijeva 1a, 8000 Novo mesto, T: 07/ 394-2190, E: novomesto.tirs@gov.si, vodja enote: Renata Pavlin
 • Območna enota Celje, Krekov trg 9, 3000 Celje, T: 03/ 425-2740, E: celje.tirs@gov.si, vodja enote: Peter Krempuš
 • Območna enota Dravograd-Maribor, Partizanska cesta 47, 2000 Maribor, T: 02/ 238-0930, 02/ 238-0931, E: maribor.tirs@gov.si, vodja enote: Jaroslav Kamnik
 • Območna enota Koper-Postojna, Kolodvorska cesta 5a, 6230 Postojna, T: 05/ 721-2910, E: postojna.tirs@gov.si, vodja enote: Ines Lavrič
 • Območna enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, T: 04/ 231-9334, E: kranj.tirs@gov.si, vodja enote: Milena Gatej
 • Območna enota Ljubljana, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, T: 01/ 420-4800, E: ljubljana.tirs@gov.si, vodja enote: Mirana Omerzu
 • Območna enota Murska Sobota, Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota, T: 02/ 512-4930, E: murskasobota.tirs@gov.si, vodja enote: Darja Koren
 • Območna enota Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, T: 05/ 331-1890, E: novagorica.tirs@gov.si, vodja enote: Karmen Velikonja

 

Uradne ure

 

Uradne ure Tržnega inšpektorata RS so čas poslovanja inšpektorata s strankami:

 • na sedežu inšpektorata ter na območnih enotah v Celju, Ljubljani in Mariboru
  • od ponedeljka do četrtka od 9. do 15.30 ure,
  • v petek od 9. do 14.30 ure;
 • na vseh ostalih lokacijah
  • v ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure.

Na delovna dneva 24. in 31. decembra se uradne ure začnejo ob 8. uri in končajo ob 13. uri.

 

 

Organigram

 

 

b) Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

 

Pristojne osebe za dajanje informacij javnega značaja:

 • Andrejka Grlić, glavna tržna inšpektorica, Dunajska cesta 160, Ljubljana, T: 01/ 280-8702, F: 01/ 280-8740, E: predstojnik.tirs@gov.si, gp.tirs(at)gov.si
 • mag. Janez Novak, vodja Sektorja za tehnično področje nadzora, Dunajska cesta 160, Ljubljana, T: 01/ 280-8700, F: 01/ 280-8740, E: gp.tirs(at)gov.si
 • Andrej Žakelj, vodja Sektorja za splošen nadzor, Dunajska cesta 160, Ljubljana, T: 01/ 280-8700, F: 01/ 280-8740, E: gp.tirs(at)gov.si

 

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja Tržnega inšpektorata RS

 

Seznam vseh zakonov in podzakonskih aktov, za katere nadzor je v celoti ali delno zadolžen Tržni inšpektorat RS, se nahaja na spletni strani Tržnega inšpektorata RS (www.ti.gov.si) v poglavju »Zakonodaja in dokumenti«, podpoglavje »Seznam predpisov«.

 

 

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

Sprejeti strateški in programski dokumenti se nahajajo na spletni strani Tržnega inšpektorata RS (www.ti.gov.si) v poglavju »Zakonodaja in dokumenti«, podpoglavje »Dokumenti«.

 

Seznam je urejen po vsebinskih sklopih:

 • letna poslovna poročila TIRS,
 • letni sektorski program na tehničnem področju nadzora.

 

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih Tržni inšpektorat RS vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

 

Tržni inšpektorat RS izvaja naslednje postopke:

 • odločanje na prvi stopnji v inšpekcijskih postopkih na delovnih področjih organa,
 • vodenje prekrškovnega postopka na delovnih področjih organa,
 • odločanje o dostopu do informacij javnega značaja.

 

f) Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 

Tržni inšpektorat RS upravlja naslednjo javno evidenco:

 • evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških.

