Skoči na vsebino

GRADBENI PROIZVODI


Zahteve za dajanje na trg gradbenih proizvodov


Gradbeni proizvod pomeni vsak proizvod ali sklop proizvodov, ki je proizveden in dan na trg za trajno vgradnjo v gradbene objekte ali njihove dele, ter katerega lastnosti spremenijo lastnosti gradbenih objektov glede na osnovne zahteve za gradbene objekte.


Vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo v dobavni in distribucijski verigi, morajo sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da dajejo na trg samo tiste gradbene proizvode ali omogočijo njihovo dostopnost samo tistih proizvodov, ki so v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 oziroma Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro-1).


Uredba (EU) št. 305/2011 določa pogoje za dajanje na trg tistih gradbenih proizvodov, ki so zajeti v harmoniziranih tehničnih specifikacijah (harmoniziranem standardu ali evropski tehnični oceni). Proizvajalec tovrstnih »harmoniziranih« gradbenih proizvodov zanj izda izjavo o lastnostih in proizvod označi s CE informacijo, predno je le-ta dan na trg.


ZGPro-1 določa pogoje za dajanje na trg gradbenih proizvodov, ki niso zajeti v harmonizirani tehnični specifikaciji iz Uredbe (EU) št. 305/2011. Proizvajalec lastnosti tovrstnih »neharmoniziranih« proizvodov, povezanih z bistvenimi značilnostmi, ki se nanašajo na osnovne zahteve za gradbene objekte in v okviru njegove predvidene uporabe, dokaže na podlagi veljavnih slovenskih nacionalnih standardov, ali slovenskega tehničnega soglasja, ali drugih javno dostopnih tehničnih specifikacij, ki predstavljajo stanje tehnike in tehnologije, zanj izda izjavo o lastnostih in proizvod predpisano označi (brez CE oznake), predno je le-ta dan na trg.


Medsebojno priznavanje


Šteje se, da proizvodi, ki se zakonito tržijo v drugih državah članicah Evropske unije, Evropskem gospodarskem prostoru in Republiki Turčiji, če so proizvedeni v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa, kot je določena v zakonodaji Republike Slovenije, izpolnjujejo zahteve ZGPro-1 in se lahko dajo na trg, razen če je bil izpeljan postopek v skladu z Uredbo (ES) št. 764/2008.

 


Slovenski predpisi (Pravno-informacijski sistem RS):


Evropski predpisi (EUR-Lex):


Pogosta vprašanja:

  • gradbeni proizvodi


Druga dodatna pojasnila in povezave:

 

Več o gradbenih proizvodih si preberite na tej povezavi.