 

Evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških:

 • Naziv institucije: Tržni inšpektorat RS;
 • Naziv evidence: Evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških;
 • Področje: prekrškovno ukrepanje
 • Opis vsebine: Evidenca vsebuje vse prekrškovne odločbe (z izrekom globe ali opomina) in plačilne naloge, ki so postali pravnomočni v zadnjih 2 letih;
 • Pravna podlaga: Zakon o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8 in kasnejše spremembe);
 • Ključne besede: prekršek, ZP-1, prekrškovna odločba, plačilni nalog, opomin;
 • Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: celotna Slovenija;
 • Dostopnost podatkov: Podatki so dostopni na zahtevo prosilca;
 • Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Posebnih pogojev za uporabo oziroma ponovno uporabo ni, razen izjem, ki jih določa 6. člen ZDIJZ;
 • Pogoji zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Cena za ponovno uporabo se zaračuna v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016);
 • Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: Do evidence ni možno dostopati (vpogledovati) preko interneta;
 • Internetni naslov do odprtih podatkov: Do podatkov evidence ni možno dostopati preko interneta;
 • Datum nastanka: 1. 1. 2005;
 • Pogostnost osveževanja podatkov: Dnevno;
 • Povezanost podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami: Podatki evidence se pridobivajo iz dokumentarnega sistema za podporo pisarniškemu poslovanju Tržnega inšpektorata RS;
 • Odgovorna oseba: Andrejka Grlić, glavna tržna inšpektorica

 

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

Tržni inšpektorat RS uporablja naslednje informatizirane zbirke podatkov:

 • dokumentarni sistem za podporo pisarniškemu poslovanju,
 • vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda plačilni nalog,
 • vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekršku,
 • vpisnik za zadeve, v katerih se vloži obdolžilni predlog,
 • seznam odvzetih predmetov,
 • evidenca zapadle, neplačane globe, sodne takse, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka.

 

Dokumentarni sistem za podporo pisarniškemu poslovanju:

 • Naziv institucije: Tržni inšpektorat RS;
 • Naziv zbirke podatkov: INSPIS;
 • Področje: Pisarniško poslovanje;
 • Opis vsebine: INSPIS je dokumentarni sistem za podporo pisarniškemu poslovanju Tržnega inšpektorata RS (v skladu z določili Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005 in kasnejše spremembe)), ki je nadgrajen v celovit informacijski sistem za podporo celotnega delovanja inšpektorata po pravilih, ki jih določajo Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2 in kasnejše spremembe), Zakon o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8 in kasnejše spremembe), Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN, Uradni list RS, št. 43/2007-UPB1 in kasnejše spremembe), Zakon o upravnih taksah (ZUT, Uradni list RS, št. 106/2010-UPB5 in kasnejše spremembe), Zakon o sodnih taksah (ZST-1, Uradni list RS, št. 37/2008 in kasnejše spremembe) ter Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU, Uradni list RS, št. 59/2010 in kasnejše spremembe), vključno s celovitim obravnavanjem terjatev, ki nastanejo v upravnih in prekrškovnih inšpekcijskih zadevah ter poročil in statistike o opravljenem delu;
 • Pravna podlaga: Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2 in kasnejše spremembe);
 • Ključne besede: dokumentarni sistem, dokument, zadeva, inšpekcija, inšpekcijski postopek, prekršek, ZUP, ZP-1, ZIN, terjatev, izterjava;
 • Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: celotna Slovenija;
 • Dostopnost podatkov: Podatki so dostopni na zahtevo prosilca;
 • Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Posebnih pogojev za uporabo oziroma ponovno uporabo ni, razen izjem, ki jih določa 6. člen ZDIJZ;
 • Pogoji zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Cena za ponovno uporabo se zaračuna v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016);
 • Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: Do evidence ni možno dostopati (vpogledovati) preko interneta;
 • Internetni naslov do odprtih podatkov: Do podatkov evidence ni možno dostopati preko interneta;
 • Datum nastanka: 1. 1. 2009;
 • Pogostnost osveževanja podatkov: Dnevno;
 • Povezanost podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami: Podatki o gospodarskih subjektih se pridobivajo iz Poslovnega registra Slovenije; osebni podatki fizičnih oseb se pridobivajo iz Centralnega registra prebivalstva. Podatki, ki nastajajo v dokumentarnem sistemu za podporo pisarniškemu poslovanju Tržnega inšpektorata RS so osnova za polnjenje evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, PN vpisnika, ODL vpisnika, OBP vpisnika, SOP pomožne knjige ter evidence zapadlih, neplačanih glob, sodnih taks, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka z ustreznimi podatki;
 • Odgovorna oseba: Andrejka Grlić, glavna tržna inšpektorica

 

Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda plačilni nalog:

 • Naziv institucije: Tržni inšpektorat RS;
 • Naziv zbirke podatkov: PN vpisnik;
 • Področje: prekrškovno ukrepanje;
 • Opis vsebine: Vpisnik vsebuje podatke iz prekrškovnih zadev, v katerih se izda plačilni nalog, ki so skladni z določili 5. člena Pravilnika  o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/2011 in kasnejše spremembe);
 • Pravna podlaga: Zakon o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8 in kasnejše spremembe);
 • Ključne besede: prekršek, ZP-1, plačilni nalog;
 • Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: celotna Slovenija;
 • Dostopnost podatkov: Podatki so dostopni na zahtevo prosilca;
 • Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Posebnih pogojev za uporabo oziroma ponovno uporabo ni, razen izjem, ki jih določa 6. člen ZDIJZ;
 • Pogoji zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Cena za ponovno uporabo se zaračuna v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016);
 • Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: Do evidence ni možno dostopati (vpogledovati) preko interneta;
 • Internetni naslov do odprtih podatkov: Do podatkov evidence ni možno dostopati preko interneta;
 • Datum nastanka: 1. 1. 2005;
 • Pogostnost osveževanja podatkov: Dnevno;
 • Povezanost podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami: Podatki evidence se pridobivajo iz dokumentarnega sistema za podporo pisarniškemu poslovanju Tržnega inšpektorata RS;
 • Odgovorna oseba: Andrejka Grlić, glavna tržna inšpektorica

 

Vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekršku:

 • Naziv institucije: Tržni inšpektorat RS;
 • Naziv zbirke podatkov: ODL vpisnik;
 • Področje: prekrškovno ukrepanje;
 • Opis vsebine: Vpisnik vsebuje podatke iz prekrškovnih zadev, v katerih se izda prekrškovna odločba z izrekom globe, ki so skladni z določili 6. člena Pravilnika  o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/2011 in kasnejše spremembe);
 • Pravna podlaga: Zakon o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8 in kasnejše spremembe);
 • Ključne besede: prekršek, ZP-1, prekrškovna odločba;
 • Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: celotna Slovenija;
 • Dostopnost podatkov: Podatki so dostopni na zahtevo prosilca;
 • Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Posebnih pogojev za uporabo oziroma ponovno uporabo ni, razen izjem, ki jih določa 6. člen ZDIJZ;
 • Pogoji zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Cena za ponovno uporabo se zaračuna v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016);
 • Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: Do evidence ni možno dostopati (vpogledovati) preko interneta;
 • Internetni naslov do odprtih podatkov: Do podatkov evidence ni možno dostopati preko interneta;
 • Datum nastanka: 1. 1. 2005;
 • Pogostnost osveževanja podatkov: Dnevno;
 • Povezanost podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami: Podatki evidence se pridobivajo iz dokumentarnega sistema za podporo pisarniškemu poslovanju Tržnega inšpektorata RS;
 • Odgovorna oseba: Andrejka Grlić, glavna tržna inšpektorica

 

Vpisnik za zadeve, v katerih se vloži obdolžilni predlog:

 • Naziv institucije: Tržni inšpektorat RS;
 • Naziv zbirke podatkov: OBP vpisnik;
 • Področje: prekrškovno ukrepanje;
 • Opis vsebine: Vpisnik vsebuje podatke iz prekrškovnih zadev, v katerih se izda prekrškovna odločba z izrekom opomina, ki so skladni z določili 7. člena Pravilnika  o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/2011 in kasnejše spremembe);
 • Pravna podlaga: Zakon o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8 in kasnejše spremembe);
 • Ključne besede: prekršek, ZP-1, opomin;
 • Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: celotna Slovenija;
 • Dostopnost podatkov: Podatki so dostopni na zahtevo prosilca;
 • Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Posebnih pogojev za uporabo oziroma ponovno uporabo ni, razen izjem, ki jih določa 6. člen ZDIJZ;
 • Pogoji zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Cena za ponovno uporabo se zaračuna v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016);
 • Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: Do evidence ni možno dostopati (vpogledovati) preko interneta;
 • Internetni naslov do odprtih podatkov: Do podatkov evidence ni možno dostopati preko interneta;
 • Datum nastanka: 1. 1. 2005;
 • Pogostnost osveževanja podatkov: Dnevno;
 • Povezanost podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami: Podatki evidence se pridobivajo iz dokumentarnega sistema za podporo pisarniškemu poslovanju Tržnega inšpektorata RS;
 • Odgovorna oseba: Andrejka Grlić, glavna tržna inšpektorica

 

Seznam odvzetih predmetov:

 • Naziv institucije: Tržni inšpektorat RS;
 • Naziv zbirke podatkov: SOP pomožna knjiga;
 • Področje: prekrškovno ukrepanje;
 • Opis vsebine: Pomožna knjiga vsebuje podatke iz prekrškovnih zadev, v katerih se je opravil odvzem predmetov, ki so skladni z določili 8. člena Pravilnika  o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/2011 in kasnejše spremembe);
 • Pravna podlaga: Zakon o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8 in kasnejše spremembe);
 • Ključne besede: prekršek, ZP-1, prekrškovna odločba, opomin, odvzem predmetov;
 • Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: celotna Slovenija;
 • Dostopnost podatkov: Podatki so dostopni na zahtevo prosilca;
 • Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Posebnih pogojev za uporabo oziroma ponovno uporabo ni, razen izjem, ki jih določa 6. člen ZDIJZ;
 • Pogoji zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Cena za ponovno uporabo se zaračuna v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016);
 • Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: Do evidence ni možno dostopati (vpogledovati) preko interneta;
 • Internetni naslov do odprtih podatkov: Do podatkov evidence ni možno dostopati preko interneta;
 • Datum nastanka: 1. 1. 2005;
 • Pogostnost osveževanja podatkov: Dnevno;
 • Povezanost podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami: Podatki evidence se pridobivajo iz dokumentarnega sistema za podporo pisarniškemu poslovanju Tržnega inšpektorata RS;
 • Odgovorna oseba: Andrejka Grlić, glavna tržna inšpektorica

 

Evidenca zapadle, neplačane globe, sodne takse, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka:

 • Naziv institucije: Tržni inšpektorat RS;
 • Naziv zbirke podatkov: Evidenca zapadlih, neplačanih terjatev;
 • Področje: prekrškovno ukrepanje;
 • Opis vsebine: Evidenca vsebuje podatke o zapadlih, neplačanih terjatvah (globe, sodne takse, stroški postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka) iz prekrškovnih zadev, ki so skladni z določili 9. člena Pravilnika  o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/2011 in kasnejše spremembe);
 • Pravna podlaga: Zakon o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8 in kasnejše spremembe);
 • Ključne besede: prekršek, ZP-1, prekrškovna odločba, plačilni nalog, opomin, globa, prekrškovni stroški postopka, sodna taksa, odvzeta premoženjska korist, kazen;
 • Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: celotna Slovenija;
 • Dostopnost podatkov: Podatki so dostopni na zahtevo prosilca;
 • Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Posebnih pogojev za uporabo oziroma ponovno uporabo ni, razen izjem, ki jih določa 6. člen ZDIJZ;
 • Pogoji zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Cena za ponovno uporabo se zaračuna v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016);
 • Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: Do evidence ni možno dostopati (vpogledovati) preko interneta;
 • Internetni naslov do odprtih podatkov: Do podatkov evidence ni možno dostopati preko interneta;
 • Datum nastanka: 1. 1. 2005;
 • Pogostnost osveževanja podatkov: Dnevno;
 • Povezanost podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami: Podatki evidence se pridobivajo iz dokumentarnega sistema za podporo pisarniškemu poslovanju Tržnega inšpektorata RS;
 • Odgovorna oseba: Andrejka Grlić, glavna tržna inšpektorica

 

 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Prosilec, ki želi pridobiti informacijo javnega značaja, mora postopati po postopku, ki ga predvideva ZDIJZ. Zahtevo za dostop do informacije lahko prosilec poda ustno ali pisno, vendar mu ZDIJZ odreka pravno varstvo, če zahtevo vloži ustno.

 

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja Tržnega inšpektorata RS, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je Tržni inšpektorat RS izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.

 

Prosilec ima pravico dobiti od Tržnega inšpektorata RS informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali da pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis. Vpogled v informacijo javnega značaja je brezplačen. Posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije pa se zaračuna v skladu s stroškovnikom. Zaračunajo se le materialni stroški, kadar le-ti presegajo 20 EUR.

 

Na pravno varstvo, ki ga predpisuje ZDIJZ, se lahko prosilec sklicuje samo, če je podal pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja. Za pisno zahtevo se smatra tudi zahteva, ki se vloži v elektronski obliki v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in podpis.

 

Če se prosilec odloči vložiti pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, mora le-ta vsebovati:

 • navedbo Tržnega inšpektorata RS, ki se mu zahteva pošilja,
 • osebno ime ali firmo prosilca,
 • navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
 • naslov prosilca ali naslov zastopnika oziroma pooblaščenca,
 • opredeliti mora informacijo, s katero se želi seznaniti,
 • določiti mora, na kakšen način želi biti z informacijo seznanjen (npr. elektronski zapis, vpogled, fotokopijo ali prepis).

V zahtevi prosilec ni dolžan navesti utemeljitve svoje zahteve. To pomeni, da ni zavezan izkazovati pravnega ali kakršnegakoli drugega interesa niti ni dolžan navesti namena uporabe informacije, ki jo želi pridobiti.

 

Zaprosilo za dostop do informacij javnega značaja lahko prosilci pošljejo na:

 • Tržni inšpektorat RS, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana ali
 • gp.tirs@gov.si ali
 • 01/ 280-8700.

Osebni oziroma fizični dostop do informacij javnega značaja je možen pri uradni osebi, zadolženi za dostop do informacij javnega značaja oziroma pri osebi, pooblaščeni s strani uradne osebe za dostop do informacij javnega značaja, v poslovnem času Tržnega inšpektorata RS na Dunajski cesti 160, Ljubljana.

 

ZDIJZ določa omejitve pri dostopu do informacij javnega značaja. Tržni inšpektorat RS v večini primerov upošteva omejitev glede dostopa do osebnih podatkov, če bi razkritje podatka škodovalo izvajanju upravnega postopka, ali se informacija v konkretnem primeru nanaša na varstvo poslovne skrivnosti.

 

Če Tržni inšpektorat RS zahtevi za dostop ugodi, o tem napravi uradni zaznamek. Če zahtevo za dostop delno ali v celoti zavrne, o tem izda pisno odločbo, ki se vroča v skladu s pravili splošnega upravnega postopka. Zoper odločbo, s katero je bila zahteva zavrnjena, ter zoper sklep, s katerim je bila zahteva zavržena, ima prosilec pravico do pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.

 

 

Stroškovnik

 

Stroškovnik vpogleda in posredovanja informacij javnega značaja Tržnega inšpektorata RS je povzet po določbah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016).

 

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Za posredovanje informacij lahko prosilcu zaračunamo le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 EUR (z vključenim DDV).

 

Če so izpolnjeni pogoji za zaračunavanje posredovanja informacij, bomo prosilcu zaračunali materialne stroške za posredovanje naslednjih informacij:

 • prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi,
 • pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če je informacija izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki,
 • pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če je informacija izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki,
 • izdelavo fotokopije zaradi izvajanja delnega dostopa za vpogled v dokumente,
 • poštnino za pošiljanje po pošti.

Prosilcu za posredovanje informacij ne bomo zaračunali  stroškov:

 • za vpogled v dokumente, kadar ne gre za primere iz 4. alineje prejšnjega odstavka,
 • za vpogled v dokumente v elektronski obliki, ne glede na izveden delni dostop, če se ga opravi v elektronski obliki,
 • za telefonsko posredovanje informacij,
 • za posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre hkrati za primere iz 3. alineje prejšnjega odstavka,
 • za posredovanje informacij po telefaksu, ki skupaj ne presegajo petih strani.

Na Tržnem inšpektoratu RS posredujemo informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi razpolagamo.

 

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 EUR,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 EUR,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 EUR,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 EUR,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 EUR,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 EUR,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 EUR,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Ob posredovanju zahtevanih informacij izdamo za plačilo stroškov posredovanja prosilcu sklep o stroških. Sklep vsebuje skupno ceno, specifikacijo stroškov ter rok, v katerem mora prosilec stroške plačati. Zoper sklep je dovoljena pritožba, o kateri odloča Informacijski pooblaščenec.

 

Če bomo ugotovili, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 80 EUR (z vključenim DDV), bomo prosilcu poslali poziv za vnaprejšnje plačilo pologa, v katerem bomo določili višino pologa, rok za plačilo in obrazložitev višine pologa. Po posredovanju informacij bomo obračunali dejansko nastale stroške in prosilcu izdali sklep o stroških v skladu s prejšnjim odstavkom, v katerem bo upoštevan tudi v naprej plačani polog. Če bo polog presegal dejanske materialne stroške, bomo prosilcu ob posredovanju informacij vrnili presežni znesek.

 

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki se zaračuna ob izstavitvi sklepa o stroških skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnimi na dan izstavitve sklepa.

 

 

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Ker je Tržni inšpektorat RS inšpekcijski organ, ki vodi inšpekcijske in prekrškovne postopke zoper kršitelje predpisov, ki sodijo v pristojnost nadzora inšpektorata, se zahteve za dostop do informacij javnega značaja v pretežni meri nanašajo na posredovanje zapisnikov o inšpekcijskem pregledu oziroma na izdane upravne odločbe ali odločbe o prekršku, ki pa so v vsakem primeru edinstvene, saj se nanašajo na konkretno kršitev in konkretnega zavezanca postopka oziroma kršitelja. Glede na navedeno so najpogosteje zahtevane informacije:

 • zapisnik o inšpekcijskem pregledu,
 • upravna odločba,
 • odločba o prekršku